Skočiť na hlavný obsah

Miesto konania:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, v miestnost 3P1.
Dátum: 14. 3. 2018 od 9.00

Dňa 14. marca 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil už 8. ročník vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2018. Tradícia doktorandských dní má svoje pevné miesto aj na svetových univerzitách a najmä v dnešných časoch je nesmierne dôležité aj na našej Filozofickej fakulte prezentovať spoločenské a humanitné vedy. Univerzita je univerzitou aj vďaka kvalitnému doktorandskému štúdiu, ktoré je nenahraditeľné a nevyhnutné pre ďalší vedecký rast každej univerzity. Konferenciu otvorila doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť. Po je úvodných slovách vystúpila prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. s príspevkom Morálka a vedecká metodológia z pohľadu etiky v kontexte humanitných vied a univerzitného vzdelávania vystúpila. Následne prezentovali výsledky svojej vedeckej práce študenti doktorandského štúdia piatich akreditovaných študijných programov, a to dejiny a teória umenia a architektúry, etika, klasická archeológia, psychológia a slovenské dejiny. Konferencia ponúkla doktorandom nielen možnosť oboznámiť sa so svojimi výskumnými témami, ale tiež získať spätnú väzbu od zúčastnených študentov, spolužiakov a vyučujúcich. Konferenčné prostredie pomohlo prehĺbiť komunikáciu medzi poslucháčmi rozmanitých vedných odborov, ale aj istému stmeleniu najmladšej generácie vedeckej komunity. Doktorandi mali jedinečnú príležitosť konfrontovať sa s vedeckými autoritami, prijímať podnety zvonku, neuzatvárať sa len do svojho lokálneho okruhu či dokonca len vlastného vedeckého pracoviska, a aj na základe toho posúvať svoj výskum ďalej. A z tohto hľadiska mala konferencia naozaj zmysel. Aj malá vzorka dizertačných výskumov z rôznych prostredí preukázala úroveň, smerovanie či predmet záujmu doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte TU v Trnave.

Pevne veríme, že spoločne s doktorandmi, mladými vedeckými pracovníkmi z rôznych študijných odborov sme prispeli k rozšíreniu diskusie a stavu výskumu v aktuálnych témach a k snahe pozdvihnúť dôležitosť a význam sociálnych, humanitných a historických vied v širšom spoločenskom kontexte.

Zborník z konferencie: Doctorandorum dies 2018

       

Text: Z. Lopatková, M. Dědová, E. Hrnčiarik
Foto: E. Hrnčiarik