Skočiť na hlavný obsah

Dĺžka štúdia: denné 3 roky alebo externé 4 roky

Študijný odbor DEJINY A TEÓRIA VÝTVARNÉHO UMENIA A ARCHITEKTÚRY (3. stupeň štúdia – doktorandské) obsahovo nadväzuje na študijný odbor Dejiny a teória umenia. Rozvíja nosné disciplíny 1. a 2. stupňa profilovania absolventa, pričom sa poníma ako príprava sa samostatnú vedeckú činnosť v odbore. Téma a zameranie štúdia má individuálny charakter a podobu riešenia vedeckého problému samostatne sformulovaného v úvodnom projekte. Orientuje sa na špeciálne problémy a vybrané tematické okruhy historickej, systematickej, teoretickej a metodologickej stránky štúdia dejín a teórie výtvarného umenia. Predpokladá profiláciu absolventa na špecialistu pre jednotlivé oblasti bádania. Štúdium končí naplnením predpísaných kritérií na udelenie kreditov, absolvovaním doktorandských skúšok (užšia odborná špecializácia) a obhájením doktorandskej práce. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu dejín umenia, kriticky sa orientuje v súčasnom stave bádania v odbore, dokáže verejne prezentovať a obhajovať vlastné poznatky na medzinárodných vedeckých fórach a konferenciách. Je pripravený získavať a spracúvať vedecké granty, publikovať výsledky bádania vo forme štúdií a vedeckých monografií. Je schopný zapojiť sa do širších inter- a multidisciplinárnych tímov. Má predpoklady odborne rásť, zvyšovať si kvalifikáciu v rámci jednotlivých vedeckých a vedecko–pedagogických stupňoch. Absolvent odboru dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry vedecky pracuje v oblasti dejín umenia a kultúry. Ovláda pojmový a kategoriálny aparát odboru a má osvojené historické i aktuálne umeleckohistorické metódy. Je schopný výsledky vlastného bádania prezentovať v dizertačnej práci, ktorá spĺňa obsahové a formálne kritériá vedeckej monografie. Absolvent odboru dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry popri disponovaní kategoriálnym a metodologickým aparátom preukazuje schopnosti začleniť umeleckohistorické bádanie do širších historických a kultúrnych súvislostí a dokáže tvorivo nachádzať súvislosti s príbuznými disciplínami ako sú estetika, filozofia umenia, história a archeológia. Medzi jeho zručnosti patrí znalecká erudícia vo vizuálnych kódoch kultúry. Je vedený k vedeckej korektnosti, čestnosti, samostatnosti a tiež zodpovednosti vo vedeckom bádaní.

Podmienky prijatia študentov

Podmienky prijímacieho konania stanovuje Zákon o vysokých školách a študijný a skúšobný poriadok FFTU v Trnave. Základnou podmienkou je ukončené magisterské štúdium v odbore alebo príbuznom odbore. Pri príbuznom odbore sa prihliada na tému diplomovej práce a profiláciu uchádzača na základe publikačnej činnosti.Výberové konanie na základe doterajších študijných výsledkov, odbornej skúšky a odborného pohovoru o prihlásenej téme dizertačnej práce s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky doterajšieho vzdelania. Akceptujú sa prihlášky absolventov daného študijného programu alebo príbuzných študijných programov. O akceptovaní prihlášky rozhoduje prijímacia komisia.

Štruktúra študijného programu

Študijná časť je zameraná na prehĺbenie teoretických základov a metodologického aparátu vo forme účasti na prednáškach, seminároch a individuálnym štúdiom. Vedecká časť je zameraná na výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru podľa vyššie zmienených kritérií.
Súčasťou doktorandského denného štúdia je pedagogická prax alebo iná odborná činnosť.
Každý interný doktorand spolupracuje s garantom konkrétneho predmetu na seminároch, vykonáva pomocné odborné práce, v určitej fáze doktorandského štúdia je zapojený do pedagogického procesu - výberové prednášky z problematiky týkajúcej sa doktorandského štúdia a štruktúry študijného programu I. a II. stupňa odboru Dejiny a teória umenia.
Doktorandské štúdium je ukončené dizertačnou prácou v primeranom rozsahu a náročnosti.
Pedagogická alebo iná odborná činnosť je súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere na akademický rok.
Doktorandské štúdium je ukončené obhajobou dizertačnej práce.

Katedra Dejín umenia a kultúry je zapojená do výmenných programov pre študentov Erasmus+ a CEEPUS.

 

PROFIL ABSOLVENTA magisterského študijného programu

Uplatnenie absolventa

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského vzdelania sa uplatní v zhode so svojou vedeckou špecializáciou na úrovni vedecko-výskumných inštitúcií (Ústav dejín umenia SAV, Slovenská národná galéria, VŠVU) a vedecko-pedagogických vysokoškolských inštitúcií (Katedra dejín výtvarného umenia Univerzity Komenského, Katedra dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity, katedry výtvarnej výchovy na pedagogických fakultách slovenských univerzít, resp. teoretické katedry VŠVU), prípadne ako pracovník výskumu v inštitúciách aplikovaného výskumu (napríklad Slovenské národné múzeum).

V súlade s kvalifikačným rámcom absolvent štúdia nadobúda absolvent nasledujúce vedomosti, zručnosti a kompetencie:

  • preukazuje systematické porozumenie študijnému programu,
  • osvojil si zručnosti a metódy výskumu súvisiace s týmto študijným programom,  
  • preukazuje schopnosť navrhnúť vedecký problém a jeho riešenie a samostatne koncipovať proces výskumu a jeho implementáciu ,
  • je schopný riešiť problémy v oblasti pôvodného výskumu, ktorý rozširuje hranice poznania, a implementovať ho prostredníctvom vedeckých prác, publikovaných na národnej alebo medzinárodnej úrovni,  
  • je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a komplexných myšlienok, o ktorých môže diskutovať so svojimi generačnými príslušníkmi a so širšou komunitou vo svojej odbornej oblasti,  
  • bude schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach.  

Úspešní absolventi

Z radov úspešných absolventov študijného odboru, ktorí v minulosti študovali  odbore dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, vyberáme:  

Pedagogičky a pedagógovia Trnavskej univerzity
Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.
Mgr. Katarína Ihringová, PhD.
Mgr. Peter Megyeši, PhD.
 
Pedagógovia na VŠVU
Mgr. Ján Kralovič, PhD.
doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
 
Kurátor múzea Belvedere vo Viedni
Mgr. Miroslav Haľak, PhD.
 
Pamiatkar na Pamiatkovom úrade SR
Mgr. Richard E. Pročka, PhD.
 
Kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG
Mgr. Alexandra Tamásová, PhD.
 
Kurátorka zbierok GPMB v Liptovskom Mikuláši
Mgr. Stanislava Kustrová, PhD.