Skočiť na hlavný obsah

Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov a v zmysle Zásad volieb Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl vyhlasujem doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ“), ktoré sa budú konať dňa

13. marca 2024 (streda)
v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod.
v átriu budovy Trnavskej univerzity v Trnave na Hornopotočnej 23 v Trnave.

Voľby sa v zmysle § 3 ods. 3 Zásad volieb Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl konajú počas jedného pracovného dňa na celej univerzite tak, aby sa na stanovenom mieste mohlo voliť najmenej päť hodín.

Kandidovať môžu len študenti/študentky, ktorí/é sú zapísaní/é v zozname študentov a ktorí/é sú členmi/členkami akademickej obce TU a dali písomný súhlas na svoju kandidatúru. Navrhnúť kandidáta/kandidátku môže ľubovoľný/á člen/členka študentskej akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“). Návrhy kandidátov/kandidátok sa predkladajú predsedovi Akademického senátu TU prostredníctvom dekanátov jednotlivých fakúlt do 8. marca 2024 do 15:00 hod. (do tohto dátumu a času je potrebné návrh doručiť). Následne budú zverejnené mená kandidátov/kandidátok na úradnej výveske TU.

Právo voliť má iba študentská časť akademickej obce. Oprávneným/ou voličom/voličkou a/alebo kandidátom/kandidátkou je každý/á študent/študentka TU zapísaný/á na štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia v dennej i externej forme.

Voľbou sa obsadzuje jedno miesto delegáta/delegátky do ŠRVŠ za TU, pričom je potrebné zvoliť aj minimálne troch náhradníkov/náhradníčky, keďže súčasným delegátkam ŠRVŠ zanikne členstvo v akademickej obci TU v letnom semestri akademického roka 2023/2024.

Volebná komisia bude pracovať v nasledujúcom zložení:

Predsedníčka:
Petra Adamkovičová

Členky:
Aneta Kamenišťaková
Margaréta Birčáková
Veronika Valášková
Rebeka Reginová

Dňa 14. marca 2024 volebná komisia vyhlási výsledky volieb na úradnej výveske TU.

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
predseda AS TU

V Trnave, 1. marca 2024

 

(Súbor PDF)