Skočiť na hlavný obsah

Projekt APVV-21-0257

Základnou myšlienkou projektu je vyvážene postihnúť podiel domácej tradície, vonkajších kontaktov a pohybov na formovaní spoločenských elít a ich prejavov v priebehu doby rímskej. Geografický rámec štúdia germánskych elít je vymedzený strednou Európou, resp. územím polabských Germánov (Svébov), tj. juhozápadným Slovenskom, Čechami a Moravou. Základným východiskovým bodom projektu je početný pramenný materiál s vysokou vypovedacou hodnotou, zhromaždený v dôsledku intenzívnych terénnych archeologických výskumov v záujmovej oblasti.

Basic idea of the project is to objectivly evaluate the share of local tradition, outside contacts and migration movements on the formation of social elites in the Roman Period. Geographical scope of the study of germanic elites includes the central part of Europe, or the area of Germanic tribes of Suebi, southwest Slovakia, Czech and Moravia. Basic stepping point of the project is the material database with high informative value, collected as a result of intensive field archaeological research in the area of interest.

Dátum začiatku: 1.7. 2022
Dátum ukončenia: 30.6. 2026

Zloženie riešiteľského kolektívu:
doc. Dr. phil Erik Hrnčiarik
prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
doc. Mgr.  Miroslava Daňová, PhD
Mgr. Tomáš Kolon, PhD.
Mgr. Barbora Adamíková