Skočiť na hlavný obsah

Projekt KEGA 025TTU-4/2021

Téma predkladaného projektu vychádza z kľúčového problému dejín a teórie umenia. Akékoľvek umenie sa vo svojej primárnej podstate snaží vyvolať v percipientovi silné emócie, ktoré by ho dokázali vytrhnúť z jeho každodenného prežívania reálneho. Takto vzniknutá reakcia na umelecké dielo v sebe ukrýva veľké množstvo aspektov: od nezaujatej predstavivosti cez empatické prežívanie až ku komplexnej neurochemickej reakcii. Hlavným cieľom spoločného projektu estetikov, historikov a teoretikov umenia a psychológov je skúmanie empatickej a emocionálnej odozvy percipienta na figuratívne umelecké dielo. Analýzam a následným interpretáciám budú podrobené diela umelcov Generácie 1909. Diela, ktoré už boli umenovedcami interpretované z rôznych hľadísk, predsa len z pohľadu empatie a emócií zostal ich potenciál nedocenený. Pri skúmaní emócií budeme vychádzať z hypotézy somatických markerov A. R. Damasia, na základe ktorých definuje tzv. univerzálne emócie: šťastie (jemnejšia forma je eufória a extáza), smútok (jemnejšia forma je melanchólia a zahĺbenosť), strach (jemnejšia forma je panika a plachosť). Vo výskumnej oblasti tak budú prepojené metodologické prístupy estetiky, teórie umenia so súčasným experimentálnym psychologickým výskumom v oblasti emócií.

Empathy and art: the empathic and emotional response of the viewer to a visual work

The topic of the presented project is based on a key problem in the history and theory of art. Any art, in its primary essence, seeks to evoke in the percipient strong emotions that could pull him out of his daily real experience. The resulting reaction to a work of art hides a large number of aspects: from an unbiased imagination through empathic experience to a complex neurochemical reaction. The main goal of the joint project of art historians and theorists and psychologists is to examine the empathic and emotional response of the percipient to a figurative work of art. The works of artists of the 1909 Generation will be subjected to analyzes and subsequent interpretations. When examining emotions, we will be based on the hypothesis of somatic markers A. R. Damasius, based on which he defines the so-called universal emotions: happiness (the subtler form is euphoria and ecstasy), sadness (the subtler form is melancholy and deepness), fear (the subtler form is panic and shyness). In the research area, the methodological approaches of art theory will be connected with current experimental psychological research in the field of emotions.

Zloženie riešiteľského kolektívu 2021:
Ihringová Katarína, Trnavská univerzita – vedúca projektu: 2021-2023
Jurásová Izsóf Kinga, Trnavská univerzita – zástupca vedúceho projektu: 2021-2023
Makký Lukáš, Prešovská univerzita – spoluriešiteľ: 2021-2023
Kobetič Adrián, Trnavská univerzita - doktorand