Skočiť na hlavný obsah

Projekt KEGA 010TTU-4/2020

Projekt bol zameraný na prípravu a vypracovanie vysokoškolských učebníc pre študijný odbor klasická archeológia a príbuzné vedecké disciplíny. Cieľom projektu bolo zhrnúť najdôležitejšie výsledky súčasného bádania týkajúceho sa vzájomných vzťahov medzi človekom, prírodou a životným prostredím v období staroveku. Projekt sa opieral o medzinárodnú interdisciplinárnu diskusiu medzi humanitnými a prírodnými vedami, ktoré sa v súčasnosti stretávajú v oblasti ochrany životného prostredia a podnebia. Zdôrazňoval význam aplikovaných poznatkov z prírodných, ekologických a environmentálnych vied pri štúdiu starovekých dejín a reálií. Jeho ambíciou bolo rozšírenie a inovácia učebných osnov nielen v odbore klasická archeológia, ale aj príbuzných humanitných disciplín v súlade s aktuálnymi európskymi trendmi.

Environmental archaeology: man, nature and the environment in antiquity

The project aimed to prepare and develop university textbooks for the field of classical archaeology and related scientific disciplines. The goal of the project was to summarize the most important findings of current research related to the interrelationships between humans, nature, and the environment in ancient times. The project relied on international interdisciplinary discussions between the humanities and natural sciences, which currently intersect in the field of environmental and climate protection. It emphasized the significance of applied knowledge from natural, ecological, and environmental sciences in studying ancient history and realities. Its ambition was to expand and innovate the curriculum not only in the field of classical archaeology but also in related humanities disciplines in line with current European trends.

Zloženie riešiteľského kolektívu
Lucia Nováková, Trnavská univerzita - vedúca projektu: 2020-2022
Tomáš Kolon, Trnavská univerzita - zástupca vedúcej projektu: 2020-2022