Skočiť na hlavný obsah

Grant VEGA 1/0131/18

Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe

Projekt je zameraný na politologický a historický výskum súčasnej krízy demokracie a protidemokratickej vlny v Európe. V mnohých európskych krajinách je problematika protidemokratických vĺn, radikalizácie spoločnosti a rôznych foriem extrémizmu záujmom politologického a historického výskumu a najmä v posledných rokoch je už aj na Slovensku záujmom viacerých vedných odborov. Dôležitou súčasťou projektu  bude zhodnotenie doterajších vedeckých poznatkov, čo sa nemôže zaobísť bez širšej diskusie a spolupráce s významnými odborníkmi zo zahraničia. Cieľom výskumu je rozvinúť teoretické poznanie v súvislostiach riešenia jednotlivých spoločenských problémov, pokúsiť sa vysvetliť príčiny, opísať prejavy, a poukázať na možné dôsledky prebiehajúcich procesov, ktoré začínajú výrazne meniť hodnotovú orientáciu jednotlivcov i ťažiskové politické obsahy etablovaných ako aj nových demokracií v Európe.

 

Europe in Movement. Multicausality of Present Democracy Crisis and the Rise of Extremism in Europe

The Project is focusing on the political and historical research of present democracy crisis and the antidemocratic wave in Europe. The antidemocratic upheavals, dissatisfaction with democratic performance as well as institutions, radicalization of societies and various forms of extremism represent subjects of political scientists’ and historians’ interest in several European countries as well as it became, especially in recent years, also in Slovakia. An important part of the project will be an evaluation of the scientific knowledge already obtained, which cannot be achieved without a more general discussion and cooperation with the noted experts from abroad. The project goal is to develop the theoretical knowledge within the framework of the individual problem solutions in the society, explanation of the causes, description of phenomena and symptoms, identifying the possible consequences of the processes about to change the system of values in both established and new democracies in Europe.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2018:
Katuninec Milan prof. PhDr. PhD. – vedúci projektu

Zálešák Tomáš Mgr. PhD. – zástupca vedúceho projektu

Jahelka Tomáš PhDr. PhD.

Martinkovič Marcel Mgr. PhD.

Krištof Pavol PhDr. PhD.