Skočiť na hlavný obsah

Projekt KEGA 012TTU-4/2019

Grafiky v diele Mateja Bela Notitia hungariae novae historico geographica

Podstatnú časť Belových Notitií (Vedomostí)tvoria rôznorodé grafiky. Z hľadiska ich použitia v texte sa dajú rozdeliť do šiestich skupín:1. frontispicové celostranové grafiky s dedikačným zámerom;2. titulné grafiky obsahujúce názov diela, autorstvo, vydavateľstvo, vročenie a iné podstatné informácie o vzniku a účele diela,3. iniciály rozličného druhu,4. obrazové grafiky na začiatku alebo konci kapitol či ucelenejších celkov, 5. ornamentálno-dekoratívne grafiky,6. grafiky ako príloha, obsahujúce geografické záznamy a mapy. Mnohé z nich sú doplnené latinským textom. Úlohou riešiteľov bude analýza jednotlivých príkladov, určenie ich ikonografie, preklad latinských sentencií, objasnenie dobových dejinných udalostí, ktoré sú v danom diele vizuálne prezentované, a následná interpretácia z aspektu historicko-dokumentačnej hodnoty pre výtvarné umenie a literatúru barokového obdobia v slovenskom prostredí.

 

Engravings in the work of Matej Bel Notitia hungariae novae historico geographica

Different engravings of Bel´s work Notitia are part and parcel. According to their using in the text we can divide them in six groups: 1. Frontispiece engravings with dedicatory aim; 2. Title pages including the name of the work, author´s name, publishing, date and another important information of the origin and purpose of the work,3. Initials of variant type; 4. Image engravings which are at the beginning  or ending of the chapters or longer texts; 5. Ornamental and decorative engravings; 6.Engravings as a addition, e.g. maps or geographical notes. Many of them contain Latin mottos or short text. The main role of the solutionists will be analyse of these images, define iconography, translation of Latin sentences, explanation of historical events which are in visual presented, and interpretation in term of the historical-documentary value for baroque fine art and literature in Slovak space.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2019:

Dzurňáková Zuzana, Trnavská univerzita – vedúca projektu: 2019-2021

Lopatková Zuzana,  Trnavská univerzita – zástupca vedúceho projektu : 2019-2021

Kordoš Jozef, Trnavská univerzita - spoluriešiteľ: 2020-2021