Skočiť na hlavný obsah

Činnosti v rokoch 2008, 2009, 2010

(1) Implementácia modelu komplexného systému manažérstva kvality CAF.
(2) Zapojenie do súťaže Ceny o kvalitu organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Činnosti v roku 2012

(1) Oblasť „kvality“ zaradená medzi hlavné priority vedenia univerzity
(2) Schválenie úlohy „Implementovať komplexný model vnútorného systému na zabezpečenie kvality TU v súlade so štandardmi a kritériami kvality v SR a EÚ.“

Činnosti v roku 2013

(1) Zriadenie Rady pre kvalitu TU.
(2) Prijatie Štatútu Rady pre kvalitu TU.
(3) Vydanie Pokynu rektora TU k zabezpečovaniu kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na TU.
(4) Prezentácia pripravovaného modelu kvality na konferencii „Podpora princípov kultúry kvality na vysokých školách“.
(5) Schválenie smernice rektora TU o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TU.

Činnosti v roku 2014

(1) Schválenie doplnenej smernice rektora TU č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TU (smernica bola doplnená o kritéria kvality vydané Akreditačnou komisiou v decembri 2013).
(2) Zriadenie fakultných rád pre kvalitu, resp. vymenovanie členov fakultných rád pre kvalitu.
(3) Vydanie štatútov fakultných rád pre kvalitu (FZaSP a PdF)
(4) Schválenie vnútorných predpisov fakúlt – Pokynov dekanov fakúlt na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.
(5) Vypracovanie Samohodnotiacej správy podľa modelu CAF.
(6) Prerokovanie Samohodnotiacej správy na KR TU.
(7) Príprava Akčného plánu zlepšovania.
(8) Dotazníkové prieskumy – študentské – realizované 2-krát, po skončení zimného a letného semestra akad. roku 2013/2014
(9) Dotazníkové prieskumy – absolventi október 2014.
(10 Dotazníkové prieskumy – zamestnanci október 2014.

Činnosti v roku 2015

(1) Vypracovanie a prerokovanie fakultnej správy o zabezpečovaní kvality na príslušných grémiách.
(2) Pravidelné prerokovávanie agendy kvality procesného riadenia na vedení fakulty a kolégiu dekanky.
(3) Dotazníkové prieskumy.
(4) Riešenie podnetov z banky námetov.

Činnosti v roku 2016

(1) Vypracovanie fakultnej správy o zabezpečovaní kvality na príslušných grémiách.
(2) Pravidelné prerokovávanie agendy kvality procesného riadenia na vedení fakulty a kolégiu dekanky.
(3) Dotazníkové prieskumy.
(4) Priebežné riešenie obdržaných zamestnaneckých a študentských podnetov.
(5) Participácia na vypracovaní samohodnotiacej správy podľa modelu CAF.

Činnosti v roku 2017

(1) Pravidelné prerokovávanie agendy kvality procesného riadenia na vedení fakulty a kolégiu dekanky.
(2) Dotazníkové prieskumy.
(3) Priebežné riešenie obdržaných zamestnaneckých a študentských podnetov.
(4) Participácia na vypracovaní samohodnotiacej správy podľa modelu CAF.

Činnosti v roku 2018

(1) Vypracovanie fakultnej správy o zabezpečovaní kvality na príslušných grémiách.
(2) Pravidelné prerokovávanie agendy kvality procesného riadenia na vedení fakulty a kolégiu dekanky.
(3) Dotazníkové prieskumy.
(4) Priebežné riešenie obdržaných zamestnaneckých a študentských podnetov.
(5) Participácia na vypracovaní samohodnotiacej správy podľa modelu CAF.