Skočiť na hlavný obsah

Grant VEGA 1/0058/18

Hostia na Slovensku v stredoveku. Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývoja.

Hostia (po latinsky hospites) boli v stredoveku osobitnou kategóriou obyvateľstva, majúcou zvláštne postavenie v rámci vtedajšej spoločnosti. Táto spoločenská vrstva žila podľa práva hostí ("ius hospitum"). Išlo o súhrn právnych noriem, zvyklostí, ktorými sa títo hostia riadili vo svojej pôvodnej vlasti. S cieľom ich usadenia ich pozývali na svoj majetok nielen uhorskí panovníci, ale aj ostatní feudálni vlastníci, ktorí im zaručovali vhodné podmienky pre život na novom mieste. Hostia sem prichádzali z rôznych končín Európy, z východu i zo západu, z Nemecka, Čiech, Poľska a iných oblastí Európy. Sťahovanie hostí tvorilo súčasť migračných pohybov v rámci osídľovania východných častí Európy od 12. storočia až do konca stredoveku. Predkladaný vedecký projekt sleduje túto skupinu ľudí, mapuje ich prítomnosť a skladá mozaiku ich života nielen na Slovensku, ale na celom území Uhorského kráľovstva.

 

Guests (lat. hopites) were a special category of people in the Middle Ages, which had a privileged position in society. This social class lived under its own law, the law of guests ("ius hospitum"). It was a set of the laws and customs by which these people lived in their original homeland. In order to settle them in their property, not only Hungarian rulers but also other feudal owners invited the guests and provided for them suitable conditions for life in a new place. Guests were coming there from different parts of Europe, from the East and from the West, from Germany, Bohemia, Poland and other parts of Europe. This settling process formed part of the migratory movements, that hit the eastern parts of Europe during the High Middle Ages. The present research project follows this social group mapping the presence of guests and composes a mosaic of their life not only in Slovakia but also in the whole territory of the Kingdom of Hungary.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2018:
Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. – vedúci projektu

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. – zástupca vedúceho projektu

Mgr. Peter Labanc, PhD.

Mgr. Martin Tibenský, PhD.

Mgr. Júlia Kotrusová