Skočiť na hlavný obsah

Zápis do I. ročníka na Filozofickú fakultu TU v Trnave – denná forma – bakalársky stupeň štúdia – podmienečné prijatie

 

Študijné programy:
Dejiny a teória umenia, Filozofia, História, Klasické jazyky, Klasická archeológia, Politológia, Sociológia

Vážený uchádzač, uchádzačka.

Podmienečným prijatím na uvedené študijné programy ste boli prijatí na FF TU. Podmienečné prijatie spolu s tlačivami Vám bolo zaslané poštu. V prípade Vášho záujmu o štúdium na našej fakulte, Vás žiadame zaslať - poštou najneskôr do 02.07.2020 vypísané potrebné tlačivá k zápisu, ktoré nájdete aj na webovej stránke http://ff.truni.sk/legislativa-student.

 

Tlačivá a dokumenty, ktoré je potrené zaslať k zápisu na štúdium:

1. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia – potrebné k rozhodnutiu o prijatí (ak ste maturitné vysvedčenie doručili, máte prihlášku v poriadku)

2. Zápisný list, ktorý je záväzný a ktorým vyjadrujete záujem o štúdium

3. Čestné prehlásenie pre účely určenia povinnosti platiť školné – v čestnom prehlásení uvádzate, či ste niekedy študovali na VŠ, pokiaľ ste neštudovali vyplníte bod a), pokiaľ ste študovali na VŠ uvádzate v bode b) údaje podľa predtlače, pokiaľ budete študovať od 1.9. 2020 naraz na dvoch vysokých školách vyplníte bod c). Zároveň musíte priložiť potvrdenie o tomto štúdiu.

4. Žiadosť o vydanie preukazu (20€ denné štúdium) – vyplniť podpísať, zaplatiť poplatok, doklad o úhrade priložiť k žiadosti, na žiadosť nalepiť fotografiu. Denní študenti musia vyplniť a podpísať aj druhú stranu žiadosti. Pokiaľ bolo predchádzajúce štúdium na našej univerzite a nemeníte formu štúdia, zaplatíte si len prolongačnú známku)

Rozhodnutie o prijatí Vám bude zaslané poštou.