Skočiť na hlavný obsah

Anotácia (SK)
Súbor pracovných listov z latinského jazyka v záujme inovovania a skvalitnenia výučby latinčiny, starovekých dejín a kultúry pre stredné školy a gymnáziá predstavuje nové formy vyučovania tohto klasického jazyka. Projekt sa zameriava na tvorbu pracovných listov, ktoré sú reálnym výstupom projektu. Ten bude prebiehať v spolupráci so stredoškolskými pedagógmi latinčinármi a bude reflektovať potreby a požiadavky vyplývajúce z ich pedagogickej praxe. V obsahovom zameraní pracovných listov  bude dominovať filologický rozmer, avšak zohľadnený bude aj kultúrno-historický aspekt vzdelávania. Pracovné listy ako nové učebné materiály budú  primárne aplikovateľné vo výučbe latinského jazyka, ale efektívne môže byť ich využitie aj pri výučbe dejepisu, etiky či náuky o spoločnosti.
Anotácia (ENG)
The collection of the Latin language worksheets aiming at innovation of the pedagogical process of learning Latin, ancient history and culture at high schools and secondary grammar schools as well as at increasing of its quality represents new form of teaching and learning this classical language. The worksheets, which are the real outcome of the project, will be prepared and produced in cooperation with the particular teachers of Latin and the needs and requirements of their pedagogical praxis will be reflected and taken into account. Philological methods will be applied in creation of the worksheets content, but cultural and historical aspect of education will be considered too. The worksheets, representing new pedagogical materials, will be applicable primarily in the teaching of Latin language, but their use in teaching history, ethics or arts may prove effective indeed.
Riešiteľský kolektív za všetky roky 2016 – 2018
Vedúci projektu: Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.
Spoluriešitelia:
Mgr. Katarína Karabová, PhD.
Mgr. Jozef Kortdoš, PhD.
Mgr. Lenka Fišerová