Skočiť na hlavný obsah

KEGA 016STU-4/2017

Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva 

 

Zachovanie individuálnych, identických a tradičných hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva, je jedna z hlavných požiadaviek súčasnej spoločnosti formulovaných i na medzinárodnej úrovni. Generálna konferencia UNESCO na svojom zasadnutí v Paríži v roku 1972 prijala „Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva“ a „Odporúčania týkajúce sa ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva na národnej a regionálnej úrovni“. Nepochopenie vzájomných väzieb kultúrnych a prírodných hodnôt prináša nenahraditeľné straty identity a jedinečnosti sídla i krajiny.

Potreba zachovania individuálnych, identických, tradičných hodnôt vyplývajúcich zo spojenia prírody s kultúrnymi hodnotami daného miesta je deklarovaná tiež v Melbournskej Charte 2002 „Každé mesto má svoj špecifický profil ľudských, kultúrnych, historických a prírodných charakteristík. Tento profil poskytuje porozumenie pri hľadaní ciest k udržateľnosti, akceptovateľných pre obyvateľov a kompatibilných s ich hodnotami, tradíciami, inštitúciami a ekologickými skutočnosťami. Stavanie na existujúcich charakteristikách pomáha motivovať a mobilizovať ľudské a fyzické zdroje miest na dosiahnutie udržateľného vývoja a regenerácie.“ Uvedené princípy majú svoje dôležité miesto i v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Projekt „INTERDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP K OCHRANE KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA“ sa zameriava  na komplexnú prípravu podkladov v zmysle interdisciplinárneho prístupu, identifikáciu, vyhodnotenie kultúrno-historických, prírodných a technických hodnôt a na návrh spôsobu ochrany a obnovy – regenerácie a kultivácie areálu „starej“ nemocnice v Topoľčanoch ako celku, ale i k väzbám na  širšie okolie a región.

Výber lokality bol zvolený  vzhľadom na  potreby projektu zaviesť interdisciplinárny prístup vo vysokoškolskom vzdelávaní orientovanom na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva.  Takýto potenciál poskytuje lokalita areálu „starej“ nemocnice v Topoľčanoch, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, so siedmymi pamiatkovými objektmi, ktorý je súčasťou chráneného pamiatkového územia. Areál „starej“ nemocnice v Topoľčanoch vytvára vhodnú pozíciu pre interdisciplinárne štúdium udržateľnosti kvality prostredia, ktoré zachytáva oblasť historickú, kultúrnu, umeleckú a prírodnú.

Interdisciplinárny prístup  v projekte je vyjadrený partnerstvom pedagógov, výskumníkov, študentov a odborníkov z praxe, reprezentujúcich rôzne smery, odbory a povolania − archivárov, kunsthistorikov, historikov, architektov, urbanistov, krajinárov, dendrológov, ekológov, výtvarníkov, dizajnérov, etnografov,  sociológov, geodetov a technikov.  Zloženie  riešiteľského tímu umožňuje v najširšej miere pokryť profilácie a odbornosti, ktoré vstupujú do korelačných väzieb projektu. Cieľom je tvorba interdisciplinárnych a inovačných postupov vo vzdelávaní a odbornej príprave pre vysokoškolské prostredie, ich prenos medzi zúčastnenými partnerskými univerzitami. Umožniť, aby zástupcovia z viacerých odborov spoločne, na základe komparácie a syntézy, navrhli nové prístupy a riešenia odborných problémov tak, aby boli pre študentov daných študijných odborov inovačné, komplexné a rozšírili možnosti ich profesionálneho uplatnenia.

V roku 2016 uplynie 130 rokov (1886) kedy bola „stará“ nemocnica v Topoľčanoch slávnostne otvorená a viac ako 70 rokov  (1939) kedy bol postavený i nový pavilón zameraný na infekčnú a internú medicínu. Nebolo to dielom náhody, malo to výrazný vplyv na rozvoj zdravotníctva  nielen v meste, ale i v celom regióne s dopadom na viaceré aspekty  života spoločnosti,  vrátane sociálnych. Nevhodné zásahy do predmetného územia, nepochopenie vzájomných väzieb kultúrnych a prírodných hodnôt prináša nenahraditeľné straty, stratu identity a jedinečnosti areálu „starej" nemocnice, narúšajú jeho „genia locii“ a stáva sa nepríťažlivým v mnohých prípadoch až deprimujúcim. Zámerom projektu je preto formulovať návrhy a odporúčania na rehabilitáciu areálu „starej“ nemocnice v Topoľčanoch, poskytnúť predstaviteľom samospráv a odborníkom rôzneho zamerania návod na  jeho zapojenie a zaradenie do lokálnych a regionálnych plánov rozvoja.  Poskytuje inšpiráciu a možnosť analogicky aplikovať postupy aj v iných lokalitách.

Prínosom projektu je:

 • •experimentálne overenie komplexného interdisciplinárneho postupu riešenia, ako vzorového príkladu pre prípadné analogické použitie tak vo vzdelávaní, ako aj v prípadoch iných historických objektov a areálov,
 • •vypracovanie dokumentácie, vyhodnotenie a zdokumentovanie architektúry objektov (špecifických architektonických typologických druhov), návrhy  a odporúčania na ďalšie využitie,
 • •vypracovanie návrhu na zapojenie areálu „starej“ nemocnice do  aktívnej ochrany kultúrno-prírodných hodnôt mesta Topoľčany a blízkych lokalít, vrátane posilnenia významu zachovaného areálu na regionálnej  a nadregionálnej úrovni s možnosťou využitia pre súčasnosť a aplikácie aj v ďalších lokalitách,
 • •zvýšenie pozornosti a vnímavosti obyvateľov mesta a regiónu o túto kultúrnu pamiatku, ako súčasti národného a kultúrneho dedičstva a dokladu historicko-kultúrnych a spoločenských väzieb a popularizácie  kultúrneho a prírodného dedičstva ako zdroja súčasného života,
 • •zachovanie hodnôt tohto kultúrneho a prírodného dedičstva,  zamedzenie jeho devastácii, zániku  a zvýšenie záujmu verejnosti, samosprávy a štátnej správy o jeho nové cielené využitie,
 • •inovácia a skvalitnenie odbornej prípravy študentov tých študijných odborov, ktoré sú relevantné pre zabezpečovanie profesionálnej starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo – získaním odborných zručností pre prácu v teréne, pre interdisciplinárnu spoluprácu a sociálnu komunikáciu,

 

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The conservation of individual, identical and traditional values of cultural and natural heritage is one of the main requirements of the present-day society formulated also at international level. At its session of 1972, in Paris, the General Conference of UNESCO adopted the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and the Recommendations concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage. Misunderstanding of interrelationships of cultural and natural values brings about irretrievable losses of identity and uniqueness of the seat and the country.

The need of protection of individual, identical and traditional values ensuing from the connection of nature and cultural property of the specific place is also declared in the Melbourne Charta, 2002: “Every city has a distinctive profile of human, cultural, historic and natural characteristics. This profile provides insights on pathways to sustainability that are both acceptable to their people and compatible with their values, traditions, institutions and ecological realities. Building on existing characteristics helps motivate and mobilize the human and physical resources of cities to achieve sustainable development and regeneration. The above principles also play an important role in the field of education and training.

The project “INTERDISCIPLINARY APPROACH TO PROTECTION OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE” is aimed at complex preparation of source materials concerning interdisciplinary approach, identification, assessment of cultural-historic, natural and technical values, and at proposal of the way of protection and renovation – regeneration and cultivation of the site of the “old“ hospital in Topoľčany both as a whole and in relation to wider surroundings and the region.

The location choice was done in view of the project needs to introduce interdisciplinary approach in higher education oriented at the protection of cultural and natural heritage.  Such a potential is provided by location of the site of the “old“ hospital in Topoľčany, declared as the national cultural heritage, with seven monument objects, which is a constituent part of the protected cultural heritage. The site of the “old“ hospital in Topoľčany creates a suitable position for interdisciplinary study of sustainability of environment quality that covers the historic, cultural, artistic and natural fields.

The interdisciplinary approach in the project is expressed by partnership of the pedagogues, research workers, students and practitioners representing various trends, branches and professions − archivists, scholars of fine art, historians, architects, urban planners, landscape architects, dendrologist, ecologists, artists, designers, ethnographers, sociologists, geodesists and technicians.  The composition of the research team enables to cover to the widest degree the profiles and qualifications, which enter the correlation links of the project. The aim rests in development of interdisciplinary and innovation procedures in education and training for academic environment, their transition between the participating partner universities. To enable that the representatives of several branches together, based on comparison and synthesis, propose new approaches and solutions to professional problems in such a way as to be innovative and complex for the students of the given fields of study and to increase their career prospects.

In 2016, 130 years (1886) will pass since the opening ceremony of the “old“ hospital in Topoľčany and more than 70 years  (1939) since construction of the new Pavilion of Infectious Diseases and Internal Medicine. It was not a result of pure chance, it had a remarkable influence on development of health not only in the town, but in the whole region, too, with an impact on several aspects of life of the society, including the social ones. The inappropriate interventions in the given territory, misapprehension of interlinks of cultural and natural values bring about irreplaceable losses, a loss of identity and uniqueness of the site of the “old” hospital, distort its “Genius loci“, and become unattractive and many a time even stressing. The project objective is therefore to formulate proposals and recommendations for rehabilitation of the site of the “old hospital“  in Topoľčany, to provide the representatives of self-administrations and specialists of various branches a guidance on its engagement and involvement in local and regional plans of development.  It provides an inspiration and chance to analogically apply the procedures in other localities, too.

The project’s contribution is:

 • •experimental verification of complex interdisciplinary procedure of solution, as an approved example for eventual analogical use in education as well as in case of other historical objects and areas,
 • •development of documentation, assessment and documenting the architecture of objects (specific typological categories of architecture), proposals and recommendations for the further use,
 • •elaboration of a proposal for involvement of the area of  the “old“ hospital into active protection of cultural and natural values of the town of Topoľčany and localities near, including strengthening the significance of the protected area at the regional and supraregional levels with a possibility of use for the present and application in the other localities too,
 • •increased attention and perception of population of the town and region to this cultural monument as a part of national and cultural heritage and a document of historical-cultural and societal relations and popularization of cultural and natural heritage as a source of the contemporary life,
  preservation of values of this cultural and natural heritage, prevention of its devastation and decay, and increase of the public, self-administration and state administration interest in its newly aimed use,
 • •improvement of training of students of the fields of study which are relevant for provision of professional care for cultural heritage – by acquiring professional skills for the field work, for interdisciplinary cooperation and social communication,
  development of an application teaching aid.

Vedúci projektu:

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (FA) 

Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska

Ing. arch. Ivan Gojdič (FF)

Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD. (FF)