Skočiť na hlavný obsah
Vydanie týchto publikácií vzniklo v rámci riešenia projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (ITMS kód projektu 26110230028) – Príprava študijného programu Humanitné štúdiá, ktorý podporila Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a MŠVV SR v rámci Operačného programu vzdelávanie. Texty vznikli na Katedre filozofie Filozofickej fakulty v Trnave.Démuth Andrej: Prolegomena do štúdia novovekej filozofie. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-880-6
Démuth Andrej: Úvod do štúdia dejín epistemológie. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-879-0
Gáliková Silvia: Akademické písanie. Vybrané témy písania akademického textu. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-881-3
Gáliková Silvia: Smrť a život Ja. Post-wittgensteinovské skúmania. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-882-0
Chorvát Ivan: Fenomén spotreby a konzumná spoločnosť. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-884-4
Chorvát Ivan: Všedné a sviatočné. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-886-8
Juríková Erika: Rímska filozofická próza. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-887-5
Karabová Katarína: Patristická literatúra. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-889-9
Karabová Katarína: Dejiny rímskej literatúry. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-891-2
Kišoňová Renáta: Metafyzika. Vybrané problémy metafyziky a ontológie. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-894-3
Kišoňová Renáta: Úvod do filozofie. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-893-6
Kutáš Michal: Metodológia vedy. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-895-0 
Kutáš Michal: Výroková logika. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-897-4
Mentel Andrej: Spoločnosť a kultúra v psychoanalýze. Freudova teória kultúry. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-898-1
Mentel Andrej: Štrukturalizmus a postštrukturalizmus. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-900-1
Slavkovský Adrián: Indická a čínska filozofia. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-902-5
Slavkovský Adrián: Religionistika. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-903-2
Tkáčik Ladislav: Dejiny stredovekej filozofie I. Vybrané postavy scholastickej tradície. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-904-9
Tkáčik Ladislav: Úvod do filozofickej hermeneutiky. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-905-6
Trajtelová Jana: Filozofia transcendencie. Vybrané problémy. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-906-3
Trajtelová Jana: Filozofická antropológia. Vybrané kapitoly. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-907-0
Zvarík Michal: Dejiny filozofie I. Od Hérakleita po sofistov. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-908-7
Zvarík Michal: Dejiny filozofie II. Platón a Aristoteles. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-909-4