Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0625/22

Projekt nadväzuje na výskum, ktorý sa koncentroval na osobnosť Ivana Dérera, dejiny slovenského politického myslenia, politické dejiny Slovenska a Československa v 20. storočí. Projekt zároveň nadväzuje na nedávno publikované významné diela Ivana Dérera, ktorých vydavateľom a editorom je vedúci projektu. Cieľom projektu je analýza a interpretácia doterajšieho výskumu a doteraz publikovaných diel týkajúcich sa osobnosti Ivana Dérera, ale predovšetkým analýza a interpretácia vlastných, najmä nedávno vydaných Dérerových diel a nemenej dôležitou súčasťou projektu je vlastný archívny výskum, ktorého výsledky budú publikované vo vedeckých štúdiách a knižnej monografii.

Ivan Dérer in the context of (Czecho)Slovak politics of the 20th century

The submitted project is connected to the research concentrated to the figure of Ivan Dérer, history of Slovak political mind, political history of Slovakia and Czechoslovakia in the 20 th century. This project continues in lately published major works of Iva Dérer, which are published and edited by the leading author of this project. The goal of submitted project is an analysis and interpretation of ongoing research and presently published works and papers connected to the figure of Ivan Dérer, but mainly analysis and interpretation of Dérer’s own, lately published pieces of work and not least important part of the project is particular archival research, results of which will be published in scientific papers and studies and book monography.

Zloženie riešiteľského kolektívu 2022 - 2024:
PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.  – vedúci projektu
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. – spoluriešiteľ projektu
PhDr. Pavol Krištof, PhD. – spoluriešiteľ projektu