Skočiť na hlavný obsah

Kastel v Iži - súčasť limes romanus na Slovensku (The castellum at Iža – a part of limes romanus in Slovakia)
Anotácia (SK)
Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho kastela v Iži (okr. Komárno). Kastel bol v 2.–4. stor. n. l. súčasťou hraničného pevnostného systému limes romanus a jediným predsunutým oporným bodom rímskej armády na severných hraniciach provincie Panónia. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať rozsiahle nálezové súbory pochádzajúce z jeho areálu. Hlavným výstupom projektu bude séria tematicky zameraných monografií a štúdií. Výsledky projektu sa budú prezentovať na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach, ale aj vedecko-popularizačnou formou širšej verejnosti. Zároveň budú bezprostredne implementované do výučby na univerzite v rámci odboru klasická archeológia formou prednášok, seminárov a kolokvií.
Anotácia (ENG)
The purpose of the project is to process, interpret and publish results of the archaeological excavation of the Roman castellum at Iža (distr. Komárno). The castellum, lying on the North-Pannonian frontier section, belonged to the border system limes romanus during the Roman period (2nd-4th cent. AD). The aim of the project is to document, analyse and interpret the large collection of the finds from its area in a wider historical context. The main output will be a serie of the thematic oriented monographs and studies. The scientific results of the project will be also presented at domestic and foreign conferences and to the public in a popularized form. The results will be also implemented into the pedagogical process at the Trnava University within the Classical Archaeology study programme in a form of lectures, seminars and workshops.
Zloženie riešiteľského kolektívu
2015
Kuzmová Klára, prof. PhDr., CSc. – vedúca
Hmčiarik Erik, Dr. phil. – zást. vedúcej
Ďurianová Andrea, Mgr. PhD
Nováková Lucia, Mgr. PhD.
Petruško Tomáš, Mgr. (D)
2016
Kuzmová Klára, prof. PhDr., CSc. – vedúca
Hmčiarik Erik, doc. Dr. phil. – zást. vedúcej
Ďurianová Andrea, Mgr. PhD
Nováková Lucia, Mgr. PhD.
Petruško Tomáš, Mgr. (D)
Dragun Tomáš, Mgr. (D)