Skočiť na hlavný obsah

Príbehy Márie. Mariánska ikonografia v miestach mariánskej úcty na Slovensku.
The Stories of Mary. Marian Iconography at the Places of Virgin Veneration in Slovakia.


Vedúci projektu: prof. Marián Zervan, PhD.

Originálnym výsledkom projektu je monografia o mariánskych milostivých obrazoch a sochách v 17. až 19. storočí na území dnešného Slovenska vo vybraných lokalitách podľa výberu Pavla Esterházyho a Alexa Jordánskeho. Bolo spracovaných 24 milostivých obrazov v 24 heslách s úvodnou štúdiou. Každé heslo v sebe obsahuje pôvodne preložené heslo Jordánskeho, základné údaje o umeleckom diele, umeleckohistorický prieskum jeho meniacich sa kontextov, kultúrnohistorické súvislosti milostivého obrazu a sochy a napokon štrukturovanú bibliografiu k dielu. Popri textovej časti heslo obsahuje komparačný obrazový materiál založený na dobových a aktuálnych podobách diela, jeho grafických zobrazeniach a príbuznoastiach s inými dielami. Bola spracovaná originálna štruktúra hesla, ktorá spája textový a obrazový materiál do zmysluplného celku. Čiastkovými výstupmi projektu, ktoré neboli plánované, boli jedna vedecká štúdia a jedno vystúpenie na medzinárodnej konferencii.

Original result of this project is the monograph focused on 17th – 19th century Mary’s merciful pictures and statues from selected areas of current Slovak Republic according to the choice of Pavel Esterházy and Alex Jordánsky. This monograph includes 24 merciful pictures in 24 entries beginning with editor’s introduction. Each entry consist of translated original German entry written by Alex Jordánsky accompanied by editor’s basic information on art work, an art-historical research of its changing contexts, cultural and historical contexts of merciful picture and statue and, finally, the structured bibliography of corresponding art work. Apart from texual part each entry includes comparative pictorial part based on both historical and current appearance of the art work, its graphic depictions and its relation with other art works. Proposed original structure of each entry relates textual and pictorial parts into the meaningful whole. Unplanned partial results of this project include one published scientiphic paper and one international conference contribution.     

Finančná dotácia: 20 214,00