Skočiť na hlavný obsah

Príprava a vypracovanie vysokoškolskej učebnice: Úvod do štúdia klasickej archeológie


Vedúci projektu: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

(2012 - 2014)

Projekt sa venuje príprave vysokoškolskej učebnice. Ucelenou formou sleduje podať prehľad teoretického bádania, metód a vecného obsahu na Slovensku nového študijného odboru klasická archeológia. Vzhľadom na špecifiká, ktoré študijný program na Trnavskej univerzite ponúka, sa pozornosť obracia okrem tradičnej gréckej a rímskej archeológie aj na oblasť Stredomoria v predarchaickom období, na kontakty antického sveta s "barbarmi" a archeológiu rímskych provincií. Pre získanie základných zručností budúcich absolventov sa pozornosť venuje aj terénnemu výskumu a spôsobu jeho prezentácie a propagácie v rámci domáceho a svetového kultúrneho dedičstva.
Anotácia projektu v anglickom jazyku

Coursebook: Introduction to Classical Archaeology

Project is dedicated to preparation of a coursebook. It focuses on the theoretical concept of the discipline. It is a comprehensive form of an overview of theoretical research, methods and material content of Classical Archaeology, which is Slovakia new field of study. Given the specifics of that program of the study offered at University of Trnava, attention is focused on traditional Greek and Roman Archaeology, the Mediterranean region in pre-archaic period, the contacts of the ancient world with the "barbarians" and archaeology of the Roman provinces. To obtain the basic skills of future graduates of the field, study also concentrates on research and its method of presentation and promotion in the domestic and world cultural heritage.

Finančná dotácia: 11 023,00