Skočiť na hlavný obsah

Antológia z diel profesorov pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 – 1777)


Roky riešenia: 2013 – 2015

Zoznam riešiteľov: doc. Mgr. Andrej Démuth, PhD., Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr. Lenka Fišerová, Mgr. Renáta Kišoňová, PhD., Mgr. Marek Drimaj, RNDr. Mgr. Adrián Slavkovský, PhD., Mgr. Katarína Karabová, PhD.

Projekt sa zameriava na výber, preklad, analýzu a spracovanie reprezentatívnej vzorky filozofických diel, ktoré vychádzali v kníhtlačiarni historickej Trnavskej univerzity počas jej pôsobenia v rokoch 1635 – 1777 v latinskom jazyku. Trnavská univerzita je druhou úplnou a najstaršou univerzitou na území dnešného Slovenska a filozofia na Trnavskej univerzite je jednou z dvoch najstarších filozofických škôl (spolu s prešovskou školou) realizovanou a vyučovanou na území Slovenska. Z tohto pohľadu je zrejmé, že Trnavská univerzita plnila dôležitú úlohu vo formovaní kultúrneho a intelektuálneho prostredia tak v rámci dejín Slovenska (vplyv na bernolákovcov a pod.) ako i v rámci celého stredoeurópskeho regiónu (jedna z najvýznamnejších univerzít vo svojej dobe). To, čo nám chýba, je podrobný obraz a charakteristika filozofie na historickej Trnavskej univerzite a jej dejín, ktorý by sprostredkoval komplexné pochopenie tohto vplyvu. Prvoradým cieľom projektu je príprava antológie vybraných filozofických diel s úvodnou štúdiou k postaveniu filozofie na historickej TU a čiastkovými štúdiami k jednotlivým dielam a autorom. Publikácia by mala slúžiť pri vzdelávacom procese na hodinách filozofických interpretačných seminárov a pri prednáškach o dejinách filozofie na Slovensku. Svojím zameraním sprístupňuje súčasnému študentovi jednak pohľad na filozofické myslenie na Slovensku v 17. a 18. storočí, v neposlednom rade však zachováva časť z kultúrneho dedičstva a prispieva k skúmaniu dejín školstva na Slovensku.

The primary aims of this project are to select and analyze the representative sample of Latin philosophical treatises published by the Academy Press of Trnava University (1635 – 1777). The Trnava University is the second integrated and oldest university in Slovakia and the philosophy at The Trnava University is one of the two philosophical schools, together with philosophical school of Prešov, realized and lectured in Slovakia. It is apparent that the University of Trnava held an important hand in the forming of cultural and intellectual milieu as well in the face of Slovakian history as in the region of Central Europe. Some pieces of the picture still miss – particular portrait and characteristic of the philosophy at The Trnava University and its history, for further comprehension of the effect. Therefore the first and main purpose is to prepare an anthology of philosophical treatises including the introduction to the position of philosophy at The Trnava University and partial reflections on particular authors and treatises. The anthology will serve as educational means for interpretation seminars or to enlighten the history of philosophy in Slovakia. It also offers a closer look at philosophical concepts in 17th and 18th century, preserves the important part of our cultural inheritance and contributes by the research of history of education in Slovakia.