Skočiť na hlavný obsah

Fenomenológia kapucínskej architektúry a kultúrne dejiny Slovenska


Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
Doba riešenia: 1.1.2014 - 31.12.2016

Pridelená dotácia:

Projekt sa zameriava na fenomenologickú analýzu kapucínskeho staviteľstva a architektúry v jej väzbe na základné historické inšpiračné schémy (Antonio da Pordenone: Memoriale per fabbricare un nostro piccolo et ordinato monasterio, 1603) a staviteľskú prax pôvodných kapucínskych kláštorov zo začiatku 18. storočia na území dnešného Slovenska (Pezinok, Bratislava, Holíč). Kapucíni sa od svojho príchodu na územie dnešného Slovenska v roku 1674 významné zapísali do dejín regiónov západného Slovenska a ich kláštor v Pezinku z roku 1718 je prvým kapucínskym kláštorom postaveným na území Uhorska. Obvyklý vedecký záujem o rehoľné staviteľstvo sa na Slovensku realizuje výlučne formou pamiatkového, reštaurátorského, príp. architektonického prieskumu. Tento projekt sa pokúsi o fenomenologickú analýzu barokovej kapucínskej architektúry na pozadí fenomenológie priestoru. Bude sa teda pýtať po zmysle a prežitkovej štruktúre kapucínskej architektúry a po jej väzbách k prostrediu mesta a príslušného regiónu. Projekt tejto povahy nebol v slovenskom vedeckom prostredí dodnes zrealizovaný. Výstupom projektu bude príprava a vydanie kolektívnej vedeckej monografie, ktorá bude významným príspevkom k hlbšiemu nahliadnutiu do kultúrnych dejín. Súčasťou výskumu bude kritický a komentovaný preklad dochovanej kroniky kláštora v Pezinku, ktorá je významným prameňom kultúrnych dejín regiónu a dodnes nebola predstavená odbornej verejnosti.Phenomenology of Capuchin Architecture and Cultural History of Slovakia

The primary aim of the project is a phenomenological analysis of the capuchin engineering and architecture linked to their main historical inspirational schemes (Antonio da Pordenone: Memoriale per fabbricare un nostro piccolo et ordinato monasterio, 1603) and engineering practice of original capuchin monasteries from the beginning of 18th century in the area of present-day Slovakia (Pezinok, Bratislava, Holíč). The Capuchin order that arrived in the area of present-day Slovakia in 1674 significantly entered the history of western Slovak regions. The Pezinok convent was the first capuchin building constructed in the Hungarian part of the Austro-Hungarian Empire. The usual way of scholar research of monastical engineering in Slovakia is realized exclusively in the form of preserving, restoring or architectonic investigation. This project attempts to the phenomenological analysis of baroque capuchin architecture on the background of the phenomenology of space. It will ask about the meaning and experienced structure of the capuchin architecture and its links to the environment of town and relevant region. The project of this type has never been realized in the Slovak scholar environment. The first and main purpose of the project will be to prepare and publish the collective scholar publication that will be a significant contribution to the deeper insight into the cultural history. The critical and annotated translation of the preserved chronicle of Pezinok monastery will be included in the research. This important source of cultural history has not been presented to the scholar public till now.