Skočiť na hlavný obsah

Terminológia filozofickej axiológie


Vedúci projektu: PhDr. Eva Orbanová, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD., Mgr. Ondrej Čechvala, Mgr. Marián Gliganič

Hlavným poslaním grantového projektu Terminológia filozofickej axiológie bolo predstaviť základnú rukoväť axiologickej problematiky, ktorá v prvom rade zahŕňa príslušný terminologický aparát. V tejto súvislosti podotýkam, že axiologicky zameranej literatúry je na Slovensku veľmi málo. Preto ambíciou grantu bolo vyplniť i toto informačné metodologicko-terminologické vákuum. Síce  táto vysokoškolská učebnica do istej miery vychádza a sčasti i kopíruje predchádzajúce metodologické prístupy slovenských autorov M. Várossa a V. Brožíka ale zároveň i rozširuje perspektívu skúmania hodnôt a tvorbu teórie hodnôt aj do praktickej roviny humanitných vied. Prínos publikácie tak tkvie práce v premostení axiológie ako teoretickej bázy a aktuálnych oblastí spoločenského diania, tých ktoré najmarkantnejšie kolorujú ľudský život ako taký. Nesporným prínosom je tak aktualizácia hodnôt v praxi. Potom práve táto časť učebnice môže axiologickú problematiku nielen efektívne popularizovať, a tak sprístupniť svet filozofickej axiológie bežnému čitateľovi. 

The main enclosing of the grant project Terminology of the Philosophical Axiology was to introduce basic content of the axiological themes, whose containe at first specific therminological equipments. In this context I remarke that there are  only few axiological sources in Slovakia. The ambition of this grant was to fulfill this methodology-therminological vacuum. However, the academical text-book is based on methodological approaches of the slovac autors M. Váross and M. Brožík, it comes out and spreads out the perspective of examination of values and creation theory of  values into practical dimension humanitarian sciences too. The contribution of the text-book is the connection – theoretical basic and actual social dimension. Updating of values is do the contribution of the text-book into the averageday – praxis. At the end, it si possible to say this part of text-book can not only to polularize axiology, but it can also open up the world of philosophical axiology to any reader. 

Pridelené finančné prostriedky : 2 232 EUR