Skočiť na hlavný obsah

Klasická archeológia: nové metódy vo výučbe a tvorba študijných materiálov na báze informačných technológií


(2010 - 2011)

Vedúci projektu: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

Prostredníctvom projektu sa zaviedla nová forma výučby v odbore klasická archeológia. Jej metodika a študijné materiály boli vypracované za pomoci výpočtovej techniky a IT.  Projekt priniesol inováciu a zefektívnenie doterajších pedagogických metód.  Dokumentovaním  hnuteľných i nehnuteľných antických pamiatok sa vytvorili tematicky zamerané databázy využiteľné pre študijné, didaktické a vedecké účely.  Pri tvorbe študijných materiálov a publikácií sa spolupracovalo s partnerskými inštitúciami doma i v zahraničí . Cieľovými skupinami boli  študenti Bc., Mgr. a PhD. stupňa VŠ štúdia, mladí pedagogickí a vedeckí pracovníci. Implementáciou projektu sa zvýšila kvalifikácia absolventov a zlepšili sa možnosti ich uplatnenia na domácom i medzinárodnom trhu práce.

Classical Archaeology: New Methods in Education and Creation of the Study Materials on the Basis of IT

The project included the institution of a new form of instruction in the field of Classical archaeology, whose methodology and study materials were devised by means of computer technology and IT. The project brought innovation and efficiency into the existing pedagogical methods. Thematic databases for study, didactic and scientific purposes were created by documenting ancient artefacts and monuments. Study materials and publications were created in cooperation with partner institutions at home and abroad. The target group were students in bachelor's, master's and doctoral degree programmes, and young pedagogical and scientific workers. The implementation of the project enhanced the graduates' qualifications as well as their chances of employment on both the domestic and international labour markets.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA: 4 076,00