Skočiť na hlavný obsah

Grant Vega 1/0243/17 Kelti, Rimania a Germáni.Vidiecke osady a sídla elity

Celts, Romans and Germans. Countryside settlements and seats of nobility

 

Nedávne objavy rímskych architektúr na niekdajšej akropole bratislavského oppida (Bratislavský hrad) nepriniesli len nečakané prekvapenie pre laickú a odbornú verejnosť. Zároveň sú svedectvom skorého záujmu novej stredomorskej veľmoci (Rímskej ríše) o stredodunajské územia. Tento záujem sa zintenzívnil po prelome letopočtov, keď rímska moc z juhu dosiahla Dunaj a zároveň sa na území severne od jeho toku usadili kmeňové skupiny germánskych Kvádov. V porovnaní s predchádzajúcou keltskou civilizáciou znamenal príchod týchto barbarov na juhozápadné Slovensko spočiatku kultúrny regres. V kontakte s antickým svetom sa Kvádi ale zoznamovali s vymoženosťami rímskej kultúry. Procesy rímskeho ovplyvňovania a akulturácie barbarského sveta, od počiatočného používania rímskych výrobkov až po napodobňovanie rímskeho životného štýlu budú v projekte študované na príkladoch keltských, rímskych a germánskych sídiel primárne na juhozápadnom Slovensku, a na vybraných príkladoch z horských oblastí Slovenska.

 

Recent excavations of Roman architecture at the former acropolis of Bratislava’s oppidum (at Bratislava Castle) were astounding discoveries for the general public as well as experts. They confirmed that the new Mediterranean empire (Romans) had very early interest in occupying Middle Danube region. Towards the beginning of the 1st century AD, the Empire reached the south bank of Danube. Attention of Rome turned towards regions north of the river due to activities of Germanic tribes (Quads). Relative to previous Celtic civilisation, arrival of this Germanic population initially represented a cultural regress. However, the Quads eventually established contacts with the Roman world and thus acquainted themselves with comforts of their culture. The aim of this project is to evaluate the influence of Roman culture and acculturation of the Quadic world. We do this by focusing on utilisation of Roman products and imitation of Roman lifestyle in various Celtic, Roman and German settlements in SW-Slovakia. 

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2017:

doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

Mgr. Miroslava Daňová, PhD

Mgr. Tomáš Kolon (D)

 

Mgr. Tomáš Dragun (D)