Skočiť na hlavný obsah

Vedúci projektu: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Anotácia (SK)
Projekt sa zameriava na analýzu kognitívnych aspektov estetickej skúsenosti, ako aj možnosti kognitívnej explanácie vnímania krásy. Hlavným cieľom je testovanie hypotézy, že estetický zážitok je založený na percepcii kognitívne analyzovateľných informácií a možnosti identifikácie kultúrnych, evolučných a historických zdrojov štrukturujúcich estetickú skúsenosť. Realizia projektu umožní vytvoriť podmienky pre širšiu vedeckú a odbornú diskusiu o kognitívnych aspektoch vnímania krásy a estetickej skúsenosti a o opodstatnenosti existencie kognitívnej estetiky v humanitných odboroch. Projekt je zameraný na podporu integrácie vedeckých a umeleckých prístupov v kultúre a vo vysokom školstve a na obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokého školstva vo forme vytvárania predpokladov na vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nového študijného programu Kognitívne štúdiá, ktoré doteraz nemajú dostatočné resp. vhodné učebné texty alebo iné didaktické prostriedky.
Anotácia (ENG)
The project focuses on the analysis of the cognitive aspects of aesthetical experience as well as the possibility of cognitive explanation of beauty and aesthetic judgement. The main goal is to test the hypothesis that the aesthetic experience is based on perception of cognitive analysable information, and the identification of cultural, evolutionary and historical resources structuring aesthetic experience. Project implementation can create the conditions for a wider scientific debate on the cognitive aspects of beauty and art perception and also on justification of the existence of cognitive aesthetics in the humanities. The project is aimed to promote the integration of scientific and artistic approaches into the culture and into the higher education. It is also focused on content integration and diversification of the higher education in the form of creating prerequisites for the development of new modern university textbooks and teaching resources for special units of the new study program in Cognitive studies which so far do not have sufficient/ appropriate textbooks and other educational resources.
Zloženie riešiteľského kolektívu
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.
PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.
doc. RNDr. Adrián Slavkovský, PhD.
prof. Silvia Gáliková, CSc.
Mgr. Katarína Ihringová, PhD.
Mgr. Michaela Rušinová, PhD.
Doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.