Skočiť na hlavný obsah

Projekt APVV-15-0294

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Anotácia (SK)
Projekt sa zameriava na analýzu kognitívnych aspektov estetickej skúsenosti, ako aj možnosti kognitívnej explanácie vnímania krásy. Hlavným cieľom je testovanie hypotézy, že estetický zážitok je založený na percepcii kognitívne analyzovateľných informácií a možnosti identifikácie kultúrnych, evolučných a historických zdrojov štrukturujúcich estetickú skúsenosť. Realizácia projektu umožní vytvoriť podmienky pre širšiu vedeckú a odbornú diskusiu o kognitívnych aspektoch vnímania krásy a estetickej skúsenosti a o opodstatnenosti existencie kognitívnej estetiky v humanitných odboroch. Projekt je zameraný na podporu integrácie vedeckých a filozofických prístupov v skúmaní estetickej skúsenosti a vytvorenie platformy na širšie koncipovaný systematický a interdisciplinárny výskum subjektívnej skúsenosti.

Anotácia (EN)
The project focuses on the analysis of the cognitive aspects of aesthetic experience as well as the possibility of cognitive explanation of beauty. The main goal is to test the hypothesis that the aesthetic experience is based on perception of cognitive analysable information, and the possibility of identification of cultural, evolutionary and historical resources forming the aesthetic experience. Realization of the project enables to create the conditions for a wider scientific debate on the cognitive aspects of beauty and art perception and also on justification of the existence of cognitive aesthetics in the humanities. The project aims to promote the integration of scientific and philosophical approaches exploring the aesthetic experience and to provide a platform for wider systematic and interdisciplinar research of subjective experience.

Zloženie riešiteľského kolektívu:
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.
PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.
doc. RNDr. Adrián Slavkovský, PhD.
Mgr. Katarína Ihringová, PhD.
Mgr. Michaela Rušinová, PhD.
Doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Mgr. Roman Gorelka
Mgr. Lenka Selecká, PhD.