Skočiť na hlavný obsah

Grant VEGA 1/0305/18

Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttramatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors)

V ostatných dvoch dekádach nastal posun od skúmania negatívnych dopadov onkologických ochorení na psychiku pacienta k skúmaniu posttraumatického rozvoja ako procesu a/lebo dôsledku aktívneho vyrovnávania so záťažovými udalosťami. Cieľom projektu je overenie modelu posttraumatického rozvoja v kontexte ´paradigmy posunu´, s dôrazom na noodynamiku kognitívno-existenciálnych faktorov. Viacfázový kombinovaný výskumný dizajn sa realizuje u onkologických pacientov v procese liečby a remisie. Výskumná batéria bude pozostávať z originálnych metodík a adaptovaných zahraničných nástrojov. Spracovanie dát formou pokročilých štatistických metód, vrátane štrukturálneho modelovania; kvalitatívne dáta analyzované pomocou softvéru Atlas.ti. Prínos projektu: rozpracovanie pôvodných teoretických konceptov; výskumné overenie modelov; pôvodné a adaptované nástroje na mapovanie efektu faktorov posttramatického rozvoja; intervenčné programy v práci s onkologickým pacientom; výcvikové moduly pre pomáhajúce profesie.

 

In the past two decades a shift in the focus of research studies has been noticed from negative impact of oncologic diseases on psychological functioning of patients to post-traumatic development as process and/or result of active copying with stress events.  The aim of the project is to verify the model of post-traumatic growth in the context of shift paradigm with special focus on noodynamics of cognitive-existential factors. Multiphase combined research design is realised in oncologic patients in the process of treatment and in remission.  Research battery will consist of original methods and adapted foreign instruments.  For data analysis advanced statistical methods including SEM will be applied, for qualitative data analysis software Atlas.ti will be used. Contribution of the project: development of original theoretic concepts; empirical verification of models; original and adapted methods for mapping of factors of post-traumatic growth, intervention programs for oncologic patients, training programs.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2018:
Dědová Mária, Mgr. PhD. – hlavný riešiteľ

Dobríková Patricia, doc. PhDr. Mgr. PhD. et PhD.- zástupca hlavného riešiteľa

Baník Gabriel, Mgr. PhD.,

Kohútová Veronika, Mgr. – doktorandka,

Kunová Jana, Mgr. PhD.,

Naništová Eva, doc. PhDr. CSc.,

Sedláček Juraj, Mgr. PhD.,

Schwarz Mário, Mgr. PhD.,

Vindišová Jana, Mgr. PhD.