Skočiť na hlavný obsah
Fotka
E-mail
adam.bzoch@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 375
Konzultačné hodiny
štvrtok 11:05 - 12:35
Miestnosť
č. 508, 5. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Životopis
- 1984-9 štúdium germanistiky na Karl-Marx-Universität v Lipsku (Nemecko);
- 1989-95 študijný pobyt a ašpirantúra v Ústave svetovej literatúry SAV, 1995 získaný titul CSc.;
- Od 1995 do súčasnosti vedecký pracovník ÚSvL SAV;
- Od 1995 do 2021 odborný asistent, neskôr docent a profesor na FiF UK v Bratislave, VŠMU v Bratislave, FF KU v Ružomberku a PdF Trnavskej univerzity v Trnave;
- 2005 habilitácia na Prešovskej univerzite v Prešove, získaný titul docent;
- 2011 vymenovanie za profesora v odbore literárna veda.

Ocenenia
- Cena Jána Hollého za preklad diela Denník Anny Frankovej, 1995;
- NLPVF Vertalersprijs 2006, Utrecht, Holandsko – cena za umelecké preklady z holandčiny do slovenčiny;
- Štátne holandské vyznamenanie Ridder van de Orden Oranje-Nassau (Rytier Rádu oranžsko-nassauského) udelené jej Veličenstvom Holandskou kráľovnou Beatrix dňa 29. apríla 2008 za mimoriadne výkony v oblasti dobrovoľnej spoločenskej činnosti;
- Veľká bronzová medaila Katolíckej univerzity v Ružomberku, udelená v máji 2010.
- Prémia za knižnú tvorbu Ceny Jána Hollého za rok 2011 za preklad knihy J. Wolkers: Turecký med;
- Deed of Gift – ocenenie Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku za zásluhy o rozvoj nederlandistiky, 2010.

Aktuálna pedagogická činnosť
- Kultúrne dejiny stredoveku;
- Kultúrne dejiny humanizmu a renesancie;

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Aktuálne členstvá (medzinárodné a domáce)
- Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Nizozemsko)
- Slovenská spoločnosť S. Freuda, Bratislava
- Redakčná rada časopisu Slovo a smysl (Praha)
- Redakčná rada časopisu World Literature Studies (Bratislava)
- 2011-14: Standing Committee for the Humanities, European Science Foundation

Vedecké a odborné stáže v zahraničí (nad 1 mesiac):
- 1998-9: vedecký pobyt na Collegium Budapest, Institute of Advanced Study;
- 2017-8: hosťujúci profesor na Viedenskej univerzite;
- 2020: vedecký pobyt na Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Viedeň

Výber z riešených vedeckých projektov
- Krízy literárnych avantgárd/Crisis of the Literary Avant-Gardes (Slowakische wissenschaftliche Agentur VEGA, 2/1116/23), 01/2001-12/2003.
- Konzervatívne odpovede na výzvy modernizácie/Conservative Responses to the Challenges of Modernisation (Slowakische wissenschaftliche Agentur VEGA, 2/5116/27), 01/2005-12/2007.
- Reprezentácie prirodzeného v moderne a v avantgarde/Representations of the Natural in Modernity and Avant-Gardes (Slowakische wissenschaftliche Agentur VEGA 2/0180/09), 01/2009-12/2012.
- Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska/European Dimensions of Artistic Culture in Slovakia (European Fund of Regional Development, No. 26240120035), 12/2010-12/2013 (Status: Partner im Projekt).
- Johan Huizinga, vedy o kultúre, humanitné vedy, kultúrna história/Johan Huizinga, Humanities, Cultural History (Slowakische wissenschaftliche Agentur VEGA 2/0085/15), 01/2014-12/2017.
- Konverzácia a európska literatúra/Conversation and European Literature (Slowakische wissenschaftliche Agentur VEGA 2/0085/19), 01/2019-12/2022.

Výber z publikačnej činnosti
Vedecké monografie vydané v domácich a zahraničných vydavateľstvách
BŽOCH, Adam: Psychoanalyse in der Slowakei. Eine Geschichte von Enthusiasmus und Widerstand. Berlin: Psychosozial-Verlag, 2013. 208 s. ISBN 978-3-8379-2109-0.

BŽOCH, Adam: Walter Benjamin a estetická moderna. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, 1999. 126 s. ISBN 80-224-0587-6.

BŽOCH, Adam: Signály z diaľky. Bratislava: Kalligram, 2004. 205 s. ISBN 80-7149-652-9.

BŽOCH, Adam: Psychoanalýza na periférii (K dejinám psychoanalýzy na Slovensku). Bratislava: Kalligram, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7149-927-5.

BŽOCH, Adam: Holandské portréty (štúdie, články a úvahy o severonizozemskej literatúre). Bratislava: Kalligram, 2010, 160 s. ISBN: 978-80-8101-399-7.

BŽOCH, Adam: Človek v dejinách. Johan Huizinga a humanitné vedy. Bratislava: Vydavateľstvo Európa, 2018. 256 s. ISBN 978-80-89666-52-2.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
BŽOCH, Adam: Krátke dejiny nizozemskej literatúry. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2010. 119 s. ISBN 978-80-8084-530-8.

BŽOCH, Adam: Deutsche Literatur im Zeitalter der Aufklärung (Lehrtext). Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. 2011. 67 s. ISBN 978-80-8084-701-2. http://www. ff.ku.sk/Deutsche_Literatur_im_Zeitalter_der_Aufklarung.pdf

BŽOCH, Adam: Teórie literatúry (Skriptá). Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univezity v Ružomberku, 2011. 154 s. ISBN 978-80-8084-702-9. http://www.ff.ku.sk/Teorie_literatury.pdf

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
BŽOCH, Adam: Kantov sen a následky. In: Svět a divadlo, roč. 5, 1994, č. 6, s. 23–27.

BŽOCH, Adam: Rejtett recepció: Ferenczi Sándor gondolatai Gottfried Benn müveiben. In: Thalassa. Pszichoanalízis-társadalom-kultúra. Budapest: Thalassa Alapítvány, roč. 10, 1999, č. 1, s. 137–145.
Ohlasy:
ERÖS, Ferenc: Ferenczi Sándor. Budapest: Új mandátum könyvkiadó, 2000, s. 44.

BŽOCH, Adam: Terebessy Károly és a pszichoanalízis szlovákiai recepciója a negyvenes években. In: Thalassa (Budapest), Pszichoanalízis – társadalom – kultúra, roč. 11, 2000, č. 2–3, s. 193–206.

BŽOCH, Adam: Gradiva ako „moderný mýtus“. In: ANALOGON, Senzace smyslů, 2003, č. 38/39, s. 138–141.

BŽOCH, Adam: Die Psychoanalyse in der slowakischen Avantgarde der 1930-er und 1940-er Jahre. In: Germanoslavica, Zeitschrift für germano-slawische Studien, roč. 16, 2006, č. 2, s. 197–224.

BŽOCH, Adam: Element zabawy w kulturze słowackiej i zmiana paradygmatu między latami 60. a 90. ubiegłego wieku. In: Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne, roč. 13, 2015, s. 34–44.

Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS
BŽOCH, Adam: Od kultúrnej reprezentácie k demokratickej diskusii (a späť). Literatúra nemeckých jazykových oblastí v slovenských časopiseckých prekladoch. In: World Literature Studies, roč. 3 (20), 2011, č. 4, s. 27–52.

BŽOCH, Adam: Antimodernistische Korrespondenzen. In: World Literature Studies, roč. 4 (21), 2012, č. 4, s. 108–116.

BŽOCH, Adam: Sigmund Freud ako nespoľahlivý rozprávač. In: World Literature Studies, roč 5 (22), 2013, č. 1, s. 45–61.

BŽOCH, Adam: Vzťahy literárnej vedy a vied o kultúre. In: World Literature Studies, 2013, roč. 5 (22), špeciálne číslo, s. 3–16.

BŽOCH, Adam: Konverzácia ako predmet interdisciplinárneho výskumu. In: Slovenská literatúra, roč. 61, 2014, č. 5, s. 349–371.

BŽOCH, Adam: William Hogarth a konverzácia. In: World Literature Studies, roč. 6 (23), 2014, č. 4, s. 3–17.

BŽOCH, Adam: The Concept of Conversation in Desiderius Erasmus. In: Kultúrne dejiny, roč. 6, 2015, supplement, s. 54–82.

BŽOCH, Adam: Johan Huizinga in der Slowakei: Lektüren und kritische Auseinandersetzungen in der Zeit von 1946 bis 1990. In: World Literature Studies, Vol. 9, 2017, no. 1, p. 86–100.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
BŽOCH, Adam: Lingvističnite teorii i fi losofi jata na jezika v slovaškija nadrealizm. In: Ezicite na evropejskata modernost. Blgarski i slovaški pročiti. Eds. Christina Balabanová, Adam Bžoch. Sofi a: Izdatelski centr Bojan Penev, 2000, s. 61–69.

BŽOCH, Adam: Gottfried Benn und Sándor Ferenczi. In: Spätmoderne. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa I. Eds. Alfrunms, Ute Raßloff, Peter Zajac. Berlin: Frank & Timme, 2006, s. 305–312.

BŽOCH, Adam: Miroslav Válek und die Poetik des „Kalten Krieges“. In: Sozialistischer Realismus. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa II. Eds. Alfrun Kliems, Ute Raßloff, Peter Zajac. Leipzig: Frank & Timme, 2006, s. 325–334.

BŽOCH, Adam: De onmogelijkheden van volwassen worden in De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch. In: Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief. Eds. Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka. Wrocław: Neisse Verlag, 2007, s. 15–25.

BŽOCH, Adam: Einfache visuelle Formen in der Lyrik von Milan Rúfus. In: Intermedialität.
Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa III. Eds. Alfrun Kliems, Ute Raβloff, Peter Zajac. Leipzig: Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2007, s. 123–136.

BŽOCH, Adam: Over enkele antropologische aspecten in J. Huizinga’sbeeld van Amerika. In: Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wrocław. Eds. Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008, s. 318–327.

BŽOCH, Adam: Thesen zur Rezeption und zum Nachleben von Freuds Kulturtheorie in der Slowakei. In: Kultur in Refl exion. Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften unter Mitarbeit von Zoltán Kékesi und Pál Kelemen. Eds. Ernő Kulcsár Szabó, Dubravka Oraić Tolić. Wien: Braumüller, 2008, s. 177–182.

BŽOCH, Adam: Rainer Maria Rilke zwischen der katholischen Moderne und dem slowakischen Surrealismus. In: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte / Problematika Východ – Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty. Eds. Siegfried Ulbrecht, Helena Ulbrechtová. Praha, Dresden: Slovanský ústav AV ČR, Neisse Verlag, 2009, s. 505–511.

BŽOCH, Adam: Rilke in der Slowakei – mehr als ein Faszinosum? In: Aufsätze zur Theorie und Geschichte der slovakischen Sprache, Literatur und Kultur. Hrs. Bodo Zelinsky. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag, 2012, s. 203–228.

BŽOCH, Adam: Mi értelme van szlovák zsidó irodalomról beszélni? In: Választások és kényszerek. Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában (Irodalom-és kultúrtörténeti tanulmányok). Ed. Magdolna Balogh. Budapest: reciti, 2015. s. 53–60.

BŽOCH, Adam: Eine Geschichte von Widerstand und Enthusiasmus : Die tschechoslowakische psychoanalytische Tradition bis 1939 im sociokulturellen Kontext. In: Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-jüdischen Kulturkontext 1900-1939. (Hg.) Ewa Kobylinska-Dehe, Paweł Dybel, Ludger M. Hermanns. Gieβen: Psychosocial-Verlag, 2018, s. 271-277. ISBN 978-3-8379-2778-8. (E-Book ODF.ISBN 978-3-8379-7414-0)

BŽOCH, Adam: Konverzacija kao predmet interdisciplinarnog proučavanja. In: Modeli i diskursi nauke o književnosti. Izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. Zost. a preložil Michal Harpáň. Beograd: Službeni glasnik, 2018, s. 388-414. ISBN 978-86-519-2160-8.

BŽOCH, Adam. « Question slovaque ». Traduit du slovaque par Xavier Galmiche. In La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique. - Paris : Éditions du Cerf, 2021, s. 388-390. ISBN 978-2-204-14319-6.

BŽOCH, Adam. Souci de la nature : penseurs slovaques de l’écologie. Traduit du slovaque par Xavier Galmiche. In La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique. - Paris : Éditions du Cerf, 2021, s. 476-477. ISBN 978-2-204-14319-6.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
BŽOCH, Adam. « Question slovaque ». Traduit du slovaque par Xavier Galmiche. In La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique. - Paris : Éditions du Cerf, 2021, s. 388-390. ISBN 978-2-204-14319-6.

BŽOCH, Adam. Souci de la nature : penseurs slovaques de l’écologie. Traduit du slovaque par Xavier Galmiche. In La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique. - Paris : Éditions du Cerf, 2021, s. 476-477. ISBN 978-2-204-14319-6.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
BŽOCH, Adam: Der Begriff der Aufklärung in Horkheimers und Adornos Schrift „Dialektik der Aufklärung“. In: 18ième siècle/18. storočie. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1992, s. 15–25.

BŽOCH, Adam: Zur Entwicklung von einigen produktionsästhetischen Begriffen von Kant zu Schiller. (Vývin niektorých produkčno- estetických pojmov od Kanta k Schillerovi). In: La situation d’Europe centrale entre l’Allemagne et l’Italie au 18-ième siècle. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1994, s. 45–52.

BŽOCH, Adam: De Nederlandse literatuurwetenschap in Slowaakse context. In: Interculturaliteit – interculturele aspecten van de Neerlandistiek in Midden- en Oosteuropa. Eds. Paul van den Heuvel, Jana Rakš á nyiová . Bratislava: Stimul, 2000, s. 49–53.

BŽOCH, Adam: Podoby postexpresionistického hrdinu. In: Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia. Ed. Ján Koška. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, 2004, s. 123–131.

BŽOCH, Adam: Osobitosti vnímania tradícií v slovenskom nadrealizme. In: Štyridsiate roky v slovenskej literatúre 20. storočia. Eds. Valér Mikula, Dagmar Robertsová. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, s. 73–80.

BŽOCH, Adam: Psychoanalýza v slovenskej literárnej vede / A pszichoanalízis a szlovák irodalomtudományban. In: Tvorivosť literárnej recepcie / Az irodalmi recepció kreativitása. Eds. Judit Görözdi, Gabriela Magová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, 2008, s. 112–116, s. 235–239. ISBN 978-80-224-1030-4.

BŽOCH, Adam: Über einige anthropologische Aspekte des Amerika-Bildes von J. Huizinga. In: Controversial Modernity. Eds. Libuša Vajdová, Adam Bžoch. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press, Institute of World Literature SAS, 2011, s. 36–47.

BŽOCH, Adam: Topoi ako literárne pozadie Paralelných príbehov Pétera Nádasa. In: Priestory vnímania. O tvorbe Pétera Nádasa. Ed. Judit Görözdi. Bratislava: Kalligram, Ústav svetovej literatúry SAV, 2011, s. 42–47.

BŽOCH, Adam: German Studies extra muros – Möglichkeiten einer kulturwissenschaftlich orientierten Germanistik in der Slowakei. In: Perspektiven der Auslandsgermanistik. Studien zur deutsch-slowakischen Kulturgeschichte. Band 2. Beiträge zum International Symposium vom 25.–26. Februar 2010 an der Pavol-Josef-Šafárik-Universität in Košice. Eds. Jörg Meier, Ingrid Puchalová. Berlin: Weidler Buchverlag, 2013, s. 51–56.

BŽOCH, Adam: Impulzy kultúrnej histórie Johana Huizingu na Slovensku. In: Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Eds. Ivan Gerát, Adam Bžoch, Dagmar Podmaková, Hana Urbancová, Dana Hučková, Peter Žeňuch. Bratislava: Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 6–24.

BŽOCH, Adam: Formy družnosti slovenskej romantickej generácie. In: Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Ed. Peter Zajac. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 81-96. ISBN 978-80-88746-32-4.

BŽOCH, Adam: Pojem konverzácie u Huga Grotia. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe II. (Eds.) Bronislava Chocholová, Lucia Molnár Satinská, Gabriela Múcsková. Bratislava: Veda, 2017, s. 48-55, ISBN 978-80-224-1605-4.

BŽOCH, Adam: Tri slovenské preklady Štúrovho „Slovanstva a sveta budúcnosti“. In: Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Eds. Slavomír Ondrejovič, Jaroslava Kmiťová. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2017, s. 103–116. ISBN 978-80-224-1565-1.