Skočiť na hlavný obsah
E-mail
alzbeta.dufferova@truni.sk
Konzultačné hodiny
utorok: 10:10 – 11:10 h.; streda 10:10 – 11:10 h

Curriculum vitae
Vzdelanie a kvalifikačný rast
1980-1983 absolvovala štvorročné vysokoškolské pedagogické štúdium na Escuela Normal Superior Particular „ Marcelino Champagnat“ v Lime Miraflores – Peru a získala profesionálny titul učiteľa náboženskej výchovy a sociálnych vied za diplomovú prácu „Experiencia de Dios en la oración personal en la vida de los consagrados a Dios ayer y hoy, dentro de la religión cristiana católica“ (bez akademického titulu).
1988-1989 absolvovala trojsemestrálne doplnkové akademické štúdium edukácie na Universidad Femenina del Sagrado Corazón v Lime La Molina – Peru a získala akademický titul Bachiller en Educación za práce „Los Valores, la educación y el cambio social“ a „Amor a la Verdad o cómo usar la razón al servicio de la fe por Medio de la Filosofía en el Colegio Católico“ (akademický titul Bachiller).
1989-1991 absolvovala dvojročné magisterské štúdium filozofie na podnet akademického senátu univerzity so štipendiom na Universidad Femenina del Sagrado Corazón v Lime La Molina – Peru bez záverečnej práce a tým bez získania titulu pre nečakaný návrat do vlasti.
1991-1995 absolvovala externé doktorandské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a získala titul PhD. zo systematickej filozofie za prácu „Nomos Evropy podle Carla Schmitta“ pod vedením doc. Dr. Ladislava Hejdánka (akademický titul „Dr.“ alebo „PhD.“).
1994-1998 absolvovala interné doktorandské štúdium katolíckej teológie (odbor 1: Pastorálna teológia, odbor 2: Starý Zákon) a získala titul „Doktorin der Theologie (Dr.theol.)“ za prácu „Wie Gott sichtbar machen in der postkommunistischen Zeit in der Slowakei“ pod vedením O. Univ..Prof, DDr, P. M. Zulehnera (akademický titul nostrifikovaný na Slovensku v r. 1998 ako „PhD.“, neskôr zákonom umožnené nosenie originálneho „Dr.theol.“ alebo PhD.).
2000-2007: vedúca Katedry filozofie na TF TU, garant a spolugarant na FF TU, vedenie doktorandov;
2002 – študijný pobyt v Mönchengladbach (február-marec) v Katolíckom centre sociálnej náuky Cirkvi – štipendium RENOVABIS – zahájenie habilitačnej práce
2003 – vedecko-pedagogický titul docent v odbore Katolícka teológia na Trnavskej univerzite v Trnave, Teologická fakulta, za obhajobu habilitačnej práce „Európa – priestor oráva a spravodlivosti“ a za habilitačnú prednášku  v Bratislave 25. 3. 2003„Vízia Európy spojená s jej poslaním ako výzva pre kresťanov a pre všetkých ľudí dobrej vôle “(titul „doc.“).
2004 – mimoriadny profesor na Katedre filozofie TF TU, ktorú vedie od r. 2000 do r. 2007.
2007-2008: šestnásťmesačný  pobyt v Maria Enzersdorf (Rakúsko Mödling), františkánska a klariská spiritualita.
2008-2009: interný vysokoškolský učiteľ, vedecko-pedagogická činnosť na KE FF TU, externý učiteľ na KF TF TU
Od 2009 - interný učiteľ a vedecký pracovník, garant na Katedre etiky a morálnej filozofie FF TU pod vedením prof. PhDr. Mgr. Heleny Hrehovej PhD.
2009/2010 (zimný semester)- Budapešť – na pozvanie rektora VŠ rehoľníkov Sapientia – Szerzetesi hittudományi főiskola  v Budapešti Dr. Orosza Lóránt prostredníctvom – programu Erasmus – prednášala pre večerných poslucháčov kurz: Gazdaságetika és globalizáció (Etika hospodárstva a globalizácia), ktorých aj vyskúšala a ohodnotila.
Od 17. - 24. februára 2013 sa zúčastnila štipendijného pobytu v OPOLE na Teologickej fakulte Univerzity Opole univerzity (prof. Piotr Morćiniec) v rámci programu CEEPUS AT 0702 ako teacher, kde prednášala skupine študentov katolíckej teológie o slobode v biblickom chápaní, študentkám odboru Náuka o rodine o postavení a úlohe ženy podľa Edity Steinovej a doktorandom o ceste k pravde (Wie Edith Stein die Wahrheit durch Edmund Husserl und Thomas von Aquin fand).
Od 2. - 26. septembra 2014 sa zúčastnila študijného pobytu v MOSKVE na základe grantu VEGA s profesorkou H. Hrehovou s cieľom skúmať súčasných ruských filozofov a ich postoje k spoločenským etickým problémom
Od 9. - 15. decembra 2014 sa zúčastnila štipendijného pobytu vo Viedni na Institut der Sozialethik (prof. Ingeborg Gabriel) v rámci programu CEEPUS AT 0702 ako teacher, kde predniesla doktorandom a magistrom tému Gotteserkenntnis Edity Steinovej, realizovala workshop pre študentov etiky o Menschenrechte in der Slowakei 25 Jahre nach der Wende, so zameraním na Rómsku otázku na Slovensku, o ktorý Viedenská univerzita prejavila záujem
Od 2. – 4. septembra 2016 – Freising – Deutschland – 19. Internationaler Kongress Renovabis: Jugendliche im Osten Europas – welche Zukunft? Lebens- und Glaubensperspektiven Eastern European Youth – Future Prospects? Their Outlook on Life and Faith. Dialógy, workshopy a rôzne individuálne i skupinovo obohacujúce aktivity – aktívna účasť
Od 2. – 10. novembra 2016 štipendijný učiteľský pobyt vo Varšave na Institute of Political Science na „Cardinal Stefan Wyszynski University (Prof. PhD. Piotr Burgonski) v rámci programu CEEPUS CIII-AT-0702. 07.11.2016 téma: Principal Ideas of Carl Schmitt – Political Theology by Carl Schmitt and the Grossraum – Open Sea by Carl Schmitt; 08.11.2017 pre doktorandov Landbericht – Die Slowakei 2016 s diskusiou; 09.11.2016 Nomos of Europe after Carl Schmitt, Kat-echón and Relation betwen Religion and Policy
Od 10. – 12. októbra 2017 účasť na štipendijnom učiteľskom pobyte v Maribore na University of Maribor – Slovenie v rámci ERASMUS+: 10.10.2017 – Ethics and moral values after Edith Stein; 11.10.2017 – Aristotle and the question of immortality of anima (soul); 12.10.2017 – Politics and Religion in era of globalization (Thinking of Carl Schmitt, Arthur-Fridolin Utz, Wolfgang Waldstein, Josef Seifert and other)
Pedagogická činnosť
V profesionálnej oblasti na FF TU sa venuje: filozofii, etike, morálnej filozofii a morálnej teológii. Vo svojej pedagogickej praxi prednáša: Úvod do etiky 1, Úvod do etiky 2, Dejiny etiky 1,Dejiny etiky 2, Dejiny etiky V (Analytická etika), Seminár zo sociálnej etiky 1, Seminár zo sociálnej etiky 2, Etické systémy personalizmu, Filozofická axiológia 1, Filozofická axiológia 2, Etika a morálka 1, Etika a morálka 2, Sertillanges: Morálna filozofia T. Akvinského 1, Morálna filozofia T. Akvinského 2, Etický relativizmus a etický radikalizmus, Etický realizmus, Chápanie duše u Aristotela I, Chápanie duše u Aristotela II, Edita Stein I, Edita Stein II, Berďajev N. A. a sebapoznanie I., Berďajev N. A. a sebapoznanie II, Hospodárstvo a politika v globalizačnom procese I, Hospodárstvo a politika v globalizačnom procese II.