Skočiť na hlavný obsah
Fotka
E-mail
ingrid.halaszova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 375
Konzultačné hodiny
štvrtok 9:00 - 11:00 (prihlásenie emailom aspoň deň vopred)
Miestnosť
č. 508, 5. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

ŽIVOTOPIS
1998 – Filozofická fakulta UK v Bratislave – veda o výtvarnom umení
1997 - Katedra dejín a teórie umenia VŠVU v Bratislave – odborná pedagogická spôsobilosť, štátna skúška
2005 - Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave – doktorandské štúdium – teória a dejiny výtvarných umení
2018 - ukončené habilitačné konanie na FFTU v Trnave a udelený titul docentky

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Vedecké granty:
Grant rektora TU č.4/TU/12:
Rodová portrétna galéria Pálffyovcov na Červenom Kameni. Obdobie prvých troch generácií v 16.-17. storočí (hlavná riešiteľka; 2012 – 2013)

KEGA č. 010TTU-4/2013:
Portrétna maľba 16. a 17. storočia na našom území v stredoeurópskych kontextoch a formovanie sa šľachtických portrétnych galérií (hlavná riešiteľka; 2013-2015)

VEGA č. 1/0472/19:
Pálffyovci a ich portrétna reprezentácia v 18. storočí (cca 1690-1770) (hlavná riešiteľka; 2019-2021)

Členstvá:
členka Vedeckej rady FF Trnavskej univerzity v Trnave
členka Vedeckej rady Historického múzea SNM v Bratislave
členka Spoločnej odborovej komisie pre humanitné vedy na FFTU v Trnave
členka Akvizičnej komisie SNM-Múzea Červený Kameň
Člen redakčného kruhu ARS, časopis Ústavu dejín umenia SAV

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (výber):
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Rodová portrétna galéria a umelecké zbierky Pálffyovcov na Červenom Kameni : obdobie prvých troch generácií rodu v 16.-17. storočí / Ingrid Štibraná ; [rec. Ivan Rusina, Mária Pötzl-Malíková]. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - 284 s.; [18,915 AH]. - ISBN 978-83-7490-683-8.

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Hľadanie identity v portrétnom umení [elektronický zdroj] / Ingrid Halászová, Katarína Ihringová, Renáta Kišoňová ; [rec. Silvia Gáliková, Zuzana Dzurňáková]. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta, 2019. - 107 s. [online]. - ISBN 978-80-568-0397-4. Dostupné online: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/hladanie_identity_v_p…

Pred portrétom : úvahy o obsahoch, významoch, funkciách a reprezentačných stratégiách portrétu v ranom novoveku / Ingrid Halászová ; [rec. Ivan Gerát, Ondřej Jakubec]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 143 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0388-2.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Die blauen Damen : Konvikt für adelige Mädchen beim Orden Notre Dame in Bratislava und Porträts dessen Absolventinnen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts / Ingrid Štibraná. In: Adelige Ausbildung : Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen / Ivo Cerman, Luboš Velek (Hg.). - München : Martin Meidenbauer, 2006. - ISBN 978-3899750577. - S. 117-141, [12 s. príl.].

Die Anfänge der Porträtgalerie der Familie Pálffy auf Burg Bibersburg im 16. und 17. Jahrhundert / Ingrid Halászová. In: Die Noblesse im Bild : die adeligen Porträtgalerien in der Frühen Neuzeit in den Ländern der ehemaligen Habsburgermonarchie / Ingrid Halászová (ed.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. - ISBN 978-3-631-67175-7. - ISSN 2195-1845. - S. 137-173 [1,66 AH].

Einleitung : DAS PHÄNOMEN DES PORTRÄTS und die Gestaltung der adeligen Porträtgalerien im 16. und 17. Jahrhundert in den Ländern der ehemaligen Habsburgermonarchie / Ingrid Halászová. In: Die Noblesse im Bild : die adeligen Porträtgalerien in der Frühen Neuzeit in den Ländern der ehemaligen Habsburgermonarchie / Ingrid Halászová (ed.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. - ISBN 978-3-631-67175-7. - ISSN 2195-1845. - S. 11-37 [2,04 AH].

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Výchova a vzdelávanie aristokratiek na príklade bratislavského kláštora Notre Dame v 18. storočí / Ingrid Štibraná. In: Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku / Gabriela Dudeková a kol.. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-224-1189-9. - S. 35-49, [1,55 AH].

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Objekty pôvabu a úžitku [elektronický zdroj] : kapitoly z dejín úžitkového umenia na Slovensku / Ingrid Halászová ; [rec. Alena Piatrová, Daniel Hupko]. - 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2017. - 153 s. [5,7 AH]. - ISBN 978-83-8111-010-5. – Dostupné online: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/halaszova_-_objekty_p…

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
The first Pálffy portrait gallery in Červený Kameň - castle (Vorosko, Bibersburg) / Ingrid Štibraná. In: Acta Historiae Artium. - ISSN 0001-5830. - Roč. 47, č. separatum (2006), s. 153-161.

Pálffyovské katalógy zbierok a inventáre ako pramene k poznaniu umeleckého zariadenia rezidencie Červený Kameň v polovici 18. storočia / Ingrid Štibraná. In: Theatrum historiae. - ISSN 1802-2502. - Roč. 6, č. 9 (2011), s. 491-507.

A pozsonyi Notre Dame-zárda nemesi növendékeinek portréi a 18. század harmadik negyedéből / Ingrid Vávrová-Štibraná. In: Művészettörténeti Értesítő : A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Folyóirata. - ISSN 0027-5247. - Vol. 51, No 1-2 (2002), s. 51-68.

Pálffyovská kolekcia na dreve maľovaných portrétov viri illustri z prelomu 16.-17. storočia / Ingrid Štibraná. In: Opuscula historiae artium. - ISSN 1211-7390. - Roč. 61, č. 2 (2012), s. 120-133. Dostupné online:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/126380/1_Op…

VERA EFFIGIES... (?) : The Limits of Truth in the Early Modern Portrait / Ingrid Halászová. In: Czech and Slovak Journal of Humanities. - ISSN 1805-3742. - Vol. 8, no. 3 (2018), p. 59-85, [2,22 AH]..

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
The Pálffys, benefactors of art / Ingrid Štibraná. In: Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. - ISSN 1335-4353. - [Special issue in English] (2005), s. 8-13.

Podobizne absolventiek šľachtického vzdelávacieho inštitútu Notre Dame v Bratislave (Katalóg doposiaľ známych portrétov "uniformovaných" i "neuinformovaných" chovaniek z druhej polovice 18. storočia) / Ingrid Vávrová-Štibraná. In: Ars : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0044-9008. - Roč. 36, č. 2 (2003), s. 122-144.

Pálffyovci ako mecenáši umenia / Ingrid Štibraná. In: Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. - ISSN 1335-4353. - č. 2 (2004), s. 24-29.

Jazdecké portréty z Červeného Kameňa / Ingrid Štibraná. In: Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. - ISSN 1335-4353. - č. 2 (2007), s. 47-51.

Maria Magdalena Pálffy in portraits / Ingrid Štibraná.
Iné vyd. na inom, alebo rovnakom médiu: Mária Magdaléna Pálffyová na portrétoch / Ingrid Štibraná. In: Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. - ISSN 1335-4353. - [Special issue in English] (2006), s. 8-12.

Dáma v modrom : novoobjavený portrét kontesy Johany de Walderode / Ingrid Halászová, Martin Šugár. In: Pamiatky a múzeá. - ISSN 1335-4353. - Roč. 68, č. 1 (2019), s. 17-22.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Ars magica sive utilitas? : Reflections on the Magical and Pragmatic Aspects of the Power of Portraits in Early Modern Times / Ingrid Halászová. In: Umění. - ISSN 0049-5123. - Roč. 67, č. 3 (2019), s. 168-183 [print]. Web of Science Core Collection

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Aristocratic Interiors of the Kaisersaal Type from the Mid-seventeenth Century in the Kingdom of Hungary : A Case of Habsburg Imperial Iconography in the Lange Saal of the Pálffy Residence at Červený Kameň (Slovakia) / Ingrid Halászová. In: The Interior as an Embodiment of Power : The Image of the Princely Patron and its Spatial Setting (1400-1700) / Edited by Stephan Hoppe, Stefan Breitling and Krista De Jonge. - 1. vyd. - Heidelberg : Palatium, 2018. - 231 s. [print]. - (Palatium e-Publication, 5). - ISBN 978-3-947449-07-1, ISBN 978-90-8282-591-6, S. 173-191 [print]. Dostupné online:
https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/reader/download/398/39…

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Umelecká a štýlová analýza liturgického zlatníctva / Ingrid Štibraná.
In: ARS LITURGICA : Zlatníctvo v službách liturgie / Goldsmithery in the services of liturgy : katalóg výstavy / exhibition catalogue / Alena Piatrová, Ingrid Štibraná. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2010. - ISBN 978-80-8060-253-6. - S. 28-38 [0,99 AH].

Dejiny a teória umenia na Filozofickej fakulte / Ingrid Halászová. In: Nunc adbibe puro pectore verba : 25 rokov humanitných odborov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave / Ladislav Tkáčik, Erika Juríková (Eds.). - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-568-0051-5. - S. 23-61 [1,71 AH].

Portrét ako predmet teoretického diskurzu v ranom novoveku : príspevok k obsahovej a terminologickej profilácii pojmu / Ingrid Halászová. In: Portrét v toku dejín [elektronický zdroj] : štúdie k teoretickým, historickým a socio-kultúrnym aspektom dejín portrétu / Ingrid Halászová, Erik Hrnčiarik (zost.). - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-568-0102-4. - online; S. 40-50. Dostupné online: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/portret_0.pdf

Portréty z dielne Fransa Luycxa v bývalých pálffyovských zbierkach / Ingrid Halászová. In: Portrét v toku dejín [elektronický zdroj] : štúdie k teoretickým, historickým a socio-kultúrnym aspektom dejín portrétu / Ingrid Halászová, Erik Hrnčiarik (zost.). - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-568-0102-4. - online; S. 77-85. Dostupné online: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/portret_0.pdf

Habsburská cisárska ikonografia ako ústredný program výzdoby tzv. Dlhej sály v pálffyovskej rezidencii Červený Kameň / Ingrid Halászová. In: Portrét v toku dejín [elektronický zdroj] : štúdie k teoretickým, historickým a socio-kultúrnym aspektom dejín portrétu / Ingrid Halászová, Erik Hrnčiarik (zost.). - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-568-0102-4. - online; S. 61-76. Dostupné online: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/portret_0.pdf

Maloformátová portrétna séria uhorských kráľov z polovice 18. storočia a jej ikonografické predlohy / Ingrid Halászová. In: Portrét v toku dejín [elektronický zdroj] : štúdie k teoretickým, historickým a socio-kultúrnym aspektom dejín portrétu / Ingrid Halászová, Erik Hrnčiarik (zost.). - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-568-0102-4. - online; S. 51-60. Dostupné online: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/portret_0.pdf

Život šľachtických chovaniek v bratislavskom konvikte Notre Dame v druhej polovici 18. storočia / Ingrid Štibraná. In: Bratislava / zodp. red. Peter Hyross. - Bratislava : Mestské múzeum v Bratislave, 2002. - ISBN 80-968881-7-X. - S. 35-51.

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Neznáma skupinová podobizeň rodiny Migazzi / Ingrid Štibraná. In: Galéria 2003 - Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave = Yearbook of the Slovak national galery in Bratislava. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2004. - ISBN 80-8059-093-1. - S. 79-88.

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Fugger Mária Magdolna, Pálffy II. Miklós felesége / Ingrid Štibraná. In: Mátyás király öröksége : Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század) : 2008. március 28 - 2008. augusztus 24.. - Budapest : Magyar Nemzeti Galériában, 2008. - S. 270-271.

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Paralely a diferencie v portrétnej reprezentácii grófov Mikuláša a Jána Pálffyovcov / Ingrid Halászová. In: Res Pálffyana : príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov / Daniel Hupko (ed.). - 1. vydanie. - Častá : Červenokamenské panstvo, 2018. - 238 s. Častá : Červenokamenské panstvo, 2018. - ISBN 978-80-570-0297-0. - S. 74-95.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Ikonografické predlohy zobrazení pálffyovských fiktívnych predkov / Ingrid Štibraná. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26.-27. októbra 2006 / zost. Ivan Gojdič, Lucia Rakovanová. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. - ISBN 978-80-8082-136-4. - S 145-153.

Otázniky okolo autorstva vybranej skupiny portrétov maliara M. I. Fidlera / Ingrid Štibraná. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2004 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej na Trnavskej univerzite v dňoch 27. a 28. októbra 2004. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity, 2005. - ISBN 80-8082-040-6. - S. 54-59.

Osudy pálffyovských zbierok červenokamenskej línie vo svetle archívnych dokumentov / Ingrid Štibraná. In: Monumentorum Tutela : príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, Častá -Píla, 10.-12. mája 2005 / zostavovateľka Martina Orosová. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005. - ISBN 80-89079-13-X. - S. 219-227.

Obrazová galéria Révaiovcov - analýza dobového portrétu / Ingrid Štibraná. In: Rod Révai v slovenských dejinách : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, 16.-17. september 2008, Martin / Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha. - Martin : Slovenská národná knižnica v Martine, 2010. - ISBN 978-80-89301-46-1. - S. 356-372.

Porträtgalerie der Familie Pálffy in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts : Archivquellen versus aktueller Zustand / Ingrid Štibraná. In: Generationen, Interpretationen, Konfrontationen : [Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20.-22.April 2005 in Bratislava] / [Herausgeberin Barbora Balážová]. - Bratislava : Institut für Kunstgeschichte der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2007. - ISBN 978-80-968682-9-2. - S. 323-335.

Neznáma Pieta od Víta Stadlera (?) / Ingrid Štibraná. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2009 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 21. a 22. októbra 2009 / zostavovatelia Bernadeta Kubová, Ivan Gojdič. - Turčianske Teplice : Vydavateľstvo BEN&M, Miriam Uličná, 2010. - ISBN 978-80-970246-1-1. - S. 110-114.

Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
ARS LITURGICA : Zlatníctvo v službách liturgie / Goldsmithery in the services of liturgy : katalóg výstavy / exhibition catalogue / Alena Piatrová, Ingrid Štibraná ; [lektorovali Andrej Filipek, Marta Janovíčková]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2010. - 135 s. - ISBN 978-80-8060-253-6.
[Piatrová Alena (50%) - Ingrid Halászová (50%)]

Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Tkáčik, Ladislav. Priestor, miesto, kláštor / Ingrid Halászová. In: Fons Tyrnaviensis 7 / Henrieta Žažová, Marián Manák (eds.). - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave, spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-568-0087-4. - S. 211-212 [0,16 AH].
Rec. na: Priestor, miesto, kláštor / Ladislav Tkáčik. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-981-0. - 214 s.

Andrea Pozzo (1642-1709). Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten / Ingrid Štibraná. In: Ars : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0044-9008. - Roč. 46, č. 2 (2013), s. 316-319 [0,367 AH].
Rec. na: Andrea Pozzo (1642-1709) : Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten / Herbert Karner (Ed.). - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. - ISBN 978-3-7001-7200-0. - 218 s.

Zlatníctvo stredoslovenských banských miest v ranom novoveku / Ingrid Halászová. In: Monument Revue. - ISSN 1338-807X. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 92-93 [0,26 AH].
Rec. na: Zlatníctvo stredoslovenských banských miest v ranom novoveku : majstrovský objekt - životná investícia - elitná reprezentácia / Barbara Balážová. - Bratislava : Societas historiae artium, 2016. - ISBN 978-80-970304-5-2. - 365 s., [14,10 AH].

Skarby baroku między Bratysławą a Krakowem / Treasures of the baroque between Bratislava and Krakow / Ingrid Halászová. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo = Museology and Cultural Heritage. - ISSN 1339-2204. - Vol. 6, No 1 (2018), s. 172-174 [0,29 AH].
SCOPUS
Rec. na: Skarby baroku między Bratysławą a Krakowem = Treasures of the baroque between Bratislava and Krakow / Katarína Chmelinová. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2017. - ISBN 978-83-7581-236-7. - 318 s.
SCOPUS

Portrét v renesančním malířstvív českých zemích / Ingrid Halászová. In: Monument Revue. - ISSN 1338-807X. - Roč. 6, č. 1 (2017), s. 86-87.
Rec. na: Portrét v renesančním malířství v českých zemích : jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci / Blanka Kubíková. - Praha : Národní galerie, 2016. - ISBN 978-80-7035-608-1. - 287 s.

Tváří v tvář. Barokní portrét v zemích Koruny české / Ingrid Halászová. In: Ars : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0044-9008 - Roč. 52, č. 1 (2019), s. 104-107 [print].
Rec na: Tváří v tvář / Zuzana Macurová, Lenka Stolárová, Vít Vlnas (eds.). - Brno : Moravské zemské muzeum, 2017. - ISBN 978-80-7028-495-7.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Die Noblesse im Bild : die adeligen Porträtgalerien in der Frühen Neuzeit in den Ländern der ehemaligen Habsburgermonarchie / Ingrid Halászová (ed.) ; [rec. I. Rusina, A. Fundárková]. - 1. Ausgabe. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. - 395 s. [15,23 AH]. - (Spectrum Slovakia Series ; Band 13). - ISBN 978-3-631-67175-7. - ISSN 2195-1845.

Portrét v toku dejín [elektronický zdroj] : štúdie k teoretickým, historickým a socio-kultúrnym aspektom dejín portrétu / Ingrid Halászová, Erik Hrnčiarik (zost.) ; [rec. Z. Dzurňáková, K. Kolbiarz Chmelinová, J. Jílek]. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. - online; 94 s. - ISBN 978-80-568-0102-4.

Fenomén portrétu [elektronický zdroj] / autorka a editorka Ingrid Halászová ; [rec. Barbara Balážová, Anna Fundárková]. - Číslo projektu: KEGA č. 010TTU-4/2013. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra dejín a teórie umenia, 2018. - 09.03.2018. - ISBN 978-80-568-0099-7.

Pedagogická činnosť

Prednášky a semináre v AR 2021/2022:
Kapitoly z vizuálnej kultúry šľachty
Seminár interpretácie a kritiky výtvarného diela I.
Dejiny užitého umenia a dizajnu na Slovensku
Proseminár k textovej časti DP IV.
Dejiny umeleckých remesiel
Kapitoly z umenia strednej Európy
Znalectvo, aukcie, zberateľstvo
Textový seminár IV.

Ďalšie (v minulosti) vedené kurzy:
Dejiny umenia staroveku
Odborná terminológia v dejinách umenia a architektúry (50 %)
Umenie a architektúra 19. storočia na Slovensku
Reštaurátorstvo
Reálie každodenného života v 16.-18. storočí
Vývoj portrétneho maliarstva v novoveku