Skočiť na hlavný obsah
Fotka
E-mail
ivan.gerat@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 375
Konzultačné hodiny
piatok 9:00 - 11:00 (prihlásenie emailom aspoň deň vopred)
Miestnosť
č. 508, 5. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Životopis
1982 - 1987 štúdium estetiky a vedy o výtvarnom umení na FFUK v Bratislave
1988 - 1991 interný ašpirant na Ústave dejín umenia SAV v Bratislave
1991 – 1994 doktorandské štúdium dejín umenia, filozofie a slavistiky vo Freiburgu
1994 „Dr.phil.“ Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (SRN)
2009 habilitácia, Trnavská univerzita, filozofická fakulta
2016 menovaný prezidentom SR za profesora v odbore dejiny a teória umenia.
- od r. 1995 pedagóg na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej
univerzity (predtým Katedra dejín umenia a kultúry Fakulty humanistiky)
- od r. 2005 riaditeľ resp. vedúci organizačnej zložky na Ústave dejín umenia Centra vied
o umení SAV, Bratislava

Ocenenia
Cena rektora UK Bratislava (1988)
DAAD štipendium (1991, 1992, 1993, 1994, 2000)
Mellon research fellowship (1996, 1998, 2011)
Fulbright scholarship (2000)
Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award (2016)
Clark Institute Fellowship (2017)
Cena Antona Hajduka (2019)

Aktuálna pedagogická činnosť
Dejiny dejín umenia (historiografia) I.
Dejiny dejín umenia (Historiografia) II.
Metodologický seminár
Metodologický seminár – cudzojazyčný
Dejiny gotického umenia a architektúry
Gotické umenie a architektúra na Slovensku
Dejiny románskeho umenia a architektúry
Dejiny byzantského umenia a architektúry
Proseminár k obrazovej časti diplomovej práce III.

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Aktuálne členstvá (medzinárodné a domáce)
- International Center of Medieval Art, člen
- Hagiography Society, člen
- člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore dejiny a teória výtvarného umenia, Masarykova univerzita, Brno
- člen redakčnej rady časopisu Umění
- individuálny člen ICOM
- člen slovenskej sekcie Medzinárodnej únie kritikov umenia (Association internationale des critiques d´art, AICA)
- člen vedeckého kolégia SAV pre estetiku a vedy o umení
- člen redakčnej rady časopisu ARS, od 2020 šéfredaktor
- člen správnej rady Nadácie NOVUM
- člen redakčnej rady časopisu Profil súčasného výtvarného umenia
- člen Vedeckej rady FFUK v Bratislave, Vedeckej rady FF TU v Trnave
- člen Rady Centra výskumu VŠVU v Bratislave
- člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, Trnavská univerzita, Trnava
- člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
- predseda pracovnej komisie pri akreditácii študijných programov VŠMU (2021)
- člen rady pre kvalitu VŠVU
- predseda správnej rady neziskovej organizácie Stále dobrí

Vedecké a odborné stáže v zahraničí (nad 1 mesiac):
2020 – hosťujúci profesor, Ústav dejín umenia Viedenskej univerzity (3 mesiace)
2018 – Fellow in Residence, the Herder Institute for Historical Research on East Central Europe – Institute of the Leibniz Association, Marburg, Nemecko (1 mesiac)
2017 – Clark Fellow in Residence, Williamstown, USA (4 mesiace)
2016 – Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, Ann Arbor, USA (1 mesiac)
2011 – Mellon Research Fellowship, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Nemecko (1 mesiac)
2004 – štipendium Kress Foundation, Umeleckohistorický inštitút Viedenskej univerzity (1 mesiac)
2000 – Fulbright Research Scholarship,Princeton University, Princeton, USA (3 mesiace)
2000 – DAAD Forschungsstipendium, Philipps-Universität, Marburg, Nemecko (1 mesiac)
1998 – Mellon Research Fellowship, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Nemecko (1 mesiac)
1997 – hosťujúci výskumník, Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Lipsko, Nemecko (3 mesiace)
1996 – Mellon Research Fellowship, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Nemecko (3 mesiace)
1991–1994 DAAD Doktorandenstipendium, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (3 x 10 mesiacov + 2 mesiace)

Výber z riešených vedeckých projektov
Domáce projekty:
ŠF EÚ: ITMS 26240120035: Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska. Vedúci projektu; doba riešenia: 12/2010 – 11/2013.
APVV-15-0526: Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie. Zodp. riešiteľ; doba riešenia: 7/2016 – 6/2020.
VEGA 2/3019/96: Témy a ich kontexty v umení 14. a 15. storočia na Slovensku. Vedúci projektu; doba riešenia:1996–1998.
VEGA 2/0132/15: Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi. Spoločný projekt Ústavu dejín umenia SAV a FF TU v Trnave. Zodpovedný riešiteľ; doba riešenia: 1/2015 - 12/2018.
VEGA 2/0075/19: Ikonológia charity v mestách strednej Európy – príklad Bratislavy. Spoločný projekt Ústavu dejín umenia CVU SAV a FF TU v Trnave. Zodpovedný riešiteľ; doba riešenia: 1/2019 - 12/2022.
Zahraničné projekty:
Asymmetrische Kunstgeschichte? Erforschung und Vermittlung prekärer Denkmalb estände im Kalten Krieg. Nositeľ projektu: Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin. Spoluriešiteľ za SR; doba riešenia: 2014 -2015.
Artistic Transfers and Circulations in the Gothic Period in Europe. Nositeľ projektu: Institut national d'histoire de l'art, Paris. Spoluriešiteľ za SR; doba riešenia: 2011 – 2014.

Výber z publikačnej činnosti
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
GERÁT, Ivan. Iconology of Charity : Medieval Legends of Saint Elizabeth in Central Europe. Leuven ; Paris ; Bristol : Peeters, 2020. 218 s. Art&Religion, 9. ISBN 978-90-429-4171-7
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
GERÁT, Ivan. Stredoveké obrazové témy na Slovensku : osoby a príbehy. Bratislava : Veda, 2001. 304 s. ISBN 80-224-0643-0.
GERÁT, Ivan. Obrazové legendy sv. Alžbety : téma, médium a kontext. vydanie prvé. Bratislava : Veda, 2009. 254 s. ISBN 978-80-224-1083-0.
GERÁT, Ivan. Svätí bojovníci v stredoveku : úvahy o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Bratislava : Veda, 2011. 183 s., 15 il. ISBN 978-80-224-1219-3.
GERÁT, Ivan. Legendary Scenes : an Essay on Medieval Pictorial Hagiography. Bratislava : Veda, 2013. 344 s. ISBN 978-80-224-1349-7.
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
GERÁT, Ivan. Konvencie obrazovej hagiografie : Kľúčové scény hagiografických obrazových cyklov: otázka stereotypov. In BAKOŠ, Ján. Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2002, s. 79-119. ISBN 80-224-0738-0.
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
GERÁT, Ivan. Die künstlerischen Beziehungen zwischen Wien und Pressburg im Spiegel der Buch- und Tafelmalerei. In Sigismundus Rex et Imperator : Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437. - Budapest ; Luxemburg : Philipp von Zabern, 2006, s. 536-543. ISBN 3-8053-3626-8.
GERÁT, Ivan. De Lübeck à Košice. Les transferts iconographiques et stylistiques entre deux cycles iconographiques consacrés à Élisabeth de Thuringe vers 1450. In Les transferts artistiques dans l´Europe gothique : repenser la circulation des artistes, des oeuvres, des themes et des savoir-faire (XIIe-XVIe siecle). - Paris : Picard, 2014, s. 319-336. ISBN 978-2-7084-0972-9.
GERÁT, Ivan. Some Structural Comparisons of Pictorial Legends from Medieval Hungary. In Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Âge (XIe-début du XVIe siècle). - Turnhout : Brepols, 2017, s. 293-310. ISBN 978-2-503-57548-3.
GERÁT, Ivan. Marxism and Iconology in Czechoslovakia During the Cold War : preliminary Remarks. In A Socialist Realist History? : Writing Art History in the Post-War Decades. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2019, s. 100-117. ISBN 978-3-412-51161-6.
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
GERÁT, Ivan. Obrazová legenda v Hnezdne - repezentácia osobnej identity sv. Vojtecha. In NEMEŠ, Jaroslav - KOŽIAK, Rastislav. Svätý Vojtech - svätec, doba a kult. - Bratislava : Vydavateľstvo Chronos v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva, 2011, s. 63-74.
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
DOBROTKOVÁ, Marta - HAMADA, Milan - ORIŠKO, Štefan - GERÁT, Ivan. Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach : stredovek. Marta Dobrotková...[et al.]. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. 169 s. ISBN 978-80-8082-245-3.
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
GERÁT, Ivan. Gotika na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In DOBROTKOVÁ, Marta et al. Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach : stredovek. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, s. 116-169. ISBN 978-80-8082-245-3.
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
GERÁT, Ivan. Die Jesuiten- und Universitätskirche in Trnava (Tyrnau, Nagyszombat) im Spiegel des kunsthistorischen Diskurses um und nach 1948. In RIHA Journal : Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art, 2019, art. no 0213. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2190-3328. Dostupné na internete: <https://www.riha-journal.org/articles/2019/0211-0217-special-issue-hist…;.
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
GERÁT, Ivan. Dve hľadiská interpretácie obrazových legiend vo vizuálnej kultúre neskorého stredoveku [Two Aspects of Interpretation of Pictorial Legends in the Visual Culture of the Late Middle Ages]. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2013, vol. 5 [22], špeciálne číslo, p. 41-55. (2012: 0.100 - SJR, karentované - CCC). (2013 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities). ISSN 1337-9690.
GERÁT, Ivan. Várossov pojem umeleckého obrazu vo svetle súčasných vied o obraze [Váross’s Concept of Artistic Image in the Light of Contemporary Iconology]. In Filozofia, 2014, roč. 69, č. 2, s. 154-163. (2013: 0.194 - SJR, karentované - CCC). (2014 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
GERÁT, Ivan. Johan Huizinga and Max Dvořák on images: a shared interest in medieval images in and around 1919. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 31-40. (2016: 0.191 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690.
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
GERÁT, Ivan. Látomások képei a kassai Szent Erzsébet főoltáron. In Művészettörténeti értesitő : a magyar régészeti és művészettörténeti társulat folyóirata. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2002, évf. 51, 1-2. szám, s. 17-27. ISSN 0027-5247.
GERÁT, Ivan. Der Elisabethzyklus am Hochaltarretabel zu Kaschau - Gegenstand der Deutungen. In Acta Historiae Artium. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2008, 2004, tomus 45, s. 243-255. ISSN 0001-5830.
GERÁT, Ivan. Angels, demons and the politics of late mediaeval pictorial hagiography. In Acta Historiae Artium, 2007, roč. 48, s. 263 - 271. (2006: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0001-5830.
GERÁT, Ivan. Between anthropology and regional politics – some questions of mediaeval pictorial legends in Central Europe. In Acta Historiae Artium. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2008, 2008, vol. 49, no. 1, pp. 77-87. (2007: 0.100 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-5830.
GERÁT, Ivan. Traditions and Innovations : Pictorial Lives of Saint Elisabeth in Central Europe in the Late Fifteenth Century. In Ikonotheka, 2009, roč. 22, s. 95-103. ISSN 0860-5769.
GERÁT, Ivan. Meeting the Ultimate Friend: Visions and Auditions in the images of Dying St Francis and St Elisabeth. In Ikon : časopis za ikonografske studije, 2010, volume 3, s. 271-276. (2009: 0.101 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1846-8551.
GERÁT, Ivan. Dying Again and Again: Remarks on the Legend of Saint George in Jindřichův Hradec (Neuhaus). In Ikon : časopis za ikonografske studije, 2011, roč. 4, s. 175-183. (2010: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1846-8551.
GERÁT, Ivan. Visions and the Image of Ecclesiastical Dignitaries in the Pre-Reformation Period. In Ikon : časopis za ikonografske studije, 2013, vol. 6, s. 131-140. (2012: 0.100 - SJR). ISSN 1846-8551.
GERÁT, Ivan. Notes on the Iconography of the Altar of the Holy Cross in Sabinov (Zeben, Kisszeben). In Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató, 2013, roč. 39, č. 1, s. 54-60. ISSN 0133-1531. VEGA č. 2/0007/11 Studies about the poetics of pictorial narrative in the Middle Ages.
GERÁT, Ivan. Baroque images of the saints, their visions and emotions as reflected by popular discourses around 1970. In Journal of Art Historiography, 2016, number 15, https://arthistoriography.files.wordpress.com/2016/11/gerat.pdf. ISSN 2042-4752. Požaduje sa Adobe Acrobat.
GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Images, media and idols (an explanation of Štefan Papčo´s Works "Citizens"). In Artium Quaestiones, 2016, roč. 27, s. 171-195. ISSN 0239-202X.
GERÁT, Ivan. The Anti-Legend: Judas Iscariot in Liber depictus. In Ikon : časopis za ikonografske studije, 2021, vol. 14, p. 87-96. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1846-8551. Dostupné na: https://doi.org/10.1484/J.IKON.5.128294 (Vega č. 2/0075/19 : Ikonológia charity v mestách strednej Európy - príklad Bratislavy / Iconology of Charity in the towns of Central Europe)
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
GERÁT, Ivan. K tragickému v gréckej kultúre. In Výtvarný život : revue výtvarného umenia, 1990, roč. 35, č. 5, s. 49-53. ISSN 0139-7214.
GERÁT, Ivan. Dvořák a Kokoschka. In Výtvarný život : revue výtvarného umenia, 1990, roč. 35, č. 9, s. 38-40. ISSN 0139-7214.
GERÁT, Ivan. Dvořákovo skúmanie vzťahu slova a obrazu v stredoveku. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1992, č. 2, s. 89-99. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Sedlmayrs Kunstbegriff. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1994, č. 2, s. 113-134. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Naratívny cyklus zo života sv. Ladislava v ikonografickom programe gemerských kostolov (poznámky ku vzťahu obrazov k textom). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1996, č. 1-3, s. 11-56. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Willehalm und Ladislaus - Liebe und Kampf in Text und Bild. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1998, č. 1-3, s. 49-94. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Niekoľko metodických poznámok k výskumu stredovekého obrazového rozprávania. In Romboid : literatúra / umelecká komunikácia, 1999, roč. 34, s. 44-53. ISSN 0231-6714.
GERÁT, Ivan. K umeleckohistorickému pojmu centra. In Romboid : literatúra / umelecká komunikácia, 1999, roč. XXIV, č. 8, s. 50-53. ISSN 0231-6714.
GERÁT, Ivan. Tézy k otázke funkcií obrazových cyklov zo života tzv. dynamických svätcov na území neskorostredovekého Slovenska. In Studia archaeologica Slovaca mediaevalia. - Bratislava : Academic Electronic Press, 2000-2001, č. 3-4, s. 317-325.
GERÁT, Ivan. Život svätej Margity v stredovekej maľbe na Slovensku. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. - Bratislava : Slovenské národné múzeum : Pamiatkový úrad SR, 2002, č. 3, s. 43-47. ISSN 1335-4353.
GERÁT, Ivan. Poznámky k svetlej komore. In Profil súčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, 2002, roč. 9, č. 1, s. 60-75. ISSN 1335-9770.
GERÁT, Ivan. Ikonografická tradícia a význam obrazu - alžbetínsky cyklus na hlavnom oltári košického dómu. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 1967-, 2002, č. 1-3, s. 49-96. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Zriedkavá téma zo života sv. Martina v Čeríne. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. - Bratislava : Ústav dejín umenia, 1967-, 2002, č. 1-3, s. 241-243. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Antimodernistický tradicionalizmus - aktuálna téma? In Profil súčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, 2003, roč. 10, č. 1, s. 126-131. ISSN 1335-9770.
GERÁT, Ivan. Zápasy s anjelom - ikonologické poznámky k tradovaniu obrazových tém. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2005, roč. 38, č. 2, s. 135-147. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Kostol v obrazových legendách sv. Františka z Assisi - skutočnosť a metafora. In Studia archaeologica Slovaca mediaevalia, 2007, roč. 6, s. 161-172.
GERÁT, Ivan. Walter Benjamin a otázka obrazových médií v stredoveku. In Slovak Review of World Literature Research : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2007, vol. XVI, č. 1, s. 37 - 43. ISSN 1335-0544.
GERÁT, Ivan. Das Phänomen der Grenze in mittelalterlichen Bildlegenden der Heiligen Elisabeth von Ungarn. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2007, roč. 40, č. 2, s. 177-184. ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Poznámky k vizuálnej topike stredovekých obrazov martýrií na Slovensku. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2011, roč. 44, č. 2, s. 159-181. (2011 - Avery Index to Architectural Periodicals, Bibliography of the History of Art, CEJSH, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory). ISSN 0044-9008.
GERÁT, Ivan. Martýrium sv. Adriána v Sabinove [Martyrdom of St. Adrian in Sabinov]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2012, roč. 61, č. 4, s. 20-22. ISSN 1335-4353.
GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Obrazy, narácie a performatívnosť v diele Štefana Papča Občania [Images, Narrations and Performativeness in the Work Citizens by Štefan Papčo]. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2015, roč. 22, č. 3, s. 6-21. ISSN 1335-9770.
Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS
GERÁT, Ivan. The Power of Deceased in Panel Paintings from Central Europe (C. 1474-1507). In Hortus Artium Medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 2015, vol. 21, s. 284-295. ISSN 1848-9702.
Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS
GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Bičovanie v obraznosti a myslení v stredoveku. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10, č. 1, s. 25-41. (2018: 0.191 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-2009.
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
GERÁT, Ivan. Corpora sancti Wenceslaii. Die Körper des Heiligen als ein Beispiel für Beziehungen zwischen Tradition und Innovantion in der künstlerischen Ausgestaltung der Prager Burg um 1500. In Berichte und Beiträge des GWZO. 1997. Öffentliche Vorträge. - Leipzig : Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V., 1998, s. 118–138. ISBN 3-933142-00-8.
GERÁT, Ivan. Mestská kultúra ako činiteľ transformácie dynastickej obrazovej hagiografie v severnom Uhorsku 15. storočia = Urban Culture as a Factor of Change in Dynastic Pictorial Hagiography in 15th Century Northern Hungary. In Podzim středověku : sborník sympozia. Editor Alena Martyčáková. - Brno : Moravská galerie, 2001, s. 125-133. ISBN 80-7027-108-6.
GERÁT, Ivan. Das Epitaph des jagiellonischen Diplomaten in Pressburg: Jagiellonische Bildproduktion und Marienverehrung. In Die Jagiellonen : Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Dietmar Popp, Robert Suckale (eds.). - Nürnberg : Germanischen Nationalmuseums, 2002, s. 159-165. ISBN 3-926982-85-3.
GERÁT, Ivan. Dei Saturitas. St. Elizabeth´s Works of Mercy in the Medieval Pictorial Narrative. In Insights and Interpretations : studies in celebration of the eighty-fifth anniversary of the index of christian art. Hourihane, C. (ed.). - Princeton : Princeton University, 2002, s. 168-181, 9 čb. repr. ISBN 0-691-09991-X.
GERÁT, Ivan. Tschechoslowakische Staatssymbolik und slowakische Nationalmythen im Werk von Ľudovít Fulla (1902-1980). In Neue Staaten - neue Bilder? : Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918. Bartetzky, A., Dmitrieva, M., Troebst, S. (eds.). - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2005, s. 75-86. ISBN 3-412-14704-4.
GERÁT, Ivan. Sigismund of Luxembourg and the pictorial cult of Saint Elizabeth in Košice (Kassa, Kaschau). In Sigismund von Luxemburg : Tagungsband des internationalen historischen und kunshistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Pauly, M., Reinert, F. (eds.). - Mainz am Rhein : Philipp von Zabern, 2006, s. 331-336. ISBN 3-8053-3625-X.
GERÁT, Ivan. The Afterlife of the Stoss Style and Its Contexts - the High Altar of St George in Spišská Sobota. In Wokól Wita Stwosza : Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005. Organisty, A. (ed.). - Kraków : Muzeum Narodowe, 2006, s. 295-303. ISBN 83-89424-54-1.
GERÁT, Ivan. Saints and their heavenly bridegroom - pictorial documents of feminine mystic in Central Europe. In The Iconology of Gender I. : Eastern & Western traditions of European Iconography 3.. Edited by Attila Kiss and György E. Szőnyi. - Szeged : IEAS, 2008, s. 41-48. ISBN 978-963-482-874-7. ISSN 0230-2780.
GERÁT, Ivan. Individual and collective narratives of the artistic past : the case of the Church of Saint Elizabeth, Kassa (Košice, SK). In Bonum ut pulchrum : essays in Art History in Honour of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday. Edited by Livia Varga, László Beke, Anna Jávor, Pál Lővei, Imre Takács. - Budapest : Hungarian Academy of Sciences, 2010, s. 519-528. ISBN 978-963-7381-97-3.
GERÁT, Ivan. The Trials of the Martyrs - Legal and Cosmic Aspects of Late Mediaeval Visual Topoi. In The Iconology of Law and Order (Legal and Cosmic). Edited by Anna Kérchy, Attila Kiss, György E. Szönyi. - Szeged : IEAS, 2012, s. 29-40. ISBN 978-963-315-076-4. ISSN 0230-2780.
GERÁT, Ivan. Saint Anthony the Hermit in the Northern Renaissance - Some Aspects of His Painted Legends. In Centers and Peripheries in European Renaissance Culture : Essays by East-Central European Mellon Fellows. Edited by György E. Syönyi and Csaba Maczelka. - Szeged : JatePress, 2012, s. 213-222. ISBN 978-963-315-079-5.
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
GERÁT, Ivan. Saintly Patrons, their Altarpieces, and Regional Identities in Medieval Scepusia. In Cuius Patrocinio Tota Gaudet Regio : Saints´Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. - Zagreb : Hagiotheca, 2014, s. 297-311. ISBN 978-953-56205-2-5.
GERÁT, Ivan. Nebezpečné ženy v obrazových legendách sv. Antona okolo roku 1500 [Dangerous women in the pictorial legends of S. Anthony the Hermit around 1500]. In Setkávání : studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. - Praha : Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., 2015, s. 122-134. ISBN 978-80-86890-75-3.
GERÁT, Ivan. Historická pamäť a hagiografická typizácia v stredoveku - poznámka k ladislavským cyklom. In Ikonografie : témata, motivy, interpretace. - Praha : Univerzita Karlova : Karolinum, 2016, s. 60-70. ISBN 978-80-246-2513-3.
GERÁT, Ivan. The High Altar Retable of Saint Elizabeth in Košice (Kassa/Kaschau) (Pls. 23-25). In The Art of Medieval Hungary. - Roma : Viella, 2018, s. 431-433. ISBN 978-88-6728-661-4.
GERÁT, Ivan. Kinderehe und Heiligenkulte? Eine Frage zur Darstellung der Wiener Doppelhochzeit. In Das Wiener Fürstentreffen von 1515 : Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung. - Budapest : Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Science, 2019, s. 429-438. ISBN 978-963-416-158-5. ISSN 2630-8827.
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
GERÁT, Ivan. Hagiografické obrazové cykly na spišských oltároch. In Terra Scepusiensis : stav bádania o dejinách Spiša. Homza, M., Gladkiewicz, R. (eds.). - Levoča ; Wroclaw : Klaštorisko n.o. : Centrum Badari Slaskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003, s. 211-220. ISBN 83-88430-25-4.
GERÁT, Ivan. Téma a médium - poznámky k počiatkom obrazového kultu sv. Alžbety. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I.. Editori Rastislav Kožiak - Jaroslav Nemeš. - Bratislava : Chronos, 2006, s. 317-331. ISBN 80-89027-19-9.
GERÁT, Ivan. Smrť a zomieranie v obrazových legendách stredoveku - poznámky k fenoménu interpiktoriality. In Vnímať, konať, myslieť. Editor Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2008, s. 77-88. ISBN 978-80-969770-2-4.
GERÁT, Ivan. Zázraky v obrazových legendách stredoveku - niektoré problémy interpretácie [Miracles in Medieval Pictorial Legends – Some Problems of Interpretation]. In Vedy o umeniach a dejiny kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. GERÁT, I.; BŽOCH, A.; PODMAKOVÁ, D.; URBANCOVÁ, H.; HUČKOVÁ, D.; ŽEŇUCH, P. (eds.). - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 110-120. ISBN 978-80-971407-5-5.(ITMS 26240120035 : Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska. ITMS 26240120035 : Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska).
GERÁT, Ivan. Pictorial Cycles of St. Ladislas - Some Problems of Interpretation. In Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780). Vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. - Bratislava ; Zagreb : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius sveučilišta, 2013, s. 293-307. ISBN 978-80-89567-20-1.
GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Podoby reality, ilúzií, fikcií a virtuality a imaginácie. In Ilúzia a virtuálna realita v umení. Editors: Ivan Gerát a Marian Zervan ; scientific Reviewers: Adam Bžoch, Miroslav Marcelli, Michal Šedík. - Bratislava : Novum : Centrum vied o umení SAv - Ústav dejín umenia SAV : VŠVU : Slovart, 2021, s. 4-13. ISBN 978-80-556-5394-5.
GERÁT, Ivan. Vízie a ilúzie – poznámky k zobrazovaniu Pavlovej konverzie. In Ilúzia a virtuálna realita v umení. Editors: Ivan Gerát a Marian Zervan ; scientific Reviewers: Adam Bžoch, Miroslav Marcelli, Michal Šedík. - Bratislava : Novum : Centrum vied o umení SAv - Ústav dejín umenia SAV : VŠVU : Slovart, 2021, s. 42-53. ISBN 978-80-556-5394-5.
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a kratšie state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
GERÁT, Ivan. Zvieratá v obrazových legendách stredoveku [Animals in Medieval Pictorial Legends]. In DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Človek a svet zvierat v stredoveku. - Bratislava : Veda, 2015, s. 25-38. ISBN 978-80-224-1423-4.(APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. VEGA 2/0090/09 : Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0061/11 : Človek a svet zvierat v stredoveku).
GERÁT, Ivan. Detský sobáš a zabíjanie draka v umení okolo roku 1515. In Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Igor Iliť - RádioPrint, 2017, s. 307-314. ISBN 978-80-89867-02-8.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie).
GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov : k povahe výskumov v súčasnom umení. In Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov : k povahe výskumov v súčasnom umení. - Bratislava : Nadácia Novum : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019, s. 4-19. ISBN 978-80-556-4143-0.
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
GERÁT, Ivan. Der Traum vom heiligen Land in mittelalterlichen Darstellungen der Ladislauslegende. In Zemia Swieta v rzeczywistosci i legendzie sredniowiecza. J. Wiesiołowski (ed.). - Poznan, 1996, s. 61-64.
GERÁT, Ivan. Ladislav-Zyklen und nationale Mythen - Die Suche nach dem Archetypischen als Deutungsmethode in der ungarischen und tschechoslowakischen Forschung : historische Wurzeln der wissenschaftlichen Vorurteile. In Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. Born, R., Janatková. A., Labuda, A.S. (eds.). - Berlin : Mann Verlag, 2004, s. 180-191. ISBN 3-7861-2491-4.
GERÁT, Ivan. Einige Interpretationsprobleme der Elisabethlegende im Krumauer Bildercodex (Cod. Vind. 370). In Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310-1437). Editori Markéta Jarošová, Jiří Kuthan. - Praha : Karlova univerzita, 2008, s. 751-761. ISBN 978-80-87258-10-1.
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
GERÁT, Ivan. Kunst und Weltanschauung bei Alois Riegl. In Československý štrukturalizmus a viedenský scientizmus. Peter Michalovič. - Bratislava : Stimul, 1992, s. 185-193. ISBN 80-85697-04-1.
GERÁT, Ivan. Zmysel a funkcia umeleckého diela v neskorom stredoveku - príklad reliéfov severného portálu košického dómu. In Umenie Slovenska - jeho historické funkcie : zborník materiálov z konferencie organizovanej Ústavom dejín umenia SAV v Bratislave v dňoch 23. a 24. novembra 1999. Gerát I. a Surý T. (eds.). - Bratislava : Ústav dejín umenia, 1999, s. 45-52. ISBN 80-968295-0-5.
GERÁT, Ivan. Das Heiligenbild zwischen Zeit und Ewigkeit = Obraz svätca medzi časom a večnosťou. In Filozofické koncepcie v hudbe a umení : venované profesorovi Jánovi Albrechtovi. - Bratislava : Vysoká škola muzických umení, 1999. ISBN 80-85182-67-x.(Filozofické koncepcie v hudbe a umení : venované profesorovi Jánovi Albrechtovi).
GERÁT, Ivan. Malá poznámka k veľkej téme: Menclova konštrukcia večnosti a severný portál košického dómu. In Kolokvium život a dielo Václava Mencla na Slovensku. - Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 1999, s. 51-57.(Kolokvium o živote a diele Václava Mencla na Slovensku).
GERÁT, Ivan. K otázke vývinových súvislostí rozprávačských cyklov v tabuľovej maľbe Slovenska. In Jubileum Vladimíra Wagnera 1900-1955. - Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 2001, s. 65-74. ISBN 80-968564-2-1.
GERÁT, Ivan. Skalická madona - kontexty interpretácie. In Galéria 2001 - ročenka Slovenskej národnej galérie. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2001, s. 43-55.
GERÁT, Ivan. Umelec a ideológia v texte Alžbety Güntherovej-Mayerovej. In Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska. Kolokvium stretnutie so životom a dielom Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905-1973) : zborník príspevkov. - Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 2003, s. 134-143.
GERÁT, Ivan. O porovnávaní neskorogotickej maľby. In Pocta Vladimírovi Wagnerovi : zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. - Bratislava : FFUK, 2004, s. 79-94. ISBN 80-88982-66-9.
GERÁT, Ivan. Filozofické problémy obrazovej hagiografie stredoveku - pokus o inventarizáciu. In Filozofické koncepcie v hudbe a umení 2 : 2. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému. - Bratislava : Vysoká škola muzických umení, 2004, s. 43-47. ISBN 80-85182-83-1.(2. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému).
GERÁT, Ivan. Ladislavovské cykly, pohanstvo a národná tradícia - pokus o bilanciu jednej vedeckej diskusie. In Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pohanstvo a kresťanstvo : zborník z konferencie usporiadanej 5. - 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici. - Bratislava : Chronos, 2004, s. 227-233. ISBN 80-89027-12-1.(Pohanstvo a kresťanstvo).
GERÁT, Ivan. Svätice a ich nebeský ženích - obrazové dokumenty unio mystica v strednej Európe : pocta prof. PhDr. Milanovi Hamadovi, DrSc. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26. - 27. októbra 2005. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity, 2006, s. 24-30. ISBN 80-8082-084-8.
GERÁT, Ivan. Dilcissimus cantus beate Elyzabet - košický obraz v kontextoch kultúry neskorého stredoveku. In Životy a diela : zborník z kolokvia venovaného 75. narodeninám pedagógov a členov Katedry dejín umenia a kultúry, ktoré sa konalo v Trnave 12. mája 2005. Zuzana Dzurňáková, Lucia Rakovanová, Kristína Zvedelová. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006, s. 41-44. ISBN 80-8082-085-6.
GERÁT, Ivan. Columna militiae Christianae – k historickým funkciám ladislavských cyklov v 14. storočí. In Galéria 2004-2005 : ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Dušan Buran. - Bratislava : SNG, 2006, s. 81-95. ISBN 80-8059-111-3.
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
GERÁT, Ivan. Rámy, rámce a trojkráľová téma v umení vrcholného stredoveku. In Obraz / rám / priestor : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. - 8. novembra 2019 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Editori Zora Rusinová, Ján Kralovič ; recenzenti Josef Fulka, Vlastimil Zuska. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2020, s. 179-192. ISBN 978-80-8189-037-6.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie).