Skočiť na hlavný obsah
Mgr. Jana Bieščad, PhD.
E-mail
jana.biescad@truni.sk
Konzultačné hodiny
pondelok 18.00 - 19.30 (online cez Teams)

 

ŽIVOTOPIS
Štúdium
2010 – Filozofická fakulta TU v Trnave, Mgr. v odbore psychológia
2013 - Filozofická fakulta TU v Trnave, doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia

Pracovné skúsenosti
od 2013 – Filozofická fakulta TU v Trnave, Katedra psychológie – odborný asistent
od 2016 – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Žilina - psychológ
2013 - 2016: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Nová Dubnica – psychológ

VEDECKO – VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Členstvo
International Association for Cross-Cultural Psychology
European Health Psychology Society

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce
VINDIŠOVÁ, J. (2016). Neurobiológia detskej hry. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 50, č. 2.
VINDIŠOVÁ, J.  (2015). Psychický distres v interkultúrnych súvislostiach. Česká a slovenská psychiatrie, 111, 3, 148-154.
VINDIŠOVÁ, J. (2014). Obdobie adolescencie z perspektívy existenciálnej psychológie.
In: Dimenzionálna perspektíva v psychológii. - Bratislava : SILOE, 2014.
VINDIŠOVÁ, J. (2014). Control cognitions as predictors of distress in a cross-cultural context. Health Psychology Report, 2, 4, 227-236.
VINDIŠOVÁ, J. (2014). Odpoveďový štýl a otázky validity sebahodnotiacich škál v interkultúrnom výskume. In: Acta Psychologica Tyrnaviensia 17-18. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014.
VINDIŠOVÁ, J. (2012). Psychosociálny model distresu u jednotlivcov so sclerosis multiplex. Československá psychologie, roč. 56, č. 3, pp. 206-220.
VINDIŠOVÁ, J. (2012). Využitie kresbových metód v diagnostike a terapii sociálne znevýhodnených detí v krajinách subsaharskej Afriky. Arteterapie, roč. 11, č. 30, s. 88 – 96.
VINDIŠOVÁ, J. (2012). Sociálnopatologické aspekty adolescentnej subkultúry EMO. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 46, č. 3, s. 221 – 229.
VINDIŠOVÁ, J. (2012). Sociálna opora ako významný prediktor kvality života: konceptuálna analýza a interkultúrne rozdiely. In: E. Juríková, L. Tkáčik (Eds.) Studia doctoralia Tyrnaviensia (s. 196 – 209). Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, Trnava: FF TU v Trnave, 234 s.
VINDIŠOVÁ, J. (2010). Existenciálne otázky v procese utvárania identity adolescentov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 45, č. 3, s. 257 – 269.

Účasť na vedeckých grantoch
Projekt VEGA č. 1/0083/15: Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér, spoluriešiteľ, roky: 2015 – 2017
Projekt APVV-15-0085: Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov, spoluriešiteľ, roky riešenia: 2016-2019

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Aktuálna pedagogická činnosť
Bakalársky stupeň:
Psychické poruchy detí a mládeže
Štatistika I,II
Úvod do psychosomatiky
Úvod do kyberpsychológie
Bakalárska práca - konzultácie
Magisterský stupeň:
Psychológia zdravia a choroby
Analýza psychologických dát
Vybrané kapitoly z poradenstva deťom a adolescentom
Skupinová dynamika
Diplomová práca – konzultácie