Skočiť na hlavný obsah
E-mail
jozef.kordos@truni.sk

Mgr. Jozef Kordoš, PhD.

 

Doktorandské štúdium:

 

september 2009 – 28. 8. 2013, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra klasickej a semitskej filológie.

Téma: Cassius Dio a neskorá historiografia. Pertinax a Didius Iulianus v podaní Cassia Diona a ich portréty u Héródiana a v Historia Augusta.

 

Magisterské štúdium:

 

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta:

      Grécky jazyk a literatúra – Latinský jazyk a literatúra         06/2009

 

  • Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta:

      Doplnkové pedagogické štúdium, učiteľstvo klasických jazykov 2/2003

  • Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta:

      Latinský jazyk a literatúra                             6. júna 2002

      Klasická archeológia                                      21. január 2002

 

 

Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť:

 

Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasických jazykov, vysokoškolský učiteľ a odborný asistent od októbra 2002

Vyučované predmety:    

o      Grécky jazyk I, II, III, IV

o      Dejiny gréckej literatúry

o      Úvod do štúdia klasických jazykov II (Základy jazykovedy)

o      Grécky proseminár (Xenofón)

o      Grécky seminár I (Homéros)

o      Grécky seminár II (Dráma)

Predmety vyučované v rámci doktorandského štúdia na FiF UK :

o       Grécka syntax I, II

o       Seminár rímskych historikov (Livius)

o       Seminár gréckych historikov (Hérodotos, Thukydidés)

 

Vedecké zameranie:  

o      neolatinistika (s osobitným zreteľom na barokovú literatúru a produkciu starej Trnavskej univerzity)

o       grécka a latinská historiografia neskorej antiky

 

Výskumné projekty a grantové úlohy:

člen riešiteľského kolektívu

       prebiehajúce projekty:

o      028TTU-4/2012 Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie

o      APVV SK-AT-022-12 Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí

       ukončené projekty:

o      VEGA 1/0577/11 Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia II.

o      3/6254/08 Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitiae Hungariae novae historico-geographica I-V (Viedeň 1735 - 1742) a jeho význam

o      KEGA 3/3274/05 Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia - učebnice a promočné vydania.

 

Výskumné štipendijné pobyty:

            Aktion Österreich – Slowakei, Ernst Mach Stipendium

13. júna 2011 – 14. októbra 2011, Institut für Altegeschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigrafik, Universität Wien

 

Výber z publikácií:

 

Matej Bel: Liptovská stolica. Zostavili Martin Turóci a Jozef Kordoš. Preklad Jozef Kordoš. Žilina: Kysucké múzeum v Čadci 2014. ISBN 978-80-89751-06-8

 

link na publikáciu: http://www.kysuckemuzeum.sk/index.php/tlacove-spravy-archiv/1227-matej-…

 

Jozef Kordoš: Cassius Dio a neskorá historiografia : Pertinax a Didius Iulianus v podaní Cassia Diona a ich portréty u Héródiana a v Historia Augusta. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - 130 s.

Stephanus Csiba - Tyrnavia nascens = Štefan Čiba - Zrod Trnavy. Na vydanie pripravil a preložil Jozef Kordoš. Trnava: Filozofická fakulta TU v Trnave, 2011. 172 s.


Jozef Kordoš:  Columna Lippaiana - druhý panegyrik súboru Tyrnavia crescens venovaný Jurajovi Lippaiovi. In:
Sambucus 11. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity  2016. ISBN 2453-7284. s. 92-103.

Jozef Kordoš: Tyrnavia crescens - a rhetorical exercise or an artwork of imitation?. In: Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. - Leiden : Brill Academic Publishers, Inc., 2012. s. 571-580.

Libor Bernát, Jozef Kordoš: Spis Andreja Sartoria proti Mikulášovi Drábikovi.In: Studia comeniana et historica. - ISSN 0323-2220. - Roč. XXXX, č. 83-84 (2010), s. 177-205.

Thucydidean Elements in Cassius Dio / Jozef Kordoš.In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. - ISSN 0044-5975. - 50 (2010), 249-256.

Jozef Kordoš: Traditional Topoi in the historical epic Tyrnavia Nascens (Stephanus Csiba, Tyrnaviae 1706).In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 49, [2] (2009), 223-231.

Jozef Kordoš: Vita poetica: praktická príručka pre začínajúceho i pokročilého básnika. In: Sambucus 4. - Trnava : Filozofická univerzita Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. s. 124-134.

Jozef Kordoš: Tyrnavia crescens (Tyrnaviae 1707) - panegyrik Štefana Čibu z pohľadu súvekej rétoriky.In: Sambucus 6. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. s. 115-125.

Jozef Kordoš: Vita Poetica: Theory of Creative Writing and its Practical Use in Baroque Neo-Latin Poetry.In: Pietas non sola Romana. - Budapest : Typotex Kiadó - Eötvös Collegium, 2010. s. 570-579.

Jozef Kordoš: The Historical Epos Tyrnavia nascens (Stephanus Csiba, 1706). In: Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis. - Tempe : Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010. s. 383-392.

Jozef Kordoš: Poéma o Trnave a Trnavskej univerzite Tyrnavia Nascens.In: Fons Tyrnaviensis 1. - Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2006. s. 75-80. (4/3)

Jozef Kordoš: Recepcia antickej epickej tradície v historickom epose Tyrnavia nascens (Štefan Čiba, 1706).In: Sambucus. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2005. s. 35-54.