Skočiť na hlavný obsah
Katarína Karabová
E-mail
katarina.karabova@truni.sk
Miestnosť
Katedra klasických jazykov, 3. posch.

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

 

Charakteristika: 

Životopis
1992 – 1996    Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

1996 – 2001    Katedra klasických jazykov, Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave – magisterské štúdium, obhájená magisterská práca: Sv. Augustín a Cicero – Soliloquia a Tuskulské rozhovory.

2005 – 2010    Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – doktorandské štúdium, obhájená dizertačná práca s názvom Básnická zbierka Františka Babaia Ungariae Reges – preklad a výklad


Členstvo

2017 – 2022    predsedníčka Akademického senátu TU v Trnave

2013 – 2015    predsedníčka Akademického senátu FF TU v Trnave

2010 – 2013    podpredsedníčka Akademického senátu FF TU v Trnave

od 2015           kvestorka Slovenskej patristickej spoločnosti

od 2022           členka Dozornej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

 

Vedecko-výskumná činnosť

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ŠIMONČIČ, Jozef – KARABOVÁ, Katarína: Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1832. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. 847 s. ISBN 978-83-7490-842-9

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KARABOVÁ, Katarína: Básnická zbierka Františka Babaia Ungariae reges. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. 201 s. ISBN 978-80-8082-977-3

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KARABOVÁ, Katarína: Úvod do dizertácií Andreja Jaslinského zo všeobecnej a čiastkovej fyziky. In: História a poslanie filozofie na Trnavskej univerzite. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 31 – 63. ISBN 978-83-7490-464-3

KARABOVÁ, Katarína: Zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň vo svetle súvekej literatúry. In: Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis! Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, s. 111 – 136. ISBN 978-83-7490-726-2

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

KARABOVÁ, Katarína (ŠOTKOVSKÁ, Katarína): The reception of the ancient literary tradition in works of the Universitas Tyrnaviensis. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. ISSN 0044-5975. - 49, [2] (2009), 249 – 256.

KARABOVÁ, Katarína: Comitas, veracitas urbanitasque - tri piliere ľudskej komunikácie a ich modifikácia v novolatinskom písomníctve. In: Historica Olomucensia. ISSN 1803-9561. - Roč. 34, Supplementum I. (2014), s. 177 – 186.

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach

KARABOVÁ, Katarína: The Habsburg's on the Hungarian throne in Babai's epigrams. In: Graeco-Latina Brunensia. ISSN 1803-7402.  Vol. 19, No. 2 (2014), s. 25-51.

 

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

KARABOVÁ, Katarína (ŠOTKOVSKÁ, Katarína) – ARTIMOVÁ, Jozefa: Samovravy. O nesmrteľnosti duše / Sv. Augustín (Augustinus Aurelius). Preložili, štúdie napísali, poznámky a indexy spracovali Katarína Šotkovská a Jozefa Artimová. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 111 s. (Bibliotheca Antiqua Christiana = Kresťanská antické bibliotéka, Patrimonium, Zv. 4). ISBN 978-80-8082-173-9

 

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné

KARABOVÁ, Katarína: Historia gentis Slavae : Prvé dejiny slovenského národa / Juraj Papánek ; z latinského orig. preložila Katarína Karabová; Magdaléna Gocníková, Katarína Karabová (eds.). - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2018. 597 s.

 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

 

Dávidovsko-šalamúnska etika čiže Dávidove žalmy, Šalamúnove príslovia a Kazateľ, ku ktorým sa pripája kniha Múdrosti a Sirachovcova kniha / podľa výkladu Sebastiána Castellona k úžitku mládeže vydal a o omyloch pohanskej etiky úvodné slovo napísal Matej Bel. Lipsko, v roku 1724. Vytlačené u Samuela Benjamína Walthera. Preložila Katarína Karabová. In: Antológia dejín etického myslenia na Slovensku I.. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. - ISBN 978-80-555-1900-5. - S. 360-387.

Etická rozprava o cnostiach, ktoré sa prejavujú v styku s ľuďmi, o láskavosti, pravdovravnosti a duchaplnosti / ktorú s pomocou Božej milosti verejne predniesol na slávnom ružomberskom gymnáziu Peter Zolnay pod záštitou Jána Kučeru, najvznešenejšieho riaditeľa tohto gymnázia, k 27. augustu v predpoludňajších hodinách. Levoča: z tlačiarne Vavrinca Brewera v roku 1642. Preložila Katarína Karabová. In: Antológia dejín etického myslenia na Slovensku I. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. - ISBN 978-80-555-1900-5. - S. 16-37.

Philothei symbola christiana : emblémy v zámku Doudleby nad Orlicí / Peter Megyeši ; ze slovenštiny přel. Zuzana Kolláthová. Překlad latinských textů do slovenštiny Katarína Karabová. In: Umění. - ISSN 0049-5123. - Roč. 64, č. 2 (2016), s. 122-136.

Morálna dizertácia o najvyššom účinnom dobre / ktorú v leucorejských Aténach pod záštitou vynikajúceho a znamenitého muža pána Michala Jána Simona, dôstojného priaznivca preslávenej fakulty filozofie a svojho času zaslúženého rektora školy vo Wittenbergu, podporovateľa a natrvalo cteného podnecovateľa mojich štúdií, na verejnej skúške z filozofie predkladá Juraj Láni, trenčiansky Uhor ako autor i odpovedajúci 7. septembra v roku 1667 vo väčšej posluchárni predpoludním. Vyšlo v Henkelovej tlačiarni. Preložila Katarína Karabová. In: Antológia dejín etického myslenia na Slovensku I.. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. - ISBN 978-80-555-1900-5. - S. 163-179.

 

Účasť na vedeckých grantoch:
2006 – 2008 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/3734/06 s názvom Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia

2008 – 2010 spoluriešiteľka projektu KEGA č. 3/6254/08 s názvom Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitiae Hungariae novae historico-geographica I-V (Viedeň 1735 - 1742) a jeho význam

2011 – 2014 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/0577/11 Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia II.                    

2011 – 2013 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/1007/11 s názvom Kapitoly z dejín vied o antickom staroveku (klasická filológia, medievalistika, neolatinistika, byzantológia, klasická archeológia, dejiny staroveku, numizmatika, archívnictvo, právna romanistika, cirkevné dejiny do 6. storočia, dejiny vied a antická filozofia) s akcentom na 20. storočie                      

2012 – 2014 spoluriešiteľka projektu KEGA č. 028TTU-4/2012 s názvom Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie

2013 – 2015 vedúca projektu KEGA č. 014TTU-4/2013 s názvom Antológia z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 - 1777)

2016 – 2018 spoluriešiteľka projektu KEGA č. 014TTU-4/2016 s názvom Inovatívne formy vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách

2016 – 2019 zástupca vedúceho projektu VEGA č. 2/0047/16 s názvom Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.-19. storočie)

 

Účasť na európskych projektoch

2010 – 2013 riešiteľka, ITMS kód projektu: 26110230028 (programové obdobie 2007 – 2013), názov: Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávania

2010 – 2013 projektový manažér, ITMS kód projektu: 26110230029 (programové obdobie 2007 – 2013), názov: Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania

2013 – 2015 riešiteľka, ITMS kód projektu: 26110230092 (programové obdobie 2007 – 2013), názov: Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave

 

Pedagogická činnosť
Latinský jazyk

Latinská normatívna gramatika (morfológia, syntax)

Prekladový seminár (Ovidius, Vergilius)

Základy metriky

Seminár rímskych historiografov (Livius, Tacitus)


Učebné texty
KARABOVÁ, Katarína: Dejiny rímskej literatúry. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 115 s. ISBN 978-80-8082-891-2. Iné vyd. na rovnakom médiu: Roman literature. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-892-9.

KARABOVÁ, Katarína: Patristická literatúra. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 75 s. (Základy humanitnej vzdelanosti). ISBN 978-80-8082-889-9. Iné vyd. na rovnakom médiu: Patristic literature. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-890-5

LICHNER, Miloš – KARABOVÁ, Katarína: K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície. [recenzenti: Juraj Dolinský, Anton Adam, Erika Brodňaská]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2017. - 507 s. ; [30,33 AH]. - ISBN 978-80-8191-105-7.

KARABOVÁ, Katarína – SIPEKIOVÁ, Nicol: Latinčina pre medievalistov I. – III. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 2013. ISBN 978-80-8082-633-8