Skočiť na hlavný obsah
Mgr. Mária Kozelková, PhD.
E-mail
maria.kozelkova@truni.sk
Konzultačné hodiny
utorok 11:15 - 12:45

 

 

Vzdelanie

2001                Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia (Mgr.) Katedra psychológie, Fakulta humanistiky, Trnavská univerzita v Trnave   

2010                Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore psychológia (PhD.) Katedra psychológie, Filozofická fakulta,Trnavská univerzita v Trnave,

2020                Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore Klinická psychológia (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta)

2021                Odborná spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia, Gestaltterapia (Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii)

1997 – 1998    Medzinárodný výcvik Montessori pedagogiky (Association Montessori Internationale, Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation, Mníchov,                  Nemecko)

1998                Medzinárodný výcvik Montessori liečebnej pedagogiky (Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation, Mníchov,  Nemecko)

 

Zamestnanie a spolupráca s odbornými inštitúciami

od  r. 2001       Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie (odborný asistent)

1998 – 2020   Fakultná nemocnica Trnava, Detské sanatórium rehabilitačné (psychológ, Montessori terapeut)

2019 – 2021   Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia (garant odborného vzdelávania)

od r. 1998        Spolupráca s Medzinárodnou akadémiou vývinovej rehabilitácie  a pediatrického vzdelávania pri Nadácii profesora Hellbrüggeho, Mníchov, Nemecko

od r. 2019        Spolupráca s Montessori Medical Partnership for Inclusion, Woodsboro, MD, USA

od r. 2019       Spolupráca s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (lektor v oblasti psychológie v programe akreditovaného vzdelávania trénerov plávania detí)

 

Členstvo

Slovenská komora psychológov

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Board of Advisors, Montessori Medical Partnership for Inclusion, Woodsboro, MD, USA

 

Pedagogická činnosť na Trnavskej univerzite v Trnave

Klinická psychológia

Psychodiagnostika detí a mládeže

Biologická psychológia

Úvod do Gestalt terapie

Montessori terapia

Projektívne techniky v psychodiagnostike a psychoterapii

 

Iná vzdelávacia a lektorská činnosť

  • Organizácia a lektorovanie Medzinárodného výcviku Montessori pedagogiky a Montessori liečebnej pedagogiky (Trnavská univerzita v Trnave, 2006 – 2007, 2020 – 2022, Lektorská činnosť: Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, 2017, Krakow, Poľsko, 2014, Riga, Lotyšsko, 2017)
  • Lektorská činnosť v programe inkluzívneho vzdelávania Foundations of Montessori inclusion (Milwaukee, Wisconsin, USA, 2019)
  • Lektorská činnosť v programe Foundations of Montessori Inclusion in Elementary (2021 - 2022 Virtual Course, MMPI, Loyola University Maryland, USA)
  • Lektorská činnosť v oblasti Montessori pedagogiky, Montessori liečebnej pedagogiky a vývinovej psychológie v rámci postgraduálneho vzdelávania učiteľov materských a základných škôl (New Bulgarian University, 2022)

Vybraná publikačná činnosť

  • Kozelková, M. (2013). Poruchy vyšších zrakových funkcií detí s detskou mozgovou obrnou. Trnava: TU – Filozofická fakulta, ISBN 9788374906579
  • Kozelková, M. (2009). Montessori terapia u detí s detskou mozgovou obrnou. Aktuálne problémy ľudí s mentálnym postihnutím (s. 34-47). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
  • Kozelková, M. (2007). Kognitívne predpoklady učenia sa detí s detskou mozgovou obrnou. In: Štúdium a zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím (27-33). Trnava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
  • Kozelková, M. (2007). Kognitívny profil detí s detskou mozgovou obrnou. In: J. Grác (Ed.), Psychológia pre život (335-338). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave, spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstva SAV, ISBN 9788080821593