Skočiť na hlavný obsah
Fotka
E-mail
marian.zervan@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 375
Konzultačné hodiny
streda 15:00 - 16:00
Miestnosť
č. 508, 5. poschodie

 

Životopis
Vzdelanie a vedecko–pedagogické postupy:
1977 ukončené štúdium na FFUK v Bratislave
1980 získaný titul PhDr. Na FFUK v Bratislave
1989 dvojmesačný študijný pobyt v Taliansku na Accademia belle Arti v Perugii
2000 PhD. v odbore architektúra na FA STU v Bratislave
2001 habilitácia v odbore architektúra na FA STU v Bratislave
2004 druhá habilitácia v odbore dejiny umenia na FFTU v Trnave
2010 inaugurácia a udelený titul profesor pre odbor dejiny a teória umenia

Priebeh zamestnaní
1977-1980 Univerzita Komenského v Bratislave
1980-1990 odborný asistent na VŠVU v Bratislave
1990-2003 odborný asistent, neskôr vedúci Katedry humanistiky, neskôr vedúci Katedry teórie architektúry, umenia a dizajnu
2003-doteraz docent a neskôr profesor na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU v Bratislave
2006-doteraz docent a neskôr profesor, vedúci katedry a garant odboru na FFTU v Trnave
2019- profesor a vedúci katedry na VŠVU v Bratislave

Vedecko-výskumná činnosť

Členstvá vo vedeckých grémiách a grantových komisiách
Predseda odborovej komisie pre odbor Dejiny a teória umenia na FFTU
Člen odborovej komisie pre odbor Architektonická tvorba na VŠVU v Bratislave
Predseda odborovej komisie pre odbor Dejiny a teória umenia a architektúry na VŠVU
Člen vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave
Člen vedeckej rady FFTU v Trnave
Člen vedeckej rady Ústavu dejín umenia SAV
Predseda vedeckej rad Centra pre výskum umenia SAV
Člen kolégia pre humanitné vedy SAV
Predseda 4. komisie grantovej agentúry KEGA
Člen predsedníctva KEGA

Publikácie (výber)
1989 monografia Štefan Polák. Bratislava, Pallas.
1994 Životy svätých. Ikonografia. Spoluautor: Ivan Rusina
1995 spoluautor publikácie Šesťdesiate roky. Zostavovateľka: Zora Rusinová. Bratislava, SNG
1998 spoluautor publikácie. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Barok. Zostavovateľ: Ivan Rusina. Bratislava, SNG
2000 spoluautor publikácie Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Zostavovateľka: Zora Rusinová. Bratislava, SNG.
2000 Príbehy Nového zákona. Ikonografia. Spoluautor: Ivan Rusina. Bratislava, SNG
2003 spoluautor publikácie Architektur Slowakei. Impulse und Reflexion. Wien, Verlag Anton Pustet
2007 Príbehy Starého zákona. Ikonografia. Spoluautor: Ivan Rusina. Bratislava SNG
2010 spoluautor publikácie Dejiny slovenského výtvarného umenia. Renesancia. Zostavovateľ: Ivan Rusina. Bratislava SNG
2016 spoluautor publikácie Postavy a príbehy svätcov strednej Európy. Spoluautor: Ivan Rusina. Bratislava VŠVU
2018 spoluautor knihy Vladimír Dedeček. Interpretations of His Architecture. Editor: Monika Mitášová. Basel-Wien, Birkhäuser

Vedecké granty (výber)
Grant KEGA Príbehy Starého zákona. zodpovedný riešiteľ
Grant KEGA Slovakia Sancta. Zodpovedný riešiteľ
Grant VEGA Interpretácie architektúry. Spoluriešiteľ.
Grant VEGA Teórie obrazu. SAV a FFTU. Zodpovedný riešiteľ za FFTU
Grant APVV Traja králi. Spoluriešiteľ
Grant APPV Tvorba a hodnoty súčasného umenia. Spoluriešiteľ

Výstavné projekty (výber)
1994 spolukurátor medzinárodnej výstavy Svätci v strednej Európe, SNG Bratislava
1998 a 2000 spolukurátor výstavy Dejiny výtvarného umenia. Barok a výstavy Dejiny výtvarného umenia. 20. storočie, SNG Bratislava
2001 spoluautor a kurátor výstavy WallPaper Dispositiv na 7. medzinárodnej výstave architektúry Benátky
2007 spolukurátor výstavy Príbehy Starého zákona. SNG, Bratislava
2009 kurátor výstavy Rastislav Janák, galéria Medium, Bratislava
2016 spoluautor a spolukurátor výstavy Care for Architecture na 15. medzinárodnej výstave architektúry Benátky
2018 spolukurátor výstavy Algoritmy obrazov a obrazy algoritmov, galéria Medium

Publikačná činnosť (do r. 2019 evidovaná na FF TU v Trnave)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB1 Príbehy Nového zákona : ikonografia / Ivan Rusina, Marian Zervan. - [1. vyd.]. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2000. - 259 s. - ISBN 80-8059-043-5.

AAB2 Postavy a príbehy svätcov strednej Európy : ikonografia / Ivan Rusina, Marian Zervan ; [rec. Jozef Medvecký, Juraj Žáry, Jarmila Bencová]. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2016. - 500 s. [23,81 AH]. - ISBN 978-80-8189-010-9. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14023.pdf.

AAB3 20. storočie : dejiny slovenského výtvarného umenia / Zora Rusinová a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2000. - 638 s. - ISBN 80-8059-031-1.
[...Ján Abelovský - Katarína Bajcurová - Vladimír Beskid - Matúš Dulla - Jana Geržová - Aurel Hrabušický - Silvia Ilečková - Beata Jablonská - Ivan Jančár - Marta Janovíčková - Zdeno Kolesár - Klára Kubíková - Václav Macek - Radislav Matuštík - Iva Mojžišová - Dagmar Poláčková - Zora Rusinová - Katarína Rusnáková - Ágnes Schramm - Štefan Šlachta - Eva Trojanová - Tatiana Vančová - Alena Vrbanová - Marian Zervan]
[Rusinová Zora - Ján Abelovský, Katarína Bajcurová, Vladimír Beskid, Matúš Dulla, Jana Geržová, Aurel Hrabušický, Silvia Ilečková, Beata Jablonská, Ivan Jančár, Marta Janovíčková, Zdeno Kolesár, Klára Kubíková, Václav Macek, Radislav Matuštík, Iva Mojžišová, Dagmar Poláčková, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Ágnes Schramm, Štefan Šlachta, Eva Trojanová, Tatiana Vančová, Alena Vrbanová, Marian Zervan]

AAB4 Štefan Polák / Marian Zervan. - 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 1989. - [72 s.], 5,39 AH. - (Galéria mladých ; 17. zv.). - ISBN 80-222-0007-7.

AAB5 Príbehy Starého zákona : ikonografia / Ivan Rusina, Marian Zervan. - Číslo projektu: KEGA 3/124303. - [1. vyd.]. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006. - 483 s. - ISBN 80-8059-105-9.

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABA1 Rückkehr zur Architektur = Návraty k architektúre : Gegenwartsarchitektur der Slowakei von 1989 bis 2003 = súčasná architektúra Slovenska od roku 1989 do 2003 / Marian Zervan. In: Architektur Slowakei = Architektúra Slovenska : Impulse und reflexion = Impulzy a reflexia / Adolph Stiller, Štefan Šlachta (Hg./Ed.). - Wien : Verlag Anton Pustet, [2003]. - ISBN 3-7025-0473-7. - S. 159-200.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD1 Modelová interpretácia : Najvyšší súd SR a Ministerstvo spravodlivosti SR v Bratislave : textová interpretácia, architektonická interpretácia, fotografická interpretácia / M. Zervan et al.. In: Vladimír Dedeček : Interpretácie architektonického diela / Monika Mitášová (ed.). - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. - ISBN 978-80-8059-198-4. - S. 226-289.
[...Monika Mitášová - Vít Halada - Benjamín Brádňanský - Matúš Novanský - Monika Netryová - Hertha Hurnaus]
[Zervan Marian - Monika Mitášová, Vít Halada, Benjamín Brádňanský, Matúš Novanský, Monika Netryová, Hertha Hurnaus]

ABD2 Metodológia : hľadanie možností interpretácie architektonického diela Vladimíra Dedečka : úvodné rámcovanie / Marian Zervan. In: Vladimír Dedeček : Interpretácie architektonického diela / Monika Mitášová (ed.). - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. - ISBN 978-80-8059-198-4. - S. 19-46.

ABD3 Modelová interpretácia : účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Modra-Harmónia : textová interpretácia, architektonická interpretácia, fotografická interpretácia / M. Zervan et al.. In: Vladimír Dedeček : Interpretácie architektonického diela / Monika Mitášová (ed.). - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. - ISBN 978-80-8059-198-4. - S. 108-160.
[...Monika Mitášová - Benjamín Brádňanský - Vít Halada - Andrej Strieženec - Mária Novotná - Filip Hodulík - Hertha Hurnaus]
[Zervan Marian - Monika Mitášová, Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Andrej Strieženec, Mária Novotná, Filip Hodulík, Hertha Hurnaus]

ABD4 Modelová interpretácia : Slovenský národný archív v Bratislave : textová interpretácia, architektonická interpretácia, fotografická interpretácia / M. Zervan et al.. In: Vladimír Dedeček : Interpretácie architektonického diela / Monika Mitášová (ed.). - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. - ISBN 978-80-8059-198-4. - S. 161-225.
[...Monika Mitášová - Benjamín Brádňanský - Vít Halada - Mária Novotná - Hertha Hurnaus]
[Zervan Marian - Monika Mitášová, Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Mária Novotná, Hertha Hurnaus]

ABD5 Modelová interpretácia : rekonštrukcia a prístavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave : textová interpretácia, architektonická interpretácia, fotografická interpretácia / M. Zervan et al.. In: Vladimír Dedeček : Interpretácie architektonického diela / Monika Mitášová (ed.). - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. - ISBN 978-80-8059-198-4. - S. 290-363.
[...Monika Mitášová - Benjamín Brádňanský - Vít Halada - Andrej Strieženec - Mária Novotná - Anna Cséfalvayová - Danica Pišteková - Hertha Hurnaus]
[Zervan Marian - Monika Mitášová, Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Andrej Strieženec, Mária Novotná, Anna Cséfalvayová, Danica Pišteková, Hertha Hurnaus]

ABD6 Gramatika úvah o človeku : gramatiky filozofických, estetických a výtvarno-teoretických dialektov, sociolektov a idiolektov 60. rokov / Marian Zervan.
In: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení = Šesťdesiate roky / [autorka koncepcie katalógu Zora Rusinová]. - [Bratislava] : [Slovenská národná galéria], [1995]. - ISBN 80-85188-58-9. - S. 28-37.

ABD7 Pojem aury v diele Petra Eisenmana / Marian Zervan.
In: Za zrkadlom myslenia : zborník prác o súčasnej filozofii : -k päťdesiatinám Miroslava Marcelliho. - Bratislava : Nadácia Media, 1999. - ISBN 80-967525-3-7. - S. 114-134.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB1 Životy svätých : Ikonografia / Ivan Rusina, Marian Zervan. - 1. vyd. - Bratislava : Pallas, 1994. - 272 s. - ISBN 80-7095-019-6.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADD1 Fenomenologická interpretácia architektúry Christiana Norberga-Schulza = A Phenomenological Interpretation of Architecture in Christian Norberg-Schulz [A Phenomenological Interpretation of Architecture in Christian Norberg-Schulz] / Marian Zervan. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 8 (2014), s. 653-665.
CCC

ADD2 Analýza a interpretácia architektúry v diele Petra Eisenmana = Analysis and Interpretation of Architecture in the Work of Peter Eisenman [Analysis and Interpretation of Architecture in the Work of Peter Eisenman] / Marian Zervan.
In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 7 (2013), s. 571-582.
CCC

ADD3 Analýza interpretačných postupov v knihe Petra Eisenmana Ten Canonical Buildings = The analysis of interpretational procedures in Peter Eisenman´s book Ten Canonical Buildings / Marian Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 49, č. 1-2 (2015), s. 105-119.
CCC

ADD4 K pojmom Homo architectus a deus architectus = Homo architectus and Deus architectus : o možnosti názvu jednej miniatúry z Bible Moralisée = On the Possible Name of One Miniature in Bible Moralisee / Marian Zervan, Vratislav Zervan. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 65, č. 8 (2010), s. 770-779.

ADD5 Konferencia O vedeckých problémoch architektúry z roku 1958 a jej možné rekapitulačné, generujúce a modelujúce línie = The Conference "On the Scientific Problems of Architecture" in 1958 and its Possible Recapitulating, Generating and Modelling Lines / Marian Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 50, č. 3-4 (2016), s. 210-221.
CCC

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE1 Architektonický priestor v integrálnej teórii a fenomenológii architektúry Ch. Norberga-Schulza / Marian Zervan. In: Stavba. - ISSN 1210-9568. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 58-63.

ADE2 Projektierung und Eigenprojektierung der Architektur [online dokument] / Robert Špacek, Marian Zervan. In: Wolkenkuckucksheim = Cloud-Cuckoo-Land = Vozdušnyj zamok : Internazionale Zeitschrift für Theorie und Wissenschaft der Architektur. - ISSN 1430-8363. - 4. Jg., Heft 1 (1999).

ADE3 The End(s) of Architecture / Marian Zervan. In: Zlatý řez. - ISSN 1210-4760. - 23 (2002), s. 6-17.

ADE4 Konce teórie: antiteória, postteória a protiteória v architektonickom myslení / Marián Zervan. In: Era21 : o architektuře víc! = more on architecture!. - ISSN 1801-089X. - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 66-69.

ADE5 Svety teórie a kritiky architektúry dnes : (pokus o metateoretickú topografiu) / Marian Zervan. In: Stavba. - ISSN 1210-9568. - Roč. 14, č. 5 (2007), s. 73-76.

ADE6 Ladislav Hanus / Marián Zervan. In: Stavba. - ISSN 1210-9568. - Roč. 14, č. 2 (2007), s. 73-75.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF1 Staval alebo nestaval? / Marian Zervan. In: Anthropos : časopis pre humanitné a sociálne poznanie. - ISSN 1336-5541. - Roč. 3, č. 4 (2006), s. 29-34.

ADF2 Virtuálne a architektonické priestory = Virtual and Architectural Spaces / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 6, č. 11 (2001), s. 12-14.

ADF3 Aura architektúry ako odchýlka / Marian Zervan.
In: Anthropos : časopis pre humanitné a sociálne poznanie. - ISSN 1336-5541. - Roč. 7, č. 2 (2010), s. 65-71.

ADF4 Images, narrations and performativeness in the work Citizens by Štefan Papčo = Obrazy, narácie a performatívnosť v diele Štefana Papča Občania / Ivan Gerát, Marian Zervan. In: Profil súčasného výtvarného umenia. - ISSN 1335-9770. - Roč. 22, č. 3 (2015), s. 6-20.

ADF5 Interpretácie moderny II : k výkladom moderny v zahraničných a domácich textoch o/k architektúre 20. storočia / Marian Zervan, Monika Mitášová.
In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 15, č. 6 (2010), s. 48-50.

ADF6 Amnesie versus Anamnesis / Marian Zervan. In: Profil súčasného výtvarného umenia. - ISSN 1335-9770. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 6-19.

ADF7 Architektúra / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 10, č. 5 (2005), s. 49-50.

ADF8 K metamorfózam vzniku a pôsobenia samostatného architektonického školstva na Slovensku / Jarmila Bencová, Marian Zervan. In: Architektonické listy : Fakulty architektúry STU v Bratislave. - ISSN 1335-2679. - Roč. 11, č. 3 (2007), s. 5-11.

ADF9 Hypotéza urbánnej slušnosti / Marian Zervan, Robert Špaček. In: Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 35, č. 4 (2001), s. 173-178.

ADF10 Logika koncov architektúry : Henrimu Josephovi Focillonovi a Denisovi Diderotovi / Marian Zervan, Robert Špaček. In: Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 34, č. 4 (2000), s. 207-211.

ADF11 Možnosti stratifikačného myslenia a stratigrafických interpretácií v architektúre = Possibilities of Straification Thinking and Stratigraphical Interpretations in Architecture / Robert Špaček, Marián Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 27, č. 1-2 (1993), s. 41-52.

ADF12 Kultúrna technika a technická kultúra = Cultural Technology and Technical Culture / Martin Mašek, Marián Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 26, č. 1 (1992), s. 3-10.

ADF13 Všeobecná teória architektúry 2 alebo "Čo je architektúra?". - štvrtá časť / Marián Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 3, č. 9-10 (1998), s. 9.

ADF14 Všeobecná teória architektúry 2 alebo "Čo je architektúra?". - tretia časť / Marián Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 3, č. 8 (1998), s. 8.

ADF15 Všeobecná teória architektúry 2 alebo "Čo je architektúra?". - druhá časť / Marián Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 3, č. 6-7 (1998), s. 9.

ADF16 Všeobecná teória architektúry 2 alebo "Čo je architektúra?". - prvá časť / Marián Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 3, č. 5 (1998), s. 9.

ADF17 Všeobecná teória architektúry I. : predbežné vymedzenie všeobecnej teórie architektúry, jej vzťah k špeciálnym teóriam architektúry, k dejinám architektúry a architektonickej kritike / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 9.

ADF18 Marian Zervan číta knihu Peter Eisenman: Diagram Diaries / Marian Zervan.
In: Projekt : revue slovenskej architektúry. - ISSN 1335-2180. - Roč. 44, č. 6 (2002), s. 32-34.

ADF19 Koncepty konceptuálnej architektúry alebo architektonických stratégií / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 6, č. 5 (2001), s. 15-16.

ADF20 Je vôbec možná logika architektúry? / Marian Zervan.
In: Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 34, č. 4 (2000), s. 173-177.

ADF21 Labyrint ako symptóm koncov, periodických i neperiodických zmien = The labyrinth as the symptom of ends, periodical and non-periodical change / Marián Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 34, č. 3-4 (2000), s. 125-131.

ADF22 Konce architektúry včera a dnes = The end of architecture yesterday and today / Marian Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 35, č. 1-2 (2001), s. 3-14.

ADF23 Model architektúry v Karfíkových textoch a rozhovoroch = The Model of Architecture in Karfík´s Texts and Interviews / Marian Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 35, č. 3-4 (2001), s. 109-118.

ADF24 Emil Belluš, zakladateľ vedy o architektúre a teórie architektúry na Slovensku = Emil Belluš, the Founder of Architectural Science and Theory in Slovakia / Marián Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 33, č. 1-2 (1999), s. 3-14.

ADF25 Epistemológia architektonického priestoru Phillipa Boudona = Epistemology of the Architectonic Space of Phillip Boudon / Marián Zervan.
In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 30, č. 3 (1996), s. 155-165.

ADF26 Atopické aj atypické úvahy o priestore = Atopic and Atypic Essays about the Space / Marián Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 30, č. 3 (1996), s. 145-154.

ADF27 K pojmu experiment v modernom umení / Marian Zervan. In: Výtvarný život. - Roč. 34, č. 6 (1989), s. 49-52.

ADF28 K Heglovmu riešeniu vzťahu drámy a dejín / Marian Zervan. In: Slovenské divadlo : revue pre otázky dramatických umení. - Roč. 28, č. 3 (1980), s. 376-381.

ADF29 Labyrinty v diele Le Corbusiera / Marian Zervan. In: Anthropos. - Bratislava : Kalligram. - ISSN 1336-5541. - roč. 81-88, č. 4 (2006).

ADF30 Súčasný kostol ako symbol? : [beseda o knihe Kostol ako symbol od prof. Ladislava Hanusa] / Monika Mitášová et al.. In: Projekt : revue slovenskej architektúry. - ISSN 1335-2180. - Roč. 40, č. 3 (1998), s. 24-27.
[...Jozef Hlinický - Vladimír Záborský - Juraj Žáry - Marian Zervan]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC1 Project description / Marian Zervan. In: Care (Sorge) for Architecture : Asking the Arché of Architecture to Dance / Marian Zervan (ed.). - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. - ISBN 978-80-01-05955-5. - S. 128-137.

AEC2 Images, media and idols : (An explanation of Štefan Papčo’s work „Citizens”) / Ivan Gerát, Marian Zervan. In: Artium Quaestiones, 2016. - ISSN 0239-202X. - XXVII (2016), s. 171-195.

AEC3 Textual Interpretation of Compositional and Clustering Arrangements / Marian Zervan, Monika Mitášová. In: Care (Sorge) for Architecture : Asking the Arché of Architecture to Dance / Marian Zervan (ed.). - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. - ISBN 978-80-01-05955-5. - S. 54-65.

AEC4 Architectural interpretation of compositional and clustering arrangements / Benjamín Bradňanský, Vít Halada et al.. In: Care (Sorge) for Architecture : Asking the Arché of Architecture to Dance / Marian Zervan (ed.). - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. - ISBN 978-80-01-05955-5. - S. 66-93.
[...Vít Halada - Monika Mitášová - Marian Zervan - Andrej Strieženec - Mária Novotná - Anna Cséfalvay - Danica Pišteková]
[Bradňanský Benjamín (35%) - Vít Halada (35%), Monika Mitášová (5%), Marian Zervan (5%), Andrej Strieženec (5%), Mária Novotná (5%), Anna Cséfalvay (5%), Danica Pišteková (5%)]

AEC5 Chronology / Monika Mitášová, Marian Zervan. In: Care (Sorge) for Architecture : Asking the Arché of Architecture to Dance / Marian Zervan (ed.). - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. - ISBN 978-80-01-05955-5. - S. 94-127.

AEC6 Statement / Marian Zervan.
In: Care (Sorge) for Architecture : Asking the Arché of Architecture to Dance / Marian Zervan (ed.). - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. - ISBN 978-80-01-05955-5. - S. 6-10.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED1 Paralelný modernizmus, východná moderna a príbuzné názvy : ku genéze a dôsledkom charakteristík a pomenovaní obdobia 60. a 70. rokov v slovenských dejinách architektúry pred rokom 1989 a po ňom / Marian Zervan. In: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009 / editor Ivan Rusina. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89259-25-0. - S. 65-74.

AED2 Trnava v časoch humanizmu a renesancie : druhé Atény a malý Rím / Jarmila Bencová, Marian Zervan. In: Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom : deijiny slovenského výtvarného umenia / [Ivan Rusina a kolektív]. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009. - ISBN 978-80-8085-940-4. - S. 133-141.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEE1 Je priestorový dom pleonazmus? : (úvod do diskusie o povahe architektonického priestoru) / Marián Zervan. In: Prostor a jeho člověk / [editori: Michal Ajvaz, Ivan M. Havel, Monika Mitášová]. - Praha : Vesmir, 2004. - ISBN 80-85977-60-5. - S. 263-271.

AEE2 The Need for Perpetual Transfusion / Marián Zervan.
In: Young Blood Export : Six Views of Young Central European Architecture / Yvette Vašourková, Igor Kovačević. - Praha : Centre for Central European Architecture, 2008. - ISBN 978-80-239-9324-0. - [5 s.].

AEE3 Wallpaper Format : Landscape, Settlement, People, Dwelling (The Czech and Slovac Republics in the 20th Century) / Jiří Ševčík, Imro Vaško, Marian Zervan.
In: Città : Less Aesthetics More Ethics : La Bienalle di Venezia : 7th International Architecture Exhibition. - Venezia : Marsilio, 2000. - ISBN [8820804212]. - S. 42-45.

AEE4 Paradox prostoru jako paradox architektury v textech Bernarda Tschumiho / Marian Zervan.
In: Prostor a architektonický prostor [elektronický zdroj] : [sborník z kolokvia konaného 4.4.2003 v Loosově vile v Praze] / editor: Milena Sršňová. - Praha : Springer Media, 2004. - S. 40-42.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF1 Cestou reforiem 1740-1800 / Marian Zervan. In: Barok : dejiny slovenského výtvarného umenia / Ivan Rusina a kolektív. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998. - ISBN 80-5059-014-1. - S. 56-58.

AEF2 Following Weak Form = (Na)sledovanie slabej formy / Marian Zervan. In: Forma nasleduje...Risk = Form Follows...Risk / editor: Irena Kucharová. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2007. - ISBN 978-80-8059-126-7. - S. 43-64, 49-72.

AEF3 Atrium: štrbiny vo veľkých plochách / Marian Zervan. In: Rodinné striebro / kolektív autorov. - Ivanka pri Dunaji : F.R.&G., spol.s.r.o., 2006. - ISBN 80-85508-63-X. - S. 102-107.

AEF4 Belluš škole a škola Bellušovi, časť 4 , 5 / Marian Zervan. In: Belluš škole a škola Bellušovi : katalóg k storočnici Emila Belluša, Fakulta architektúry STU v Bratislave, 16.-30. septembra 1999 / [red. katalógu Jarmila Bencová, Marian Zervan]. - Bratislava : Fakulta architektúry STU v Bratislave, 1999. - S. 10-19.

AEF5 Trnavská univerzitná tlačiareň 1646-1777 / Marian Zervan. In: Barok : dejiny slovenského výtvarného umenia / Ivan Rusina a kolektív. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998. - ISBN 80-5059-014-1. - S. 73-75.

AEF6 Albert Sasko-Tešínsky a barokové zberateľstvo / Marian Zervan. In: Barok : dejiny slovenského výtvarného umenia / Ivan Rusina a kolektív. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998. - ISBN 80-5059-014-1. - S. 64-67.

AEF7 Barokové slávnosti / Marian Zervan. In: Barok : dejiny slovenského výtvarného umenia / Ivan Rusina a kolektív. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998. - ISBN 80-5059-014-1. - S. 43-48.

AEF8 Regnum Marianum a baroková zbožnosť / Marian Zervan. In: Barok : dejiny slovenského výtvarného umenia / Ivan Rusina a kolektív. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998. - ISBN 80-5059-014-1. - S. 37-39.

AEF9 Život s architektúrou = Life with architecture / Marian Zervan. In: Život s architektúrou / Ivan Matušík. - Bratislava : Monada atelier, 2003. - ISBN 80-968906-1-1. - S. 8-13.

AEF10 Medzi géniom loci, čistotou a jednoduchosťou, komplexnosťou a protirečivosťou / Marian Zervan. In: 20. storočie : dejiny slovenského výtvarného umenia / Zora Rusinová a kolektív. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2000. - ISBN 80-8059-031-1. - S. 229-235.

AEF11 Farba ako vlastnosť elementov formy / Marian Zervan. In: Architektonická kompozícia : architektonická kompozícia a estetika / Maroš Finka a kol.. - Bratislava : Road, 1994. - S. 45-48.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC1 Antologizmus verzus syntetizmus : (podoby teórie architektúry v súčasných antológiách) / Monika Mitášová - Marian Zervan. In: (A)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy : sborník k sympoziu o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. století / [věd. red. Peter Michalovič]. - Praha : Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2008. - ISBN 978-80-87108-07-9. - S. 72-90.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1 Sémantika verzus syntaktika verzus pragmatika : k semiotickým a architektonickým chápaniam pragmatiky architektúry v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch 20. storočia / Marian Zervan, Monika Mitášová. In: Pragmatické dimenzie umenia a estetiky / Michaela Pašteková, Marek Debnár (eds.). - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2018. - ISBN 978-80-972624-1-9. - S. 230-243.

AFD2 Seriálne myslenie Petra Eisenmana : k zmyslu seriality v jeho dielach a textoch / Marian Zervan. In: Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela : [zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho sympózia] / Zora Rusinová, Ján Kralovič (eds.). - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-8189-015-4. - S. 100-116.

AFD3 Estetická funkcia architektúry vo svetle uvažovania Jana Mukařovského a Karla Honzíka / Marian Zervan. In: Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty : aktuálnosť diela Jana Mukařovského / Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.). - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2017. - ISBN 978-80-972624-0-2. - S. 152-165.

AFD4 K niektorým vysvetleniam slovného spojenia "činiť viditeľným", resp. "zviditeľňovať neviditeľné" / Marian Zervan. In: Maľba v kontextoch, kontexty maľby : zborník z česko-slovenského sympózia venovaného problémom súčasnej maľby / Jana Geržová (ed.). - Bratislava : Slovart, 2012. - ISBN 978-80-556-0793-1. - S. 146-164.

AFD5 Svojrázny pôvab pominuteľnosti v kultúre / Robert Špaček, Marian Zervan.
In: Krajina, človek, kultúra : zborník referátov : V. celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou organizovaná v rámci Envirofilmu a kampane Európa - spoločné dedičstvo / [editor: Peter Jančura]. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2000. - ISBN 80-88850-33-9. - S. 18-20.

AFD6 Konštrukcie a architektonický priestor = Buidilng structures and architectural space / Marian Zervan, Robert Špaček. In: 60. výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave : sekcia: architektúra a pozemné stavby : zborník vedeckých prác : [medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 18.-20.11.1998] / .. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1998. - ISBN 80-227-1132-2. - S. 17-20.

AFD7 Virtuálny a architektonický priestor = The virtual and the architectural space / Marián Zervan. In: Siete, kyberkultúra, kyberpriestor = Networks, cyberculture, cyberspace : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Z globálnej dediny do globálnej siete, FA STU Bratislava, 1.-2. októbra 2001 / [editor Naďa Hrašková, Branislav Dohnány]. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. - ISBN 80-227-1635-9. - S. 163-170.

AFD8 Kultúra ako priestorová varieta / Marián Zervan. In: Úlohy architektúry v súčasnom systéme rozvoja spoločnosti : zborník z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, 16. a 17. marec 1993, Bratislava / [zost. Anna Holmanová]. - Bratislava : Slovenská technická univerzita. Fakulta architektúry, 1993. - S. 175-178.

AFD9 Veda, kultúra, architektúra / Robert Špaček, Marian Zervan, Jarmila Bencová.
In: Úlohy architektúry v súčasnom systéme rozvoja spoločnosti : zborník z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, 16. a 17. marec 1993, Bratislava / [zost. Anna Holmanová]. - Bratislava : Slovenská technická univerzita. Fakulta architektúry, 1993. - S. 5-9.

AFD10 Téma labyrintu v súčasnej teórii architektúry / Marian Zervan. In: Vývinové súvislosti výtvarnej kultúry na Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie Problémy a perspektívy filozofických, humanitných a sociálnych vied organizovanej Fakultou humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 29. a 30. apríla 2002 v Modre / redakcia: Milan Hamada, Ľubomíra Fašangová, Ľubomír Novotný. - Trnava : Fakulta humanistiky, Trnavská univerzita, 2002. - ISBN 80-89074-30-8. - S. 102-105.

AFD11 Belluš a Bakoš : (Záznam nastoľovania jednej hypotetickej otázky) / Marian Zervan. In: Na križovatke kultúr? : Stredná Európa a umenie 20. storočia : [zborník prednášok z medzinárodného sympózia, 12.-13. októbra 2000 pri príležitosti výstavy Dejiny slovenského výtvarného umenia - 20. storočie] / editorky: Ľuba Mrenicová, Zora Rusinová. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2002. - ISBN 80-8059-059-1. - S. 21-27.

AFD12 Miesto pre modlitbu v diele Ladislava Hanusa / Marian Zervan. In: Miesto pre modlitbu : zborník z konferencie, ktora sa konala 23. a 24. apríla 1999 na VŠVU v Bratislave / Miesto pre modlitbu Konferencia. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2000. - ISBN 978-80-88675-74-7. - S. 51-58.

AFD13 Konštruovanie pojmu architektúra / Marián Zervan. In: Symbol slovenskej kultúrnosti : zborník k storočnici Ladislava Hanusa / [zost. Anton Baláž]. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007. - ISBN 978-80-89222-35-3. - S. 304-314.

AFD14 Eisenmanova pamätníková a sakrálna tvorba / Marian Zervan. In: Životy a diela : zborník z kolokvia venovaného 75.narodeninám pedagógov a členov Katedry dejín umenia a kultúry,ktoré sa konalo v Trnave 12.mája 2005 / editor Zuzana Dzurňáková, Lucia Rakovancová, Kristína Zvedelová. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006. - ISBN 80-8082-085-6. - S. 55-59.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE1 A non-architectural studio at a School of Architecture / Monika Mitásová and Marian Zervan. In: Educating Architects / edited by Martin Pearce and Maggie Toy. - London : Academy Group Ltd., 1995. - ISBN 1 85490 391 8. - S. 69.

AFE2 A Spatialistic and Cultural Approach to the Interpretation and Creation of Architectural Space / Jarmila Bencová and Marian Zervan. In: Beginnings in Architectural Education : Proceedings of the ACSA/EAAE Conference, Prague 1993 / ed. Karen L. Eldridge. - Washington DC : Association of Collegiate Schools of Architecture, 1994. - S. 100.

AFE3 Methodological and Methodical Problems of Spatial Synthesis in Architectural Education / Robert Spacek and Marian Zervan. In: Beginnings in Architectural Education : Proceedings of the ACSA/EAAE Conference, Prague 1993 / ed. Karen L. Eldridge. - Washington DC : Association of Collegiate Schools of Architecture, 1994. - S. 115-116.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB1 Barok : dejiny slovenského výtvarného umenia / Ivan Rusina a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1998. - 511 s. - ISBN 80-5059-014-1.
[...Jindra Bakošová - Jarmila Bencová - Vladimír Beskid - Mária Čelková - Petr Fidler - Zuzana Francová - Magda Keleti - Jozef Lenhart - Jozef Medvecký - Marta Melníková - Ján Papco - Eva Toranová - Tatiana Vančová - Marian Zervan]

BAB2 Architekt Rastislav Janák / texty, koncepcia a úvodná štúdia: Marian Zervan. - Bratislava : SAS, 2011. - 59 s., [11,96 AH]. - ISBN 978-80-88757-70-2. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/7325.pdf.
[...Ján M. Bahna - Peter Černo - Ivan Marko - Miloslav Mudrončík - Ivan Petelen]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI1 K premenám priestorovej teórie architektúry druhej polovice 20.storočia [online dokument] . - 1.časť / Marian Zervan. - [1. vyd.]. - Trnava : Katedra dejín umenia a kultúry Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, 2008. - 152 s. - 04.02.2009. - ISBN [978-80-8082-248-4]. - Spôsob prístupu: http://fff.truni.sk/userdata/Image/SKRIPTUMPRIESTOROVETEORIE.pdf.

BCI2 Otázka "Čo je architektúra?" a tri podoby odpovedí na ňu [online dokument] : učebný text / Marian Zervan. - [1. vyd.]. - Trnava : Filozofická fakulta TU v Trnave, 2009. - 80 s. - 04.05.2009. - ISBN 978-80-8082-257-6. - Spôsob prístupu: http://fff.truni.sk/userdata/Image/zervan_architektura_skriptum.pdf.

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
BDE1 Slovenská architektura : na rozcestí / Marian Zervan. In: Architekt. - ISSN 0862-7010. - Roč. 49, č. 2 (2003), s. 16-17.

BDE2 Steven Holl : splétání nebo křížení S.H. / Marian Zervan. In: Architekt. - ISSN 0862-7010. - Roč. 49, č. 10 (2003), s. 42-45.

BDE3 Kdo zaspal a kdo jěště spí : aneb jak rozlišit kdo je a kdo není neprobuzen / Marian Zervan, Monika Mitášová. In: Architekt. - ISSN 0862-7010. - Roč. 48, č. 5 (2002), s. 60-61.

BDE4 Vila Linea ako projekt obnovovanej permanentnej genézy = Vila Linea as a Project of Renewed, Permanent Genesis / Marian Zervan. In: Stavba. - ISSN 1210-9568. - Roč. 11, č. 1 (2004), s. 14-18.

BDE5 Palác EURO / Marian Zervan. In: Stavba. - ISSN 1210-9568. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 44-47.

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF1 Je možná univerzitnosť štúdia na FA STU? / Marian Zervan. In: Architektonické listy : Fakulty architektúry STU v Bratislave. - ISSN 1335-2679. - Roč. 1, č. 2 (1997), s. 45-47.

BDF2 Aj umenie : [súčasná švajčiarska architektúra sa predstavuje] / Marián Zervan.
In: Domino fórum : kritický týždenník pre politiku, ekonomiku, civilizáciu a kultúru. - ISSN 1335-4426. - Roč. 13, č. 16 (2004), s. 23.

BDF3 Čo zapříčiňuje hádky medzi postmodernou a modernou? / Jarmila Bencová, Marian Zervan. In: IQ : magazín mladej generácie. - Roč. 1, č. 5 (1993), s. 37-38.

BDF4 Minimalizmus ako aktuálny problém / Róbert Špaček, Marian Zervan. In: Eurostav : recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry. - ISSN 1335-1249. - Roč. 4, č. 6 (1998), s. 28-31.

BDF5 Postmoderna a moderna : protiklady a súvislosti / Marián Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 26, č. 3-4 (1992), s. 197-198.

BDF6 Marcelliho mesto / Marian Zervan. In: Romboid : časopis pre literatúru, umeleckú komunikáciu a interdisciplinaritu. - ISSN 0231-6714. - Roč. 43, č. 1 (2008), s. 26-27.

BDF7 Malá škola videnia alebo o troch kódoch / Marian Zervan. In: Romboid : časopis pre literatúru, umeleckú komunikáciu a interdisciplinaritu. - ISSN 0231-6714. - Roč. 39, č. 6 (2004), s. 65-67.

BDF8 Willem Jan Neutelings predstavil Neutelings / Riedijk na bratislavskej pôde / Marián Zervan. In: Fórum architektúry. - ISSN 1336-0264. - Roč. 15, č. 5 (2005), s. 12-13.

BDF9 Rozhovor Mariána Zervana s prvou držiteľkou Ceny Oskara Čepana Extra Zorou Rusinovou / Marián Zervan, Zora Rusinová. In: Profil súčasného výtvarného umenia. - ISSN 1335-9770. - č. 3-4 (2007), s. 40-47.

BDF10 BB chvála narušenosti = BB A Praise of Disturbance / Marian Zervan. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. - ISSN 0044-8680. - Roč. 28, č. 1-2 (1994), s. 34-39.

BDF11 Z iného brehu alebo vyvolávanie Eurydiky / Marian Zervan. In: Projekt : revue slovenskej architektúry. - ISSN 1335-2180. - Roč. 38, č. 2 (1996), s. 51-53.

BDF12 O vežiach (aj slonovinových, ale skôr babylónskych) slovenskej kritiky architektúry / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 4, č. 6-7 (1999), s. 48-49.

BDF13 Architektonické myslenie alebo myslenie architekta či premýšľanie architektov / Marian Zervan. In: Projekt : revue slovenskej architektúry. - ISSN 1335-2180. - Roč. 41, č. 3 (1999), s. 10.

BDF14 Národná banka medzi nevyhnutnosťou a nadbytočnosťou = [National Bank between Inevitability and Redundancy] / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 6, č. 12 (2001), s. 16-17.

BDF15 A Matter of Art / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 9, č. 4 (2004), s. 47.

BDF16 Sieť / Net : k inštalácii Imra Vaška v Trnavskej synagóge v novom výstavnom cykle Jany Geržovej Vymedzovanie priestoru 14.1.-28.2.1999 / Marian Zervan.
In: Projekt : revue slovenskej architektúry. - ISSN 1335-2180. - Roč. 41, č. 3 (1999), s. 64-65.

BDF17 Provokujúca neuchopiteľnosť architekta Emila Belluša / Marian Zervan, Jarmila Bencová. In: Domino fórum : kritický týždenník pre politiku, ekonomiku, civilizáciu a kultúru. - ISSN 1335-4426. - Roč. 8, č. 37 (1999), s. 13.

BDF18 Je alebo nie je priestorový dom pleonazmus? = [Is the Space House a Pleonasm or it is not?] / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 5, č. 5 (2000), s. 7-8.

BDF19 Geometria či topológia Patočkovho života a diela / Marian Zervan. In: Domino efekt. - ISSN 1335-4426. - Roč. XVI, č. 20 (2007), s. 36-37.

BDF20 Átrium : štrbiny vo veľkých plochách / Marián Zervan. In: Romboid. - Bratislava. - ISSN 0231-6714. - roč. XXXXI, č. 4 (2006), s. 75-77.

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
CAB1 Vladimír Durbák / [koncepcia katalógu/ catalogue concept Vincent Durbák, Vladimír Durbák] ; [úvodný text katalógu / preface catalogue Marian Zervan]. - [1. vyd.]. - [Bratislava], 2016. - 89 s. - ISBN 978-80-89664-51-1. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13447.pdf.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI1 O princípoch moderného umenia / Marian Zervan. In: Pravda : nezávislý denník. - ISSN 1335-4051. - 30.11.1988, s. 5.
Rec. na: Princípy moderného umenia / Ľudo Petránsky. - Bratislava : Smena, 1988. - 271 s.

EDI2 Petrova Michalovičova Láska v čase cholery / Marian Zervan. In: Profil súčasného výtvarného umenia. - ISSN 1335-9770. - Roč. 10, č. 3 (2003), s. 110-113.
Rec. na: Dal segno al fine : (románové podoby Erosa) / Peter Michalovič. - Bratislava : Petrus, 2003. - ISBN 80-88939-52-6. - 219 s.

EDI3 Neutelings/Riedijk v procese navrhovania / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 10, č. 5 (2005), s. 52-53.
Rec. na: At work : Neutelings Riedijk Architects. - Rotterdam : 010 Publishers, 2004. - ISBN 978-9064505089. - 308 s.

EDI4 Diagramy tentoraz nie denníkové / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 52.
Rec. na: Barfuss auf weiss glühenden Mauern = Barefoot on white-hot Walls / Peter Eisenman. - Wien : MAK, 2004. - 177 s.

EDI5 Projekt Slovenského centra európskej integrácie alebo medzi utópiou a heterotopiou / Marian Zervan. In: Projekt : revue slovenskej architektúry. - ISSN 1335-2180. - Roč. 43, č. 2 (2001), s. 51.

EDI6 Chaográcia? / Marián Zervan. In: Aspekt : feministický kultúrny časopis. - ISSN 1336-099X. - č. 3 (1997), s. 242-243.
Rec. na: Chaokracie z nového světa - A-vropy : Postfeministická, chaosofická reflexe zániku místa, ekonomie, politiky, demokracie a Evropy a zrodu toku, chrematistiky, planetiky, chaokracie a A-vropy / Mirek Vodrážka. - Praha : Votobia, 1997. - ISBN 80-7220-001-1. - 540 s.

EDI7 Nerátal som so spiatočníkmi / Monika Mitášová, Marian Zervan. In: Domino fórum : kritický týždenník pre politiku, ekonomiku, civilizáciu a kultúru. - ISSN 1335-4426. - Roč. 11, č. 23 (2002), s. 16.
Rec. na: Řeči do prázdna : soubor statí o architektuře, bydlení, ústroji a jiných praktických věcech / Adolf Loos. - Kutná Hora : Tichá Byzanc, 2001. - ISBN 80-86359-06-9. - 204 s.

EDI8 Kritické pojmy dejín umenia / Marian Zervan. In: Profil súčasného výtvarného umenia. - ISSN 1335-9770. - Roč. 11, č. 4 (2004), s. 134-141.
Rec. na: Kritické pojmy dejín umenia = Critical terms for art history / zostavili Robert S. Nelson, Richard Schiff. - Bratislava : Nadácia - Centrum súčasného umenia, 2004. - ISBN 80-7145-978-X. - 572 s.

EDI9 Šváchova Česká architektura a její přísnost / Marian Zervan. In: Stavba. - ISSN 1210-9568. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 8-9.
Rec. na: Česká architektura a její přísnost : padesát staveb 1989-2004 / Rostislav Švácha. - Praha : Prostor, 2004. - 303 s.

EDI10 Oldřich Ševčík: Architektura, historie, umění. Kulturně civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 8, č. 3 (2003), s. 44.
Rec. na: Architektura, historie, umění : kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století / Oldřich Ševčík. - Praha : Grada Publishing, 2002. - ISBN 80-247-0345-9. - 318 s.

EDI11 Na príklade grafiky / Marian Zervan. In: Nové slovo : týždenník pre politiku, hospodárstvo a kultúru. - ISSN 0323-2891. - Roč. 5, č. 16, príloha Nedeľa (1986), s. 7.
Rec. na: Moderná slovenská grafika / Ľudo Petránsky. - Bratislava : Tatran, 1985. - 392 s.

EDI12 Christian Norberg-Schulz: Genius loci / Marian Zervan. In: Galéria. - ISSN 1335-1621. - Roč. 1, č. 3 (1994), s. 15.
Rec. na: Genius Loci / Christian Norberg-Schulz. - Praha : Odeon, 1994. - 219 s.

EDI13 Nové usporiadania digitálnej architektúry / Marian Zervan. In: ARCH : o architektúre a inej kultúre. - ISSN 1335-3268. - Roč. 15, č. 07-08 (2010), s. 60.
Rec. na: Digitálna architektúra / Martin Uhrík. - Bratislava : Eurostav, 2010. - ISBN 978-80-89228-25-6. - 148 s.

EDI14 Estetické konfrontácie / Marián Zervan. In: Výtvarný život. - ISSN 0139-7214. - Roč. 31, č. 5 (1986), s. 44-45.
Rec. na: Estetické konfrontácie / M. Zágoršeková. - Bratislava : Pravda, 1985. - 180 s.

EDI15 Podnetne o diferenciácii a integrácii umeleckých druhov / Marián Zervan. In: Výtvarný život. - ISSN 0139-7214. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 45-46.
Rec. na: Vidovaja specifika i sintez iskusstv / V.P. Michaľov. - Kyjev : Naukova dumka, 1984. - 99 s.

EDI16 Výzva na dialóg : dejiny architektúry Slovenska v 20. storočí / Marian Zervan.
In: Domino fórum : kritický týždenník pre politiku, ekonomiku, civilizáciu a kultúru. - ISSN 1335-4426. - Roč. 12, č. 9 (2003), s. 11.
Rec. na: Architektúra Slovenska v 20. storočí / Matúš Dulla, Henrieta Moravčíková. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2002. - ISBN 80-7145-684-5. - 511 s.

EDI17 Ako porozumieť reči obrazov / Marian Zervan. In: SME : denník. - ISSN 1335-440X. - Roč. 9, č. 225 (2001), s. 8.
Rec. na: Stredoveké obrazové témy na Slovensku : osoby a príbehy / Ivan Gerát. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2001. - ISBN 80-224-0643-0. - [298 s.].

EDI18 Ticho a světlo : výběr z díla Louise Isadore Kahna / Marian Zervan.
In: Architekt. - ISSN 0862-7010. - Roč. 48, č. 11 (2002), s. 83-84.
Rec. na: Ticho a světlo / Louis Isadore Kahn. - Praha : Arbor Vitae, 2002. - 122 s.

EDI19 Prolínání paralelních genezí : knihu Filosofie architektury recenzuje Marian Zervan / Marian Zervan. In: Architekt. - ISSN 0862-7010. - Roč. 48, č. 3 (2002), s. 80.
Rec. na: Filosofie architektury / Jiří Eduard Hermach. - Praha : TRITON, 2001. - ISBN 80-7254-184-6. - 95 s.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI1 Care (Sorge) for Architecture : Asking the Arché of Architecture to Dance / Marian Zervan (ed.) ; [rev. M. Marcelli, O. Ševčík]. - First edition. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. - 145 s. - ISBN 978-80-01-05955-5. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13146.pdf.

FAI2 Studia doctoralia Tyrnaviensia 2014 / [Erika Juríková, Marián Zervan, Ladislav Tkáčik (eds.)] ; [rec. P. Petruf, A. Dufferová et al.]. - [1. vyd.]. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 207 s. - ISSN 2299-9027. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/11555.pdf.

GHG Práce zverejnené na internete
GHG1 Teorie versus architekt [online dokument] : [setkání a rozhovory nad architekturou, tentokrát na téma Teorie versus architekt, 05.04.2007, České centrum, Praha] / Marian Zervan, Monika Mitášová. - 30.10.2008. - Spôsob prístupu: http://www.versusarchitekt.cz/index.php?section=15&mainsection=6&lang=cz.
In: Versus architekt [online dokument] : setkání nad architekturou. - Praha : České centrum, 2007.

Pedagogická činnosť (AR 2021/2022):
Metodologický seminár
Estetika I.
Architektúra 20. storočia vo svete
Súčasná architektúra na Slovensku
Dejiny architektúry 20. storočia vo svete
Seminár kritiky a interpretácie architektonického diela
Estetika II.