Skočiť na hlavný obsah
katuninec
E-mail
milan.katuninec@truni.sk
Telefón
+421 33 5939 374
Konzultačné hodiny
utorok 12:50 – 14:40
Miestnosť
410

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Milan Katuninec (1960) pôsobí na Katedre politológie Trnavskej univerzity v Trnave od roku 1998. V rokoch 2007 - 2011 bol prorektorom pre starostlivosť o zamestnancov, rozvoj a edičnú činnosť, v rokoch 2011 - 2015 prorektorom pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu a v rokoch 2016 - 2018 bol dekanom Filozofickej fakulty. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na Katedre slovenských dejín a archívnictva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. V roku 2003 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave za docenta v odbore história. V roku 2011 bol vymenovaný za profesora v odbore slovenské dejiny.

Vedeckovýskumná činnosť:

Milan Katuninec sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zaoberá politickým systémom a politickým vývojom na Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku, politickými osobnosťami, sociálnou politikou a vývojom odborového hnutia v členských krajinách Európskej únie, vzťahom medzi politikou a etikou, totalitnými ideológiami a režimami.

Vedecké granty:

Zamestnanecké a odborové hnutie v Európe (1998-2000, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (finančne podporený Svetovou konfederáciou práce a Nadáciou Konrada Adenauera).

Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku (2001, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (finančne podporený Združením kresťanských robotníkov a zamestnancov).

Politické dejiny Nemecka (1971-1990), (2001, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave.

Slovenská katolícka akadémia pri Spolku sv. Vojtecha (2003, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave.

Dejiny Spolku svätého Vojtecha (2004, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku (2005-2006, samostatný riešiteľ). KEGA č. 3/3197/05.

Demokracia ako priestor k zodpovednému prístupu mladej generácie k politickému životu na Slovensku ( 2006-2009), vedúci riešiteľ projektu realizovaného s finančnou podporou Slovenskej sporiteľne.

Analýza totalitarizmu, jeho pôvod a riziká návratu (2010-2012, vedúci riešiteľ). VEGA č. 1/0267/10.

Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku (2014-2016, vedúci riešiteľ). VEGA č. 1/0091/14.

Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe (2018-2021, vedúci riešiteľ). VEGA č. 1/0131/18.

Členstvá:

1994 - 1998 člen Európskej sekcie Svetovej konfederácie práce

1998 - 2006 člen Inštitútu Dr. Karl Kummera /Institut für Sozialreform, Sozial- und Wirtschaftspolitik (so sídlom vo Viedni)

2001 - 2004 člen medzinárodnej skupiny European Social Weeks

2002 - 2004 člen Rady vysokých škôl SR

2004 - 2005 člen Rady pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl SR

2007 - doteraz člen rady pre históriu Konferencie biskupov Slovenska

2008 - 2011 člen Rady pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR

2008 - doteraz člen Canadian Asssociation of Slavists

2010 - doteraz člen redakčnej rady časopisu Pamäť národa

2016 – doteraz člen grantovej komisie VEGA MŠVVŠ SR

2018 - doteraz člen vedeckej rady časopisu Chrześcijaństwo-świat-polityka, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Varšava

Predmety:

    Bc. stupeň

  • Politické dejiny Slovenska I.
  • Politické dejiny Slovenska II.
  • Novoveké a moderné európske dejiny
  • Totalitné ideológie I.
  • Totalitné ideológie II.

    Mgr. stupeň

  • Sociálna politika
  • Politická etika
  • Európske integračné procesy I.

    voliteľné predmety

  • Politický systém v Nemecku, v Rakúsku a ich vývoj
  • Aktuálne otázky politiky SR

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

Katuninec, Milan: Europe on the Move. An Exploration of Ideas, Ethics, and Politics in European History. Bratislava – Berlin:  VEDA, Publishing House – Peter Lang GmbH, 2022, 770 s. [print].

Katuninec, M.: The Pitfalls of Democracy and the growth of Extremism and Populism in Europe. Novo mesto: Faculty of Organisation Studies, 2019, 124 s. - ISBN 978-961-6974-36-3 / Katuninec, M.: Úskalia demokracie a nárast extrémizmu a populizmu v Európe. Bratislava, Veda 2019, 123 s. - ISBN 978-80-568-0157-4.

Katuninec, Milan a kol.: Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 261 s. - ISBN 978-80-8082-984-1.

Katuninec, Milan: Zlyhania a nádeje demokracie v Európe. Kraków; Trnava: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2011. - 230 s. - ISBN 978-83-7490-435-3.

Katuninec, Milan: Hodnotová demokracia a občianska zodpovednosť. Trnava: Dobrá kniha, 2007. - 107 s. - ISBN 978-80-7141-582-4.

Katuninec, Milan: Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006. - 239 s. - ISBN 80-8082-055-4.

Kázmerová, Ľubica – Katuninec, Milan: Dilemy Karola Sidora. Bratislava: Kalligram, 2006. - 199 s. - ISBN 80-7149-873-4.

Katuninec, Milan: Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2004. - 190 s. - ISBN 80-89074-99-5.

Katuninec. Milan: Dejiny slovenského kresťanského odborového hnutia. Bratislava: Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity, 2001. - 164 s. - ISBN 80-7141-346-1.

Katuninec, Milan: Politické dejiny Nemecka (1871-2000). Trnava: Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 2001. - 153 s. - ISBN 80-89074-04-9.

Vysokoškolské učebnice

Katuninec, Milan: Fašizmus, národný socializmus a komunizmus: k ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu - 2. uprav. vyd. - Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. - 449 s. - ISBN 978-80-224-1125-7.

Katuninec, Milan: Spolková republika Nemecko (politický systém a politický vývoj). Filozofická fakulta TU, 2009, 102 s. ISBN 978–80–8082–272–9.

Katuninec, Milan: Medzinárodné odborové centrály a zastupovanie zamestnancov na podnikovej a nadpodnikovej úrovni v niektorých krajinách Európskej únie. Trnava, Filozofická fakulta TU 2009, 120 s.- ISBN 978–80–8082–273–6.

Kapitoly v zahraničných vedeckých publikáciách

Katuninec, Milan: Ethical Foundations for the Creation of Sustainable Growth within Social and Environmental Barriers - the Eco-Social Market-Economy - as a Valuable Force for Integration. In: Ethical and Social Aspects of Policy. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. - ISBN 978-3-631-67158-0. - ISSN 2195-1845. - s. 87-115 [1,9 AH].

Katuninec, Milan: A few Thoughts on the Relation between Ethics as a Doctrine of Morality and Politics as a Human Activity. In: Katuninec, M. - Martinkovič, M. (eds.): Ethical and Social Aspects of Policy. Chapters on Selected Issues of Transformation. Peter Lang GmbH/VEDA, Publishing House, Frankfurt am Main/Bratislava 2016. ISBN 978-3-631-67158-0 / ISBN 978-80-224-1483-8. s. 11-39.

Vedecké práce v domácich a zahraničných databázovaných časopisoch

Katuninec, Milan: The Mission of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia—Between Constantinople and Rome. Hiperboreea, Vol. 8, No. 2 (2021), pp. 159-183 [print, online].

Katuninec, Milan - Diener Lenka. Welfare State as one of the Principal Factors driving Post-War European Integration Process. In: Balkan Social Science Review. - ISSN 1857-8772. - Vol. 17, No. 2  (2021), s. 221-239 [print, online].

Katuninec, Milan: Welfare State vs. Warfare State In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890. - Vol. 10, No. 2 (2020), s. 176-180 [print, online].

Katuninec, Milan: The Society of saint Adalbert from the end of the Second World War to the change into a "special purpose facility" (1945-1954). In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 55, supplement (2007), s. 113-136.

Katuninec, Milan: Charakter rakúskych a slovenských kresťanských odborov v prvej polovici 20. storočia. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 699-720.

Katuninec, Milan: Spolok svätého Vojtecha od konca druhej svetovej vojny po zmenu na "účelové zariadenie" (1945-1954. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 53, č. 2 (2005), s. 305-326.

Katuninec, Milan: Slovenská katolícka akadémia pri Spolku svätého Vojtecha. In: Historický časopis.- ISSN 0018-2575. -  Roč. 51., č. 4, 2003, s. 627-646.

Katuninec, Milan: Spolok svätého Vojtecha v prvom období svojho pôsobenia (1870-1918). In: Historický časopis.- ISSN 0018-2575. -  Roč. 51., č. 1, 2003, 41-62.

Katuninec, Milan: Združenie slovenských odborových organizácií (1923-1938). In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 50, č. 2 (2002), s. 307-322.

Kázmerová, Ľ.- Katuninec, M.: Žurnalistická činnosť Karola Sidora v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia. ). In: Historický časopis.- ISSN 0018-2575. -  Roč. 49. č. 4. 2001, s. 621-634.

Katuninec, Milan: Vývoj kresťanského odborového hnutia na Slovensku v prvých rokoch ČSR. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 49, č. 2 (2001), s. 223-236.

Katuninec, Milan: Dilemy Karola Sidora (1938-1939).  In: Historický časopis.- ISSN 0018-2575. -  Roč. 48, č. 4 (2000), s. 636-649.

Štúdie publikované v zahraničí

Katuninec, Milan: Two Views of the French Revolution In: Izzivi prihodnosti = Challenges of the Future. - ISSN 2463-9281. - Vol.  5, No. 1 (2020), s. 17-34 [print].

Katuninec, Milan: Europe from the Great War to the new hope for a better future in Democracy. In Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future. . - ISSN 2463-9281. - Vol. 4, No. 3 (2019), s. 106-121 [print].

Katuninec, Milan: European year of intergenerational solidarity. In: Solidarity between generations on the labour market. - Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2012.-s. 31-45. ISBN 978-83-7604-223-7.

Katuninec, Milan: Der österreichische Ständestaat aus der Sicht der slowakischen christlichen Gewerkschftsbundes. In: Hrabovec, E. – Katrebova-Blehova (Hg.): Slowakei und Ősterreich im 20. Jahrhundert. Lit-Verlag. Berlin-Hamburg-London-Münster-Wien-Zürich 2008, s. 117-128.

Katuninec, Milan: Mitteleuropa heute: „Pluralistische Umbruchsgesellschaften“. In: Rudern auf stürmischer See. Sozialethische Perspektiven in Mitteleuropa. Hg. Renöckl, H. – Dufferová, A. – Rammer, A. -  Echter Verlag, Wien – Würzburg 2006, s. 86 – 91.

Katuninec, Milan: Represje wobec duchowieństwa katolickiego na Slowacji w latach 1945-1956. In: Represje wobec duchowieństwa Kościolow chrześcijańskich w okresie    stalinowskim w krajach bylego bloku wschodniego. Teologiczny Uniwersytetu Sląskiego, Katowice 2004, s. 35-47.

Štúdie publikované na Slovensku

Katuninec, Milan: Demokracia si vyžaduje bdelosť, obetavosť, disciplínu a kritické myslenie. In: Lenka Diener, Tomáš Jahelka (eds.) Kríza demokracie a nárast extrémistických nálad v Európe. Trnava: Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0433-9. - s. 34 – 65.

Katuninec, Milan: Osobná zodpovednosť a občianska spoločnosť ako základný pilier demokracie. In: Acta Moralia Tyrnaviensia X. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-568-0287-8. - s. 117-132.

Katuninec, Milan: Pittsburská dohoda a česko-slovenská otázka. In  Studia Historica Tyrnaviensia XX. Towarzystwo Słowaków w Polsce - Filozofická fakulta TU, 2019. s. 99 - 132.   

Katuninec, Milan: Slovenské kresťanské odborové hnutie v sociálnom dialógu a konfrontácii. In Forum Historiae. Bratislava: Historický ústav SAV, 2015, č. 2, s. 69-89.

Katuninec, Milan: Pokus o stručnú analýzu príčin vzniku 1. a 2. svetovej vojny. In Mulík, P. a kol.: Prelom dejín. Rok 1945 v slovenských a eeurópskych dejinách. Martin: Matica slovenská, 2016, s. 22 - 45.

Katuninec, Milan: Vplyv kresťanských politikov a sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie v začiatkoch povojnového integračného procesu v západnej Európe. In Michálek, Slavomír -  Manák, Marián a kol.: Dejinné premeny 20. storočia. Historik Pavol Petruf 70-ročný Bratislava/Trnava: Veda, Historický ústav SAV, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2016, s. 335-349.

Katuninec, Milan: Režim slovenského štátu a jeho vývojové konotácie. In Fiamová, M. - Hlavinka, J. - Schvarc a kol. Slovenský štát 1939-1945. Predstavy a realita. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, s. 125-136.