Skočiť na hlavný obsah
krištof
E-mail
pavol.kristof@truni.sk
Konzultačné hodiny
pondelok 14:45 – 15:45
Miestnosť
410

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Pavol Krištof (1975 v Piešťanoch) vyštudoval politológiu na Fakulte humanistiky (dnešná Filozofická fakulta) Trnavskej univerzity v Trnave, kde absolvoval aj rigorózne konanie. Doktorandské štúdium absolvoval v roku 2010 na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, počas ktorého sa venoval slovenskému nacionalizmu v 2. polovici 19. storočia a osobnosti Jonáša Záborského. Pracovníkom katedry je od roku 2002.

Odborné zameranie: politické ideológie, politická filozofia, medzinárodné vzťahy, slovenské politické myslenie

Predmety:

     Bc. stupeň

 • Úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky
 • Teórie medzinárodných vzťahov I.
 • Teórie medzinárodných vzťahov II.
 • Politické ideológie I.
 • Politické ideológie II.
 • Politická filozofia 20. st. I.
 • Politická filozofia 20. st. II.

     Mgr. stupeň

 • Teória politiky a transformačné procesy I.
 • Teória politiky a transformačné procesy II.

    voliteľné predmety

 • Konzervatívne myslenie 20. st. I.
 • Konzervatívne myslenie 20. st. II.
 • Vybrané kapitoly z klasických politických teórií
 • Vybrané kapitoly z moderných politických teórií
 • Textový seminár k vybraným kapitolám zo slovenského politického myslenia

Prehľad grantovej činnosti

VEGA č. 2/0035/22, Ivan Dérer v kontexte (česko)slovenskej politiky 20. storočia.

KEGA 008TTU-4/2019 Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie - vedúci projektu. Projekt je realizovaný v spolupráci s Katedrou etiky FF TU a Katedrou žurnalistiky FF UK.

KEGA 016TTU-4/2020 Nové objavy vo výskume dejín slovenského politického myslenia a ich implementácia do študijných materiálov.

VEGA 1/0131/18 Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe.

VEGA 1/0091/2014 Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku.

VEGA 1/0209/2010 Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. 

KEGA 3/3196/2005 Aktuálne problémy politickej vedy. 

Výber z publikačnej činnosti:

Kolektívne monografie

KRIŠTOF, P.: Romantický a neromantický nacionalizmus Ľ. Štúra, J. Záborského a Š. Launera. In: MARTINKOVIČ M. et al.: Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków - Trnavská univerzita v Trnave, 2011. ISBN 978-83-7490-430-8.

KATUNINEC, M. a kolektív. (autori:  JAHELKA, T., KATUNINEC, M., KRIŠTOF, P., KROPAJ, M.): Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. ISBN 978-80-8082-984-1.

JAHELKA, T., M., KRIŠTOF, P., MARTINKOVIČ M.: Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia I.Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. ISBN 978-80-568-0436-0. 214 s.

KRIŠTOF, P., SÁMELOVÁ, A., VADÍKOVÁ, K. M.: Tekutá výhovorka na Slovensku. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. ISBN 978-80-568-0402-5.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KRIŠTOF, P.: On democratization, political change and stability. In: Freedom Undermined: Europe, World and the Crisis of Democratic Constitutions. Novo mesto: Faculty of Organisation Studies 2018. ISBN 978-961-6974-35-6.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach

KRIŠTOF, P.: Ethical aspects of the non-romantic thinking of Jonáš Záborský and Štefan Launer. In: Ethics and Bioethics (in Central Europe). Roč. 10, č. 3-4 (2020). ISSN 2453-7829.

KRIŠTOF, P.: Responsibility and idea of Slavism in Kollár’s and Štúr’s thinking /Pavol Krištof. 2022. In: Ethics and Bioethics (in Central Europe). ISSN 2453-7829. Vol. 12, no. 3-4, WOS, SCOPUS

Vysokoškolské učebnice

ZÁLEŠÁK, T., KRIŠTOF, P., MARTINKOVIČ, M. : Politická filozofia a politická veda: výber aktuálnych problémov. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007.

KRIŠTOF, P.: Úvod do Aristotelovej politickej teórie. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2019.

SÁMELOVÁ, A., KRIŠTOF, P., BELIANSKÁ, M.: Osobná zodpovednosť v postmodernej verejnej komunikácii : premeny zodpovednosti v politike, žurnalistike a médiách. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5254-3.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

KRIŠTOF, P.: On the Relationship of National Elites and Culture. In: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-147-2.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

KRIŠTOF, P.: Náboženstvo, občianska participácia a sloboda. In: Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-048-4.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

KRIŠTOF, P.: Zodpovednosť a stabilita demokratických inštitúcií na Slovensku. In: Tekutá zodpovednosť na Slovensku. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 56-68. ISBN 978-80-568-0347-9.

Príspevky v zborníkoch z vedeckých konferencií

KRIŠTOF, P.: Postavenie praktickej politiky v politickej vede. In: Vznik a perspektívy politickej vedy na Slovensku. Trnava: Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave 2002.

KRIŠTOF, P.: Aristotelova koncepcia demokracie. In: Katuninec, M., Zálešák, T. (eds.): Rub a líce demokracie. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava 2006.

KRIŠTOF, P.: Praktická múdrosť (fronésis) a politická perspektíva šťastia. In: KATUNINEC, M., ZÁLEŠÁK, T., MARTINKOVIČ, M. (eds.): Etika a politika. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2007.

KRIŠTOF, P.: Demokracia, občianska participácia a religiozita. In: KATUNINEC M. – ZÁLEŠÁK T. (eds.): Pokušenia demokracie a nepriatelia ľudskosti: Trnava: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2008.

KRIŠTOF, P.: Slovanstvo a formovanie národnej identity v prácach Ľ. Štúra, Jonáša Záborského a Štěpana Launera. In: HREHOVÁ, H. – RUSNÁK, P. (eds.): Slovanské motívy krásy v etike, estetike a morálnej filozofii. Trnava: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. 

KRIŠTOF, P.: Nacionalizmus Jonáša Záborského. In: Acta Moralia Tyrnaviensia VII. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017.

KRIŠTOF, P.: Praktická múdrosť, korupcia a trvalé šťastie v Aristotelovej koncepcii politiky. In: Acta Moralia Tyrnaviensia VIII. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. KRIŠTOF, P.: Demokratizácia a politická zmena. In: Acta moralia Tyrnaviensia IX. Krakov: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta, 2019.

KRIŠTOF, P.: O probléme zodpovednosti v Štúrovej koncepcii národa. Etické aspekty romantického a neromantického nacionalizmu. In: Gluchman, V. (ed.): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850). Prešov: Katedra bioetiky UNESCO a Inštitút etiky a bioetiky FF PU 2019.

KRIŠTOF, P.: Zodpovednosť a konfrontačný politický štýl na Slovensku. In: Acta Moralia Tyrnaviensia X. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2020.

KRIŠTOF, P.: Launerova koncepcia neromantického nacionalizmu a idea zodpovednosti za rozvoj národa. In: Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2020/22). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020.

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

KRIŠTOF, P.: O neromantickom myslení Jonáša Záborského. In: Křesťanská revue. Roč. 79, č. 2 (2012), s. 38-41. ISSN 0023-4613.

Vedecké práce v domácich databázovaných časopisoch

KRIŠTOF, P.: Záborského neromantická koncepcia nacionalizmu. In: Forum Historiae. ISSN 1337-6861. Roč. 7, č. 2 (2013).