Skočiť na hlavný obsah
Peter Guráň
E-mail
peter.guran@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 303
Konzultačné hodiny
pondelok 11:00 - 12:00 a podľa dohody
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia

1980 Mgr, Sociológia, Univerzita Komenského v Bratislave

1983 PhDr, katedra sociológie, Univerzita Komenského v Bratislave

2009 PhD, katedra politológie, Univerzita Komenského v Bratislave

Doterajšie pracoviská

od 2018 Vedúci katedry sociológie, Trnavská univerzita v Trnave

od 2017 Odborný asistent, Trnavská univerzita v Trnave

2009 – 2017 Člen Výboru pre práva dieťaťa, Expertná, monitorovacia a prednášková činnosť v oblasti práv detí, Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva, OSN, Ženeva

2005 -  2011 Vedúci odboru práv detí, Monitoring detských práv, riešenie sťažností, koordinácia medzinárodných projektov v oblasti práv detí, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava

1999 - 2005 Generálny riaditeľ sekcie rodinnej politiky, Štátna rodinná politika, ochrana detí,

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Bratislava

1994 – 1999 Zástupca riaditeľa pre výskum, Koordinácia národných a medzinárodných projektov výskumu rodiny, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava

1990 - 1994 Zástupca riaditeľa, Sociologický ústav SAV, Bratislava

1983 - 1989 Člen tímu výskumu rodiny, Ústav filozofie a sociológie SAV, Bratislava

Výskumné projekty

2020 - 2023 Podpora prenositeľných pracovných kompetencií pre trh počas štúdia na vysokej škole. Projektové číslo: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12, člen odborného tímu

2018 - 2021 Spoločenská dôvera na Slovensku, VEGA, člen tímu

2018 – 2020 PERSIST_EU PROJECT: Knowledge, beliefs, Perceptions about Science of European Students. Project number: 2018-1-ESO1-KA0203-050827,  Erasmus+ člen tímu

2018 – 2020 CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science. Project number: European Union project Horizon 2020 on the basis of grant no. 824537

Horizon 2020 - člen tímu

Významné výstupy tvorivej činnosti

The trustworthiness and reliability of science information channels and sources in the public’s view/ Pellegrini, Giuseppe [Autor, 20%] ; Estevens, João [Autor, 20%] ; Krzewińska, Aneta [Autor, 20%] ; Mendoza, Isabel [Autor, 20%] ; Guráň, Peter [Autor, 20%]  In: How Citizens View Science Communication [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Pathways to Knowledge / Moreno-Castro, Carolina [Zostavovateľ, editor] ; Krzewińska, Aneta [Zostavovateľ, editor] ; Dzimińska, Małgorzata [Zostavovateľ, editor]. – [recenzované]. – 1. vyd. – Abingdon (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. Routledge, 2024. – ISBN 9781032510668. – ISBN 9781032510682. – ISBN (elektronické) 9781003400943, s. 74-87 [tlačená forma] [online]

How to communicate about climate change: an insight into the perception of science communication in selected European countries / Diener, Lenka [Autor, 60%] ; Fero, Martin [Autor, 20%] ; Guráň, Peter [Autor, 20%]. – [recenzované]. – DOI 10.24193/OJMNE.2022.39.03.
In: Online Journal Modelling the New Europe [elektronický dokument] : interdisciplinary studies. – Kluž (Rumunsko) : Universitatea Babes-Bolyai. – ISSN (online) 2247-0514. – č. 39 (2022), s. 44-68 [online]

Brondi, S., Pellegrini, G., Guráň, P., Fero, M. Rubin, A. 2021. Dimensions of trust in different forms of science communication: the role of information sources and channels used to acquire science knowledge. In: JCOM 20 (03), A08.

Guráň, P., Fero, M., Ritomský, A., 2019. Projekt a realizácia kvantitatívneho sociologického výskumu. Krakow: Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Guráň, P., Filadelfiová, J., Debnár, M. 2015. Contemporary Family in Slovakia: Demography, Values, Gender and Policy. In: Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies. Rajkai Z. (ed.). BRILL: Leiden/Boston.

Guráň, P. 2015. Práva detí a vzdelanie. In: Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty. Horná D. (ed.). Štátny pedagogický ústav: Bratislava.

Guráň, P., Filadelfiová, J., Debnár, M. 2015. Contemporary Family in Slovakia: Demography, Values, Gender and Policy. In: Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies. Rajkai Z. (ed.). BRILL: Leiden/Boston.

Guráň, P. 2013. Práva detí. In: Vybrané texty k ľudským právam. Univezita Komenského: Bratislava.

Guráň, P. – Filadelfiová, J., 2009: Deti o svojich právach – Slovensko 2009. Záverečná správa z výskumu. Bratislava, IUVENTA a Slovenský výbor UNICEF [online]. In: Data archív výskumu mládeže. ISBN 978-80-223-4271-1 Univerzita Komenského v Bratislava: Bratislava.

Guráň, P. – Filadelfiová, J. – Ritomský, A., 1997: Tradičné verzus moderné: zmeny a život súčasných rodín. In: Sociológia, roč. 29, č. 1, s. 5-20.

Guráň, P., Filadelfiová, J., 1997. Hlavné demografické trendy: Slovensko 1996. Sociológia, 29, 563-578.

Guráň, P. – Filadelfiová, J., 1995. Main demograpfhic trends and the family. World – Europe – Slovakia. The Bratislava International Center for Family Studies: Bratislava.

Špecifické zahraničné skúsenosti

2018 – 2021 Horizont2020 – koordinácia medzinárodného projektu CONCISE    

2018 – 2021 Erasmus+ – koordinácia medzinárodného projektu Persist_EU        

2013 - 2015 Japonsko, Univerzita Kjóto – spolupráca na projekte komparatívnych štúdií o vývoji rodiny v postkomunistických krajinách     

od roku 2010 OSN – prednášková činnosť v rôznych krajinách sveta   k téme nezávislého monitoringu ľudských práv a práv detí  

od roku 2009  OSN – expertná činnosť v oblasti ochrany práv detí           

2009 – 2011 Litva- EU projekt-starostlivosť o deti po odchode z detského domova

2008 – 2010 Taliansko- participácia detí, medzinárodné adopcie             

2004 – 2006 Luxembursko– rodová rovnosť       

1993 - 1998  Maďarsko, Poľsko, ČR- soco projekt-rodinný život 

Členstvo v odborných organizáciách

 Člen Európskej populačnej komisie pri Rade Európy, Strassbourg (1998-2004)

Člen ChildONEurope, Florencia (sieť EÚ observatórií detstva) od r. 2004, spolupráca vo výskumných medzinárodných témach (deti bez sprievodu, postadopčné služby…)

Člen l´Europe d l´Enfance – medzivládnej skupiny odborníkov EÚ na oblasť politík pre deti

Člen AGE Platform pri Európskej komisii

Predseda Slovenskej sociologickej spoločnosti

Iné profesionálne skúsenosti

Podpredseda Výboru pre deti a mládež pri Rade vlády SR pre ľudské práva

Člen správnej rady Nadácie pre deti Slovenska

Člen predstavenstva Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku

Koordinátor medzinárodných projektov na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (najlepší záujem dieťaťa v súdnej praxi 2011-2012), rodinná mediácia

Konzultant a oponent diplomových a rigoróznych prác na UK Bratislava ,VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave, Trnavská univezita v Trnave

Dlhoročná prednášková činnosť pre učiteľov a žiakov stredných škôl v rámci Olympiády ľudských práv

Pedagogická činnosť

Európske trendy v sociálnej politike

Ľudské práva

Pracovné a rodinné právo pre sociológov

Rodinná politika a systém ochrany práv detí

Sociálny štát a sociálna politika

Sociológia rodiny