Skočiť na hlavný obsah
Fotka
E-mail
peter.megyesi@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 375
Konzultačné hodiny
štvrtok 11:10 - 12:40
Miestnosť
č. 508, 5. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Životopis
štúdium:
2022 Habilitácia v odbore dejiny a teória umenia
2014 - PhD.: Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave
2011 – Mgr.: Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave
2009 – Bc.: Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave

študijné pobyty:
2013 (jarný semester) – Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2010-2011- Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha

pracovné pozície:
Od 2020 – Odborný asistent na Katedre dejín a teórie umenia, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2014 – 2021 Odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
Od 2014 – Vedecký pracovník na Ústave dejín umenia SAV v Bratislave

Vedecko-výskumná činnosť
Účasť na riešení vedeckých grantov:
APVV: Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film) (spoluriešiteľ, 2020-2024)
VEGA: Ikonológia charity v mestách strednej Európy – príklad Bratislavy (spoluriešiteľ, 2019-2022)
APVV: Téma Troch kráľov v umení Slovenska- interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie (spoluriešiteľ, 2016-2020)
VEGA: Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi (2015-2018, spoluriešiteľ)
Štipendium FPU: Výskum stredovekej ikonografie a barokovej aplikovanej emblematiky (2016)

Členstvá:
člen redakčnej rady časopisu ARS
člen odbornej poroty Ceny Rady galérií Slovenska BIELA KOCKA (2017-2020)

Pedagogická činnosť:
Obrazová analýza I., II, IV.
Textový seminár I.
Odborná terminológia v dejinách umenia a architektúre
Románske umenia a architektúra
Gotické umenie a architektúra
Predrománske a románske umenie a architektúra na Slovensku
Pamiatková odborná prax
Pamiatková starostlivosť
Architektúra 19. storočia
Zahraničná exkurzia

Oblasti záujmu:
Ikonografia a ikonológia, umenie stredoveku, súčasné umenie, umenie 20. storočia, emblematika, historiografia a metodológia dejín umenia,
Profil na academia.edu: https://trunipdf.academia.edu/PeterMegye%C5%A1i

Publikačná činnosť (výber):
2021
MEGYEŠI, Peter. The drinking servant in depictions of the ‘Adoration of the Magi’. In The Burlington Magazine, 2021, vol. 163, no. 1417, s. 344-351. Typ: ADCB
MEGYEŠI, Peter. Navicula Petri: Iluzívna baroková kazateľnica v Pruskom v kontexte ranonovovekej symboliky lode. In GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marian (eds.): Ilúzia a virtuálna realita v umení. Bratislava: Novum / Centrum vied o umení SAV / Ústav dejín umenia SAV / VŠVU : Slovart, 2021, s. 68-71. Typ: AFB
MEGYEŠI. Peter. Od radosti k znepokojeniu: Metaforum Martina Piačeka. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2021, roč. 28, č. 3, s. 130-141. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Od prežehnania po dvojklik. In Artalk.cz, 2021, 1.10.2021, nestr. ISSN 1805-6989. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Nuánsy lokálnych špecifík. In Artalk.cz, 2021, 14.5.2021, nestr. ISSN 1805-6989. Typ: EDI

2020
MEGYEŠI, Peter. An Iconographic Note on the Chasse of Saint-Aurelian of Limoges. In Source : Notes in the History of Art, 2020, vol. 39 no. 2, p. 71-79. ISSN 0737-4453. Typ: ADCB
MEGYEŠI, Peter. Podoby ilúzie. In Artalk.cz, 2020, 28. 2., nestr. ISSN 1805-6989. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Premiér ako morská panna či sépia: Súčasná politická karikatúra, ikonografická tradícia a kultúrna pamäť. In GERÁT, Ivan a ZERVAN, Marian (eds.): Operačná a externá pamäť v umení. Nadácia NOVUM/VŠVU/Slovart, 2020. Typ: AEDA
MEGYEŠI, Peter. Periférie, hranice a momenty prechodu : poznámky k tvorbe Michala Machciníka = Periphery, Boundaries and Moments of Crossing Over: Notes on the Work of Michal Machciník. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2020, roč. 27, č. 3, s. 30-41. ISSN 1335-9770. Typ: BDF
MEGYEŠI, Peter - MACHCINÍK, Michal. „Putovanie na konkrétne miesta vnímam ako súčasť celého procesu tvorby“ : Michal Machciník v rozhovore s Petrom Megyešim. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2020, roč. 27, č. 3, s. 42-65. ISSN 1335-9770. Typ: GII
MEGYEŠI, Peter. Madona, Proletárka a Kozmonaut. In Artalk.cz, 2020, 14. 8., nestr. ISSN 1805-6989. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Umenie mimo času. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2020, roč. 27, č. 2, s. 76-91. ISSN 1335-9770. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Monumentalizácia intimity. In Artalk.cz, 2.10. 2020, nestr. ISSN 1805-6989. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Praktizovanie samoty. In Artalk.cz, 9.10. 2020, nestr. ISSN 1805-6989. Typ: EDI

2019
MEGYEŠI, Peter - MEGYEŠI ĎURČEKOVÁ, Lenka. Mundus Symbolicus: Emblémy v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2019, roč. 52, č. 1, s. 89-103. ISSN 0044-9008. Typ: ADFB
MEGYEŠI, Peter. "Voda milosti pre tých, ktorí žíznia". K stredovekej ikonografii Klaňania troch kráľov. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2019, roč. 68, č. 2, s. 32- 38. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
MEGYEŠI, Peter. Metódy a pojmy interpretácie stredovekých obrazov: nástenné maľby v Kraskove. In GERÁT, Ivan a ZERVAN, Marian (eds.): Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov : k povahe výskumov v súčasnom umení. - Bratislava : Nadácia Novum : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019, s. 22-36. ISBN 978-80-556-4143-0. Typ: AEDA
MEGYEŠI, Peter. Martin Lukáč. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2019, roč. XIV, č. 52, s. 39. ISSN 1336-9644. Typ: BDF
MEGYEŠI, Peter. Mentálna kartografia Jara Vargu = Jaro Varga’s Mental Cartography. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2019, roč. 26, č. 2, s. 62-73. ISSN 1335-9770. Typ: BDF
MEGYEŠI, Peter. Foltýn opäť v Košiciach. In Artalk.cz, 2019, 2. 10., nestr. ISSN 1805- 6989. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Obrazy z „okraja“ spoločnosti. In Artalk.cz, 2019, 7. 6., nestr. ISSN 1805- 6989. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter - SIKORA, Erik. Erik Sikora: Experiment s kapitálom pozornosti : rozhovor. In Artalk.cz, 2019, 13. 9., nestr. ISSN 1805-6989. Typ: GII
MEGYEŠI, Peter - VARGA, Jaro. „Ani minulosti, ani budúcnosti sa rukami dotknúť nevieme“ : Jaro Varga v rozhovore s Petrom Megyešim. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2019, roč. 26, č. 2, s. 74-91. ISSN 1335-9770. Typ: GII
MEGYEŠI, Peter. A Trecento Angevin Polyptych, the Adoration of the Magi, and the Thirsty Servant. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2019, roč. 67, č. 4, s. 320-332. Typ: ADMB

2018
MEGYEŠI, Peter. Emblémy v diele levočského zlatníka Jána Silášiho. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2018, roč. 67, č. 4, s. 28-34. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB MEGYEŠI, Peter. Imaginatívne krajiny Františka Veselého. In Artalk.cz, 2018, 30. 8., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: . Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. W. J. T. Mitchell´s Picture Theory. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2018, roč. 25, č. 3, s. 132-139. ISSN 1335-9770. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Dve verzie jednej výstavy. In Artalk.cz, 2018, 22. 5., nestr. ISSN 1805- 6989. Dostupné na internete: . Typ: EDI
Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Zostavovatelia: Ingrid Halászová, Peter Megyeši, Richard E. Pročka ; recenzenti: Adriana Priatková, Monika Mitášová, Zuzana Dzurňáková. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. 402 s. ISBN 978-80-568-0152-9. Typ: FAI
MEGYEŠI ĎURČEKOVÁ, Lenka - MEGYEŠI, Peter. Prolegomena k aplikovanej barokovej emblematike na Slovensku. In Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 317-337. ISBN 978-80-568-0152-9. Typ: AEDA
MEGYEŠI, Peter. Archeológia konfliktu v post-pravdivej dobe. In Jazdec : print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí, 2018, roč. 9, č. 32, s. 12-13. ISSN 1338-077X. Typ: BDF 2017

2017
MEGYEŠI, Peter. "Et benedictus fructus ventris tui". K ikonografii Navštívení na středověkých nástěnných malbách v Ochtinej a Koceľovciach. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2017, roč. 65, č. 3, s. 262-268. ISSN 0049-5123. Typ: ADMB
MEGYEŠI, Peter. Sprievodca špekulatívnym realizmom. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2017, roč. 24, č. 1, s. 129-135. ISSN 1335-9770. Recenzia na: Objekt / Václav Janoščík (ed.). - Praha : Nakladatelství Kvalitář s.r.o., 2015. - ISBN 978-80-260-8639-0. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Sprievodca špekulatívnym realizmom : tretia, záverečná časť recenzie. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2017, roč. 24, č. 3, s. 104-111. ISSN 1335-9770. Recenzia na: Objekt / Václav Janoščík (ed.). - Praha : Nakladatelství Kvalitář s.r.o., 2015. - ISBN 978-80-260-8639-0. Typ: EDI
MEGYEŠI, Peter. Sprievodca špekulatívnym realizmom : druhá časť recenzie. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2017, roč. 24, č. 2, s. 144-151. ISSN 1335-9770. Recenzia na: Objekt / Václav Janoščík (ed.). - Praha : Nakladatelství Kvalitář s.r.o., 2015. - ISBN 978-80- 260-8639-0. Typ: EDI

2016
CIPOVOVÁ, Miroslava - MEGYEŠI, Peter. Chlieb ako spásonosné závažie. K stredovekej ikonografii Váženia duší = A Loaf of Bread as a Redemptive Weight. On Medieval Iconography of the Weighing of Souls. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2016, roč. 49, č. 2, s. 164-171. Typ: ADFB
MEGYEŠI, Peter. Rámce, kontexty, videnie, gradácia: poznámky k tvorbe Juraja Gábora = Frameworks, Contexts, Vision, Gradation: Notes on the Art of Juraj Gábor. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2016, roč. 23, č. 3, sd. 42-64. ISSN 1335-9770. Typ: ADFB
MEGYEŠI, Peter. Philothei symbola christiana : Emblémy v zámku Doudleby nad Orlicí. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2016, roč. 64, č. 2, s. 122-136. ISSN 0049-5123. Typ: ADMB
MEGYEŠI, Peter - GÁBOR, Juraj. Juraj Gábor v rozhovore s Petrom Megyešim. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2016, roč. 23, č. 3, s. 65-77. ISSN 1335-9770. Typ: GII

2015
ĎURČEKOVÁ, Lenka - MEGYEŠI, Peter. Emblémy na priečelí Paláca Klobušických v Prešove. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2015, roč. 64, č. 4, s. 15-22. ISSN 1335- 4353. Typ: ADFB

2014
MEGYEŠI, Peter. Ikonografia svätca na maľbe v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2014, roč. 63, č. 1, s. 5-9. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB