Skočiť na hlavný obsah
doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.
E-mail
peter.zitny@truni.sk
Konzultačné hodiny
utorok 13:00 - 14:30

 

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

ZAMESTNANIE         
2008 – súčasnosť Trnavská univerzita v Trnave - Filozofická fakulta – Katedra psychológie
vedecko-výskumný pracovník a vysokoškolský učiteľ
predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty TU
senátor Akademického senátu Trnavskej univerzity
tajomník katedry
2013 – 2015 Národný onkologický ústav - psychosociálna starostlivosť o pacientov a ich rodiny
2013 – 2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
2006 – 2008 Pomoc obetiam násilia (PON, občianske združenie) - psychologický asistent

VZDELANIE
2009 – 2012
Katedra psychológie FF TU: vysokoškolské vzdelanie, študijný program tretieho stupňa.
Doktorandské štúdium v študijnom odbore sociálna psychológia a psychológia práce.
Vedecko-akademický titul: PhD.
2011
Katedra psychológie FF TU: rigorózne konanie.
Akademický titul: PhDr.
2003 - 2008
Katedra psychológie FF TU: vysokoškolské vzdelanie, študijný program druhého stupňa.
Jednoodborové magisterské štúdium v študijnom odbore psychológia.
Akademický titul: Mgr.

ČLENSTVO
Akademický senát Filozofickej fakulty TU - členom od r. 2010
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV - členom od r. 2009

Vedecká činnosť
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Žitný, P. (2014). Aplikácia teórie odpovede na položku v psychometrickej analýze a počítačovom adaptívnom testovaní. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce - Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 132 s. ISBN 978-83-7490-751-4.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Žitný, P. (2011). Presnosť, validita a efektívnosť počítačového adaptívneho testovania (full-text). Československá psychologie, roč. 55, č. 2, s. 167-179. ISSN 0009-062X.
ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Halama, P. (2011). Princípy psychologickej diagnostiky. 2. vyd. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 208 s. ISBN 978-80-8082-451-8.
Žitný, P. – Jurásová, K. (2010). Neuropsychologický výskum percepčnej laterality na Slovensku (full-text). Československá psychologie, roč. 54, č. 6, s. 564-568. ISSN 0009-062X.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Žitný, P. – Halama, P. – Jelínek, M. – Květon, P. (2012). Validity of cognitive ability tests – comparison of computerized adaptive testing with paper-and-pencil and computer-based forms of administrations (full-text). Studia Psychologica, vol. 54, no. 3, pp. 181-194. ISSN 0039-3320. 
ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Kezer, F. – Koç, N. (2014). A comparison of computerized adaptive testing strategies. Journal of Educational Sciences Research, 4 (1), pp. 145-174.
Žitný, P. – Halama, P. (2011). Self-esteem, locus of control and personality traits as predictors of sensitivity to injustice (full-text). Studia Psychologica, vol. 53, no. 1, pp. 27-40. ISSN 0039-3320.
ADD – Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Oleś, P.K. – Alessandri, G. – Oleś, M. – Bak, W. – Jankowski, T. – Laguna, M. – Caprara, G.V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy. Studia Psychologica, vol. 55, no. 1, pp. 47-59. ISSN 0039-3320.
ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Wolt, R. – Lovaš, L. (2012). Senzitivita voči nespravodlivosti v školskej triede. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 46, č. 2, s. 129-143. ISSN 0555-5574.

Aktívna účasť na riešení vedecko-výskumných úloh

No. 155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS-ENWA
EUROPLAT – European Network for Psychology Learning and Teaching
vedúci riešiteľ: Dr. Annie Trapp
2010-2012
VEGA č. 2/0023/10
Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti.
vedúci riešiteľ: MUDr. Igor Riečanský, PhD.
2010-2012
VEGA č. 1/0228/10
Validita aplikácií teórie odpovede na položku v psychometrii. Komparácia s klasickou teóriou testov.
vedúci riešiteľ: Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
2010-2012
VEGA č. 1/0177/08
Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb “pomoc obetiam násilia“ na Slovensku: Retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy.
vedúci riešiteľ: Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
2008-2010

Aktuálna pedagogická činnosť
Analýza psychologických dát
Metodológia psychologického výskumu I.
Metodológia psychologického výskumu II.
Základy psychopatológie
Psychológia práce