Skočiť na hlavný obsah
E-mail
robert.Klobucky@savba.sk
Telefón
+421 33/5939 374
Konzultačné hodiny
po dohode
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

Vzdelanie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Katedra Sociológie (Téma diplomovej práce - “K histórii sociológie kultúry na Slovensku”), 1991-1996, získanie titulu Mgr.
Študent externej formy PhD. štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava, (Téma dizertačnej práce – „Začiatky sociologického myslenia na Slovensku v hlasistickom hnutí”), 1999 – 2006, získanie titulu PhD.

Profesionálna kariéra
1996 – súčasnosť – Sociologický ústav SAV
Hlavné oblasti výskumnej a publikačnej aktivity
História slovenskej sociológie, sociológia národa a etnicity, subkultúry mládeže, sociológia sociálnych deviácií, protidrogová politika

Výskumné grantové projekty
Vedúci projektu:
„Drogy a protidrogová politika v slovenskej spoločnosti.  (Medzinárodný kontext a perspektívy.)“ Projekt VEGA č. 2/5076/25, (2005 – 2008).
Spoluriešiteľ projektov:
„Sociologické dedičstvo Alexandra Hirnera“, projekt VEGA č. 2/507998, koordinátor: Ľudovít Turčan, (1998 – 2000)
“Zmeny v charaktere reprodukcie populácie na Slovensku”, projekt VEGA č. 2/6046/99, koordinátorka: Magdaléna Piscová, (1999 - 2001)
„Faktory efektívneho využívania vedeckých poznatkov pri vytváraní sociálnej politiky“, projekt UNESCO-MOST, (2000 – 2002)
„Storočie slovenskej sociológie“, projekt VEGA č. 2/109421, koordinátor: Ľudovít Turčan (2001 – 2003)
„Koncepcie národa, národností a etnických skupín v dejinách slovenského sociologického myslenia“. Čiastková úloha Úlohy výskumu a vývoja č. 2003 SP 51/028 08 00/028 08 06, "Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti", hlavný koordinátor štátnej úlohy: Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, (2003 – 2005)
“Hlavné tendencie vývoja sociológie na Slovensku pred a po roku 1948“, projekt VEGA č. 2/4093/04, koordinátor: Ľudovít Turčan (2004-2006)
„Projekt evalvácie uplatňovania paragrafov 171 a 172 (1) zákona č.300/2005 Z. z. (Trestný zákon SR)“, projekt NOS – OSF, vedúci projektu Radoslav Fedačko (2006 – 2009)
„Slovenská sociológia v období komunistického režimu“, projekt VEGA č. 1/4705/07, koordinátorka: Silvia Capíková (2007 – 2009)

Vedecký život  a iné aktivity
Výkonný redaktor časopisu Sociologický zápisník, 1999 – 2001
Podpredseda Slovenskej sociologickej spoločnosti, 2000 – 2002
Výkonný redaktor časopisu Sociológia, 2001 – súčasnosť
Člen Vedeckej rady SÚ SAV – 2006 – súčasnosť
Člen redakčnej rady časopisu „Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky“

Najvýznamnejšie publikácie:
1.    Monografie a kapitoly na úrovni monografií
Klobucký, R., 2006: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myslenia na Slovensku. Sociologický ústav SAV, Bratislava.
2.    Štúdie vo vedeckých časopisoch
Klobucký, R., 2000: Alexander Hirner – A Historian of Slovak Sociology. In: Sociológia, roč. 32, č. 6.
Klobucký, R., 2001: Vplyv T. G. Masaryka na konštituovanie slovenskej sociológie. In: Sociológia, roč. 33, č. 2.
Klobucký, R. – Strapcová, K., 2002: Knowledge Utilization in Slovak Social Policy: The Case of Roma Population Research. Slovak Sociological Review 34, 2002, No. 3, p. 223 – 250.
Klobucký, R., Strapcová, K., 2004: Knowledge Utilization in Public Policy: the Case of Roma Population Research in Slovakia. In: International Social Science Journal, March 2004, vol. 56, Issue 1.
Klobucký, R., 2005: Metodologické problémy skúmania histórie slovenskej sociológie. In: Sociológia, roč. 37, č. 2.
Klobucký, R., 2006: Hlasistická sociológia národa. In: Sociológia, roč. 38, č. 4, s. 327 – 353.
3.    Štúdie v zborníkoch
Klobucký. R., 1997: K histórii sociologickej reflexie slovenskej kultúry. In: Acta kulturologica 2, Utváranie národnej a kultúrnej identity. Ed. K. Podoláková, 95 – 104, FFUK 1997, Bratislava.
Klobucký, R, 1999: Globalizácia a subkultúry. In: Súčasné subkultúry mládeže. Ed. R. Džambazovič, R. Klobucký, SSS, Bratislava,  s. 15 – 23.
Kusá, Z., - Búzik, B., - Turčan, Ľ., - Klobucký, R., 2002: Sociology – Slovakia. In: The State Of Tree Social Sciences Disciplines In Central  And Eastern Europe. Informations Zentrum Sozialwissenschaften, Berlin 2002, s. 518-536.
Klobucký, R. – Turčan, Ľ., 2004: Prístupy sociológie k problému národa a nacionalizmu na Slovensku v 20. storočí. In: Národ a národnosti na Slovensku. (Stav výskumu po r. 1989 a jeho perspektívy). Universum, Prešov 2004, s. 83 – 97.
Klobucký, R., 2004: Anton Štefánek v hlasistickom hnutí pred vznikom Československa. In: Neznáme osobnosti, neznáme výročia. Žiar nad Hronom, 2004, s. 4 – 32.
Klobucký, R., - Turčan, Ľ., 2005: Koncepcie etnicity v slovenskej sociológii a ich reálne pôsobenie v spoločnosti. In: ŠUTAJ, Š. (Ed.): Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty. Prešov: Universum, ISBN 80-89046-28-2, s. 85 – 96.
Turčan, Ľ., - Klobucký, R., 2005: Zmeny v prístupoch slovenskej sociológii k problematike národa a národností po roku 1989. In: Šutaj, Š., (ed.): Národnostná politika na Slovensku po r. 1989. Prešov, Universum, ISBN 80-89046-30-4, s. 74 – 87.
Turčan, Ľ., - Klobucký, R., 2005: Národná sebaidentifikácia a konštituovanie slovenskej sociológie. In: Škvarna, D. – Sládek, K.: Hľadanie novej podoby strednej Európy (Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu.). Edícia Historické korene integrácie Strednej Európy – II zväzok. Bratislava 2005, Centrum pre európsku politiku, s. 242 – 258.
Klobucký, R., 2006: Národná sebaidentifikácia ako kľúčový problém pri vzniku slovenskej sociológie. In: Ed.: Sedová, T.: Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Veda, Bratislava, s. 131 – 137.
Klobucký, R., 2006: Sociológia a národohospodárstvo v hlasistickom hnutí. In: Kotulič, R.: Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky anno 2006, Prešovská univerzita, Prešov, s. 42 – 69. http://www.pulib.sk/elpub/FM/Kotulic2/5.pdf ISBN 80-8068-553-3
4.    Iné
Klobucký, R., 1996: K histórii sociológie kultúry na Slovensku. Diplomová práca, Katedra sociológie FF UK, Bratislava.
Džambazovič, R., Klobucký, R., (eds.) 1999: Súčasné subkultúry mládeže. SSS, Bratislava.
Klobucký, R., 1999: Martinská konferencia po desiatich rokoch. In: Sociologický zápisník, roč. 8, č. 3.
Klobucký, R., 1999: Sociológ a jeho publikum. In: Sociologický zápisník, roč. 8, č. 4.
Turčan, Ľ. - Klobucký, R., 2000: K recepcii martinského zjazdu 1989 v slovenskej sociologickej produkcii. In: Sociológia, roč. 32, č. 4.
Klobucký, R., 2004: The History of Czech-Slovak Mutual Relations. In: Sociologický časopis, roč. 40, č. 3.
Turčan, Ľ. - Klobucký, R., (eds.), 2004: Denníky sociológov, zv. I – Alexander Hirner 1953 – 1955.
Klobucký, R., 2006: Globalizácia, subkultúry, drogy. Vplyv kultúrnych noriem na užívanie návykových látok. In: Čistý deň, roč. 4, č. 3, s. 22 – 23.
Klobucký, R., 2006: Začiatky sociologického myslenia na Slovensku v hlasistickom hnutí. FF UK Bratislava. Dizertačná práca. 176 strán.

Pedagogická činnosť
Dejiny sociologického myslenia na Slovensku I. a II.
Sociológia kriminality a deviácií