Skočiť na hlavný obsah
Silvia Miháliková
E-mail
silvia.mihalikova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 374
Konzultačné hodiny
štvrtok 10:00 - 11:00, podľa dohody
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

1976 prom. fil., Filozofická fakulta Univerzita Komenského, sociológia
1985 PhDr., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, sociológia
1987 CSc./ekvivalent PhD., Filozofická fakulta Univerzita Komenského, sociológia
1997 docentka, Filozofická fakulta Univerzita Komenského, odbor: politológia
2005 mimoriadna profesorka , FSEV UK
2009 profesorka, FSEV UK odbor 3.1.8. teória politiky

Doterajšie pracoviská :

od 2015 – profesorka, Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
od 2014 – riaditeľka Sociologického ústavu  SÚ SAV
2010 – 2014 dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK)
2009 – profesorka, riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK
2005 – mimoriadna profesorka, riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK    
2002 – 2005 docentka, Katedra politológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského
od 2003 – hosťujúca profesorka, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien
od 2001 – vedecká spolupracovníčka a PhD školiteľka Forschungsstelle Osteuropa, Universität Bremen
1999 – 2001 vedecká pracovníčka Forschungsstelle Osteuropa, Universität Bremen, Nemecko
1990 – 1999 odborná asistentka, docentka, Katedra politológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského
1976 – 1990  Filozofická fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Dlhodobé študijné pobyty (výber):

september 1999 – november 2001, výskumná pracovníčka Forschungsstelle  Osteuropa, Universität Bremen, ( projekt: Between Tradition and Modernity – Political Symbolism in Slovakia – individuálny výskumný projekt)
január – marec 1998, spolupracovníčka Robert Schuman Centre, European University Institute, Florence ( projekt: Slovakia on the Verge of Isolation? Divided Society - Divided Political Culture and the Process of EU Enlargement)
september  – december 1997, výskumná spolupracovníčka Centre for European Security Studies, University of Groningen ( projekt: Democratizing Slovak Society - Civil-Military Relations after 1989)
september 1995 – január 1996, visiting scholar fellowship udelený  Social Science Research Council, New York, New School for Social Research, New York (výskumný projekt: Democratic Political Culture as a Pre-Condition for Developing Stable Democracy in Eastern European Countries. The Case of Slovakia)
jún – júl 1994, Montreal, Canadian Human Rights Foundation (účastníčka kurzu: International Human Rights Training Programme)
máj 1994, Department of Government, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, hosťujúca lektorka
december 1993, European University Center for Peace Studies, Stadtschlaining, Rakúsko, odborná lektorka rekvalifikačného kurzu pre učiteľov stredných a vysokých škôl zo strednej Európy
máj 1993, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien, hosťujúca lektorka
marec – júl  1992, projekt TEMPUS, Katolieke University Leuven, Belgicko (Curricula Development in Political Science)

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov:

1991 – 1995 členka grantovej komisie VEGA MŠ SR
1993 – 2012 členka vedeckej rady Politologického ústavu SAV
1993 – 2012 výkonná riaditeľka UNESCO Centra pre výchovu k ľudským právam na Univerzite Komenského v Bratislave
1994 – 1998 predsedníčka Slovenského združenia pre politické vedy
od 1995 – členka medzinárodného výskumného združenia Forum Eastern Europe, vedúca európskej časti
od 1999 – členka redakčnej rady Politologická revue, vydáva České združenie pre politické vedy
od 1997 - členka redakčnej rady časopisu Kritika & Kontext
od 2000 - členka redakčnej rady Politické vedy (UMB Banská Bystrica), od 2007 členka edičnej rady IESIR Working Papers (ÚEŠ MV FSEV UK)
2002 – 2005 držiteľka Jean Monnet Chair in European Integration - Political Science
od 2004 - členka Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
od 2012 - členka Vedeckej rady FSV UCM Trnava
2005 – získanie Jean Monnet European Centre of Excellence
hosťujúca profesorka na univerzitách vo Viedni a v Brémach
2003 - 2006 členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MŠ SR pre politológiu
od decembra 2004 členka PhD kolégia pre Humanitné vedy na Akadémii vied vo Viedni
2004 - 2010 členka Standing Committee for Social Sciences, European Science Foundation
2006 - 2009 prezidentka Central European Political Science Association
2010 – 2012 členka Akreditačnej komisie SAV
2010 – 2014 – členka Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave
od 2011 – členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
od 2014 – členka hodnotiaceho panelu Akreditačnej komisie AV ČR
od 2014 – predsedníčka Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti
od 2016 – členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK, Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Výber výskumných projektov za ostatných 6 rokov:

1/ Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE) Doba trvania: 01.07.2016 – 30.06.2020 Program: APVV-15-0653 Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
2/ Usporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty (EURECOR) Doba trvania: 01.07.2016 – 30.06.2020 Program: APVV-15-0732 Riešitelia za Sociologický ústav: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Róbert Klobucký, PhD., Zodpovedný riešiteľ: prof. Jozef Bátora, PhD. (Katedra politológie, FFUK)
3/ Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien, Hlavný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., Zástupca hlavného riešiteľa: Prof. PhDr., Silvia Miháliková, PhD., Projekt VEGA 2/0068/16
Doba riešenia projektu: 2016 – 2018
4/ Communicating Europe, European Science Foundation. Hlavná riešiteľka: Prof. PhDr., Silvia Miháliková, PhD. GB09-SC4-SS-SO-00. Doba riešenia projektu:  2009-2010
5/ Forward Look: Central and Eastern Europe Beyond Transition: Convergence or Divergence in Europe, European Science Foundation. Zodpovedná riešiteľka za SR: Prof. PhDr., Silvia Miháliková, PhD.
GB09-FL-SS- 022. Doba riešenia projektu:  2009-2011
6/ Malé európske štáty a vplyv globálnej finančnej krízy. Nórske fondy, NIL-II-007, Doba riešenia projektu: 2010-2012, Členka výskumného tímu: Prof. PhDr., Silvia Miháliková, PhD.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Jozef Bátora, PhD. (FSEV UK)

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti:

Miháliková, Silvia : Zwischen Kreuz und Europastern : politische Symbolik in der Slowakei. - Münster : LIT, 2004. - 172 s. ISBN 3-8258-7623-3

Miháliková, Silvia: Miesto politickej symboliky v politickej kultúre Slovenska. Towarzystwo Słowaków w Polsce, 180 s. , 2018, ISBN 978-83-811-104-1

Miháliková, Silvia : "Hej Slováci" : symbolische Repräsentation der Slowakei. In: Osteuropa. - Jahrg. 53, Heft. 7 (2003), s. 921-932

Miháliková, Silvia : The making of the capital of Slovakia. In: International review of sociology. - Vol. 16, No. 2 (2006), s. 309-327

Miháliková, Silvia : Slovakia : pathways to a democratic community. In: Democracy and political culture in Eastern Europe. - London : Routledge, 2006. - S. 172-203. - ISBN 0-415-38602-0

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov:

Miháliková, Silvia - ZEMAN, Milan. Demokracia à la carte? In Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. - Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2019, s. 359-386. ISBN 978-80-556-4590-2

Mihaĺiková, Silvia. Ein Image für eine Unbekannte Nation Erfinden? Der Fall Slowakei. In Imaginäre Räume in Zentraleuropa : Kulturelle Transformationen, politische Repräsentationen und trans/nationale identitätsentwürfe. - Herne : Gabriele Schäfer Verlag, 2019, s. 221-263. ISBN 978-3-9444-8766-3

Miháliková, Silvia. Symboly v interpretácii revolúcií v 20. storočí. In Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy [elektronický zdroj]. Editorka: Dilbar Alieva. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020, s. 84-99. ISBN 978-80-89897-21-6.

Malová, Darina - Miháliková, Silvia. Vznik a rozvoj politológie na Slovensku v deväťdesiatych rokoch v kontexte pôsobenia Miroslava Kusého. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2018, roč. 11, č. 2, s. 50-68. ISSN 1337-8163.

Pedagogická činnosť:

Sociológia politiky
Všeobecná sociológia III.
Sociológia kultúry
Sociologické teórie modernej a postmodernej spoločnosti
Teórie sociálnej zmeny
Európske politické kultúry
Symboly a mýty v spoločenskom živote