Skočiť na hlavný obsah
jahelka
E-mail
tomas.jahelka@truni.sk
Telefón
+421 33 5939 374
Konzultačné hodiny
utorok 11:50 – 12:50, štvrtok 12:50 - 13:50
Miestnosť
410

 

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Tomáš Jahelka (1980 v Bratislave) je odborný asistent na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Pracoval v štátnej správe, ako redaktor v Slovenskom rozhlase, v sociálnej oblasti s ľuďmi bez domova, aj v súkromnej sfére. V rokoch 1998 - 2003 vyštudoval evanjelickú teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 2003 - 2008 politológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Doktorandské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (2009 - 2014). Na Katedre politológie FF TU pôsobí od roku 2011.

Vedeckovýskumná činnosť:

Dejiny slovenského a českého politického a filozofického myslenia, politické osobnosti, politická filozofia, československé politické dejiny.

Vedecké granty:

Filozofie přítomnosti (1/2013 - 12/2013), projekt Masarykovej univerzity MUNI/A/0795/2012, spoluriešiteľ

Proměny a konstanty soudobé filozofie (1/2014 - 12/2014), projekt Masarykovej univerzity MUNI/A/0803/2013, spoluriešiteľ

Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku (2014 - 2016), VEGA č. 1/0091/14, spoluriešiteľ

Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe (2018 - 2021), VEGA č. 1/0131/18, spoluriešiteľ

Nové objavy vo výskume dejín slovenského politického myslenia a ich implementácia do študijných materiálov (2020 - 2022), KEGA č. 016TTU-4/2020, vedúci grantu

Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia (2021 - 2023), VEGA č. 2/0078/21, spoluriešiteľ

Ivan Dérer v kontexte (česko)slovenskej politiky 20. storočia (2022 - 2025), VEGA č. 2/0035/22, vedúci grantu

Predmety:

     Bc. stupeň

 • Ľudské a občianske práva
 • Teória politických strán
 • Verejná správa
 • Politická geografia I.
 • Slovenské politické myslenie
 • Seminár k bakalárskej práci I.
 • Seminár k bakalárskej práci II.

     Mgr. stupeň

 • Politická a sociálna filozofia
 • Diplomový seminár I.
 • Diplomový seminár II.
 • Diplomový seminár III.
 • Vybrané kapitoly z dejín diplomacie 20. st.
 • Európske integračné procesy II.

     voliteľné predmety

 • Politická geografia II.
 • Politické myslenie T. G. Masaryka
 • Slovensko a stredná Európa v 20. st.

Publikačná činnosť:

Editorstvo tematického zborníka

JAHELKA, Tomáš. Slovenské politické myslenie v premenách času. Zborník štúdií z dejín slovenského politického myslenia. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021. 79 s. ISBN 978-80-568-0434-6.

JAHELKA, Tomáš a Roman JANČIGA. V službe kultúrnosti a humanity. Zborník pri príležitosti osemdesiatych narodenín prof. PhDr. Milana Hamadu, DrSc. Bratislava: Communio Minerva, o. z., 2014. 133 s. ISBN 978-80-89019-26-7.

Článok v odbornom periodiku

JAHELKA, Tomáš. Ivan Dérer: väzeň troch režimov a posledný Čechoslovák. Historická revue. Bratislava: Petit Press, a. s., 2024, XXXV, č. 5, s. 52-55. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. Dobrý deň, pán prezident! Už pred 100 rokmi mali Slováci demokratickú hlavu štátu. Historická revue. Bratislava: Petit Press, a. s., 2024, XXXV, č. 4, s. 6-10. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. Sociálna demokracia proti fašistom. Niektoré aspekty odbojovej činnosti slovenskej sociálnej demokracie. Historická revue. Bratislava: Petit Press, a. s., 2024, XXXV, č. 1, s. 6-9. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. Kritický teológ a filozof Karol Nandrásky. Filozofia. Bratislava: Filozofický ústav SAV, v. v. i., 2024, roč. 79, č. 1, s. 81-89. ISSN 0046-385X.

JAHELKA, Tomáš. Hlinkova cesta do Paríža a späť. Historická revue. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2020, XXXI, č. 6, s. 30-33. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. Niektoré aspekty vzťahu T. G. Masaryka ku katolicizmu. Testimonia Theologica. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2019, XIII, č. 2, s. 21-30. ISSN 1337-6411.

JAHELKA, Tomáš. Cesta k Mníchovu 1938. Historická revue. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2018, XXIX, č. 9, s. 58-61. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. Ideové spory v slovenskom politickom myslení pred a po roku 1918. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2018, roč. 66, č. 5, s. 771-788. ISSN 0015-1831.

JAHELKA, Tomáš. Muž s rovnicou s dvoma zlými neznámymi. Prezident Edvard Beneš v rokoch 1945-1948. Historická revue. Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2018, XXIX, č. 2, s. 38-41. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. Nedodržanie Pittsburskej dohody a iné mýty: príspevok k stému výročiu vzniku ČSR. Křesťanská revue. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2018, LXXXV, č. 4, s. 2-5. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Projekt Československo. Tomáš G. Masaryk a vznik ČSR. Historická revue. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2018, XXIX, č. 10, s. 18-22. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. 28. október 1918. Deň, keď vznikla republika. Historická revue. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2018, XXIX, č. 10, s. 56-59. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. Kultúrna polovzdelanosť podľa TGM. Křesťanská revue. Oikumené-Akademická YMCA, 2017, LXXXIV, č. 6, s. 34-36. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Posledné roky otca republiky: T. G. Masaryk na sklonku života. Historická revue. 2017, roč. 28, č. 9, s. 75-77. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. Uprostred chaosu: počiatky československých légií v Rusku. Historická revue. 2017, roč. 28, č. 2, s. 50-53. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. O perspektíve, metafore a prorokoch. Křesťanská revue. Praha: OIKUMENE - Akademická YMCA, 2016, LXXXIII, č. 1, s. 16-19. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Rusko alebo Európa? Slovenské perspektívy v osudovom roku 1914. Historická revue. Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2014, roč. XXV, č. 7, s. 51-53. ISSN 1335-6550.

JAHELKA, Tomáš. T. G. Masaryk ako náboženský mysliteľ v reflexii vybraných slovenských autorov. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 61, č. 2, s. 157-164. ISSN 1803-7429.

JAHELKA, Tomáš. Samuel Štefan Osuský k Masarykovej kritike marxistického chápania náboženstva. Testimonia theologica. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2013, roč. VII, č. 1, s. 43-50. ISSN 1337-6411.

JAHELKA, Tomáš. The Truth, Knowledge and Myth. Debates About Some of Masaryk's Thesis. Testimonia theologica. Bratislava: EBF UK, 2012, roč. VI, č. 2, s. 182-192. ISSN 1337-6411.

JAHELKA, Tomáš. Ján Lacko o TGM: Bol Masaryk platonikom? Křesťanská revue. 2011, LXXVIII, č. 4, s. 28-31. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Nandráskeho videnie Boha. Křesťanská revue. 2011, LXXVIII, č. 1, s. 5-7. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Solitér Ján Lajčiak. Křesťanská revue. 2011, LXXVIII, č. 4, s. 47-48. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Normalizácia podľa Foucaulta. Křesťanská revue. 2009, roč. LXXVI, č. 5, s. 24-28. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. In memoriam Richard Rorty. Tvorba. Bratislava: Spoločnosť pre Tvorbu, 2007, XVII., č. 4, s. 43. ISSN 1336-2526.

JAHELKA, Tomáš. O zániku a vzkriesení. Tvorba. Bratislava: Spoločnosť pre Tvorbu, 2006, XVI., č. 3, s. 36-38. ISSN 1336-2526.

JAHELKA, Tomáš. Kierkegaardov rytier viery a jeho absurdný paradox. Tvorba. Bratislava: Spoločnosť pre Tvorbu, 2005, XV., č. 4, s. 13-15. ISSN 1336-2526.

JAHELKA, Tomáš. Totalitarizmus a politické náboženstvá. Tvorba. Bratislava: Spoločnosť pre Tvorbu, 2005, XV., č. 3, s. 8-10. ISSN 1336-2526.

Editorstvo odbornej knihy

DIENER, Lenka; JAHELKA, Tomáš (eds.): Kríza demokracie a nárast extrémistických nálad v Európe. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, 195 s. ISBN 978-80-568-0433-9.

JAHELKA, Tomáš; JANČIGA, Roman (eds.). Prečo zmizli Ťapákovci. O mimoriadnom úspechu jednej zdravotníckej intervencie. Bratislava: Communio Minerva, 2021, 122 s. ISBN 978-80-89019-38-0.

JAHELKA, Tomáš. Ivan Dérer: Antifierlinger I. Pomery v československej sociálnej demokracii po druhej svetovej vojne. Bratislava: Communio Minerva, 2020. 98 s. ISBN 978-80-89019-36-6.

JAHELKA, Tomáš a Roman JANČIGA. Z bojov za slobodu. Spomienky slovenských legionárov. Bratislava: Communio Minerva, 2018. 158 s. ISBN 978-80-89019-34-2.

JAHELKA, Tomáš a Roman JANČIGA. Ivan Dérer: Antifierlinger III. Mníchov 1938. Bratislava: Communio Minerva, 2017. 370 s. ISBN 978-80-89019-33-5.

JAHELKA, Tomáš a Roman JANČIGA. Ivan Dérer: Antifierlinger II. Politické pamäti 1914-1938. Bratislava: Communio Minerva, 2016. 250 s. ISBN 978-80-89019-32-8.

JAHELKA, Tomáš a Roman JANČIGA. Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme. Bratislava: Communio Minerva, Faber, 2015. 172 s. ISBN 978-80-89019-27-4.

Kapitola resp. kapitoly v odbornej knihe

JAHELKA, Tomáš. Svätopluk Štúr alebo Štefan Polakovič? Minulosť, súčasnosť a perspektívy slovenského myslenia. In MARTINKOVIČ, Marcel (ed.). Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 151-165. ISBN 978-80-224-2049-5.

JAHELKA, Tomáš. Podoby slovenskej spoločnosti v dielach historika Ernesta Denisa. In KRAJČÍR, Lukáš a kol. Rok 1919 a Slovensko. Sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. Martin: Matica slovenská, 2021, s. 204-218. ISBN 978-80-8128-273-7.

JAHELKA, Tomáš; JANČIGA, Roman. Veľké zmeny na poli verejného zdravia po druhej svetovej vojne. In JAHELKA, Tomáš; JANČIGA, Roman (eds.). Prečo zmizli Ťapákovci. O mimoriadnom úspechu jednej zdravotníckej intervencie. Bratislava: Communio Minerva, 2021, s. 12-23. ISBN 978-80-89019-38-0.

JAHELKA, Tomáš. Od Mníchova k Februáru a Dérerov Antifierlinger. In Tomáš Jahelka. Ivan Dérer: Antifierlinger I. Pomery v československej sociálnej demokracii po druhej svetovej vojne. Bratislava: Communio Minerva, 2020. s. 9-15. ISBN 978-80-89019-36-6.

JAHELKA, Tomáš. Doslov. In Dérer, Ivan. Antifierlinger II. Politické pamäti 1914-1938. Bratislava: Communio Minerva, 2016. s. 243-248. ISBN 978-80-89019-32-8.

JAHELKA, Tomáš. Dichotómia Východu a Západu v dejinách slovenskej národnej kultúry. Humanita a demokracia ako imperatívy pri tvorbe národnej kultúry - Hamada, Vajanský, Masaryk a Osuský. In Katarína Ihringová et al. Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. s. 49-66. ISBN 978-80-7465-147-2.

JAHELKA, Tomáš. Vplyv T. G. Masaryka na slovenský obrodný proces a Ivan Dérer ako masarykovec. In Jahelka Tomáš, Jančiga Roman. Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme. Bratislava: Communio Minerva, Faber, 2015. s. 105-120. ISBN 978-80-89019-27-4.

Učebnice

JAHELKA, Tomáš. Kapitoly z politickej filozofie. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. 50 s. ISBN 978-80-568-0303-5.

Odborná kniha

JAHELKA, Tomáš; JANČIGA, Roman; KRIŠTOF, Pavol. Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2022, 163 s. ISBN 978-80-568-0552-7.

JAHELKA, Tomáš; KRIŠTOF, Pavol; MARTINKOVIČ, Marcel: Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia I. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, 214 s. ISBN 978-80-568-0436-0.

JAHELKA, Tomáš; KATUNINEC, Milan; KRIŠTOF, Pavol a KROPAJ, Marián. Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. 261 s. ISBN 978-80-8082-984-1.

JAHELKA, Tomáš. Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach vybraných autorov v období 1918-1948. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. 106 s. ISBN 978-80-8082-856-1.

Recenzie

JAHELKA, Tomáš. Ušľachtilá ruská duša, skazený Západ a nebezpečné demokratické princípy. Křesťanská revue. OIKUMENE - Akademická YMCA, 2016, LXXXIII, č. 6, s. 40-44. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Kritické komentáre Milana Hamadu. Křesťanská revue. Praha: OIKUMENE - Akademická YMCA, 2014, LXXXI, č. 4, s. 48-49. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Pichler, Tibor: Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. Forum historiae. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, roč. 7, č. 2, s. 118-120. ISSN 1337-6861.

JAHELKA, Tomáš. Marcel Martinkovič (ed.): Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Křesťanská revue. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2012, LXXIX, č. 2, s. 44-47. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Archeológia o Biblii. Tvorba. Bratislava: Spoločnosť pre Tvorbu, 2007, XVII., č. 3, s. 40-42. ISSN 1336-2526.

JAHELKA, Tomáš. Návrat stredoveku. Knihy a spoločnosť. Bratislava: FANstudio, s.r.o., 2007, roč. 4., č. 12, s. 15. ISSN 1336-5584.

JAHELKA, Tomáš. Otakar A. Funda: Ježíš a mýtus o Kristu. Křesťanská revue. Praha: Oikumené-Akademická YMCA, 2007, LXXIV., č. 4. ISSN 0023-4613.

JAHELKA, Tomáš. Potrebujeme ešte náboženstvo? Tvorba. Bratislava: Spoločnosť pre Tvorbu, 2003, XIII., č. 2, s. 42-43. ISSN 1336-2526.

State v zborníkoch

JAHELKA, Tomáš. Humanitná demokracia ako stále aktuálny koncept demokracie. In DIENER, Lenka; JAHELKA, Tomáš (eds.): Kríza demokracie a nárast extrémistických nálad v Európe. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 160-175. ISBN 978-80-568-0433-9.

JAHELKA, Tomáš. Podoby slovenskej spoločnosti v dielach historika Ernesta Denisa. In Krajčír, Lukáš a kol. Rok 1919 a Slovensko. Sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. Martin: Matica slovenská, 2021. s. 204-218. ISBN 978-80-8128-273-7.

JAHELKA, Tomáš. Vzdelanosť a kritické myslenie. In Jahelka, Tomáš; Jančiga Roman. V službe kultúrnosti a humanity. Bratislava: Communio Minerva, o. z., 2014. s. 42-51. ISBN 978-80-89019-26-7.