Skočiť na hlavný obsah
marcuk
E-mail
vasyl.marchuk@truni.sk
Telefón
+421 33 5939 374
Konzultačné hodiny
piatok 8:30 – 9:30
Miestnosť
410

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Vasyl Marchuk (1961) pôsobí ako profesor na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2020. V rokoch 2005 - 2010 bol vedúcim katedry politológie a v rokoch 2010 - 2014 pôsobil ako prorektor pre vonkajšie vzťahy na Prikarpatskej národnej univerzite Vasyľa Stefanyka v Ivano-Frankivsku. Študoval na Kamenec-Podolskej národnej univerzite Ivana Ohienka, doktoranské štúdium absolvoval na Národnej pedagogickej univerzite M. P. Drahomanova v Kyjeve. V roku 1996 obhájil doktorskú dizertačnú prácu na Inštitúte pre politické a etnonárodné štúdie na Národnej akadémii vied v Kyjeve. V roku 2002 sa habilitoval za docenta na Fakulte histórie a politológie Prikarpatskej národnej univerzity Vasyľa Stefanyka, kde v roku 2006 získal aj vedecko-pedagogický titul profesora politológie.

Vedeckovýskumná činnosť:

Vasyl Marchuk sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zaoberá politickými systémami a vývojom krajín centrálnej a východnej Európy, problémami sociálno-ekonomickej transformácie, výskumom politickej komunikácie v členských krajinách Európskej únie, vzťahmi medzi štátom a cirkvami, a politicko-historickým vývojom politických režimov štátov postsovietskeho priestoru.

Výber z grantovej činnosti:

Etnopolitická transformácia Ukrajiny, štátne registračné číslo - 0106U002247.

Voľba európskej integrácie Ukrajiny: história, politika, vyhliadky, štátne registračné číslo - 0109U001413.

Сesta do Európy - cesta k demokracii (2006 - 2009) medzinárodný projekt Varšavskej univerzity v Poľsku a Prikarpatskej národnej univerzity Vasyľa Stefanyka.

Predmety:

     Bc. stupeň

  • Aktéri verejnej politiky
  • Politický vývoj postsovietskych štátov
  • Komparatívna politológia a teórie politických systémov III.

     Mgr. stupeň

  • Masmediálna politika
  • Bezpečnostná politika
  • Politická analýza

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie:

European Integration of Ukraine: Political and Security Practices / Vasyl Marchuk, Vasyl Dudkevych. TYPI and VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2022. 142 s. ISBN 978-80-568-0504-6

Ukraine's European Integration in the Political Dimension of Central and Eastern Europe. Trnava; Praha: Typi Univeristatis Tyrnaviensis; Nakladatelství Academia, 2022. - 92 p. ISBN 978-80-568-0439-1; 978-80-200-3361-1

Marchuk, Vasyl: Cirkev, duchovnosť, národ. Ukrajinská gréckokatolícka cirkev v spoločensko-politickom živote Ukrajiny v 20. storočí. (Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному  житті України ХХ ст. – Прикарпатський університетімені Василя стефаника ). Prekarpatská univerzita Vasyľa Stefanyka. - Ivano-Frankivsk, Yaryna, 2016, IBVK 966-8265-51-3 - 464 s.

Metropolitan Andrey Sheptytsky and the Greek Catholic Church in Eastern Galicia and Transcarpathia (kolektívna monografia).  Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 212 p. ISBN 978-966-397-192-6

Carpathian Ukraine in the Central European political crisis on the eve of World War II (kolektívna monografia). – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – 220 p. ISBN 978-966-397-212-1

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach:

Marchuk, Vasyl a kol.: Severoatlantická aliancia: história, funkcie, štruktúra, vzťahy s Ukrajinou: (Євроінтеграційний вибір України: суверенність і національні інтереси). Ivano-Frankivsk: Mesto NV, 2010. 

Vedecké práce v zahraničných databázovaných časopisoch

Marchuk, Vasyl: E-Government Development Under the Decentralization Reform in Ukraine: The Experience of Poland and Slovakia. 37th IBIMA Conference on 1-2 April 2021 Cordoba, Spain. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-6-4, Published in the USA). p. 9455 – 9460.

Chura V., Marchuk V. (2021). Participation of the Party-State Establishment of the Ukrainian SSR Western Regions in the Putsch of the State Committee on the State of Emergency (August 1991). Ukrainian Historical Journal, (4) 91-103.

Marchuk V., Yemets O., Marchuk N.: Decentralization Reform And Prospects For Economic

Development In Ukraine: Impact Assessment”. Conference proceedings of the 36th IBIMA Conference 2020 USA. p. 12530 – 12535. ISBN: 978-0-9998551-5-7

Marchuk, V., Hladiy, V., Holubiak, N., Dudkevych, V., & Melnychuk, V.:  The Development of a System of Local Self-Government in the Countries of the Visegrad Group in the Conditions of Postmodern Society. Postmodern Openings, 2021, 12(2), 233-245.

Marchuk, V., Novoselshyi, I., Melnychuk, V., Chorooyskyi, V., & Shlemkevych, T.: The Appointment of the History Philosophy in Comprehending Modern Civilizational Challenges in a Post-Pandemic Society. Postmodern Openings, 2020, 11(1Sup2), 74-84.

Štúdie publikované v zahraničí:

Marchuk, Vasyl: Eurointegračná voľba Ukrajiny: suverenita a národné záujmy (Євроінтеграційний вибір України: суверенність і національні інтереси). In: Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2014. č. 8, s. 52 - 59.

Marchuk, Vasyl: Úloha verejnej politiky v procesoch politickej globalizácie (Роль паблік-рилейшнз у процесах політичної глобалізації). In:  Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2011. č. 4–5. s.164 - 169. 

Marchuk, Vasyl: Bezpečnostné aspekty spolupráce s NATO (Безпекова складова співробітництва з НАТО). In: Bulletin Vedeckého informačného a analytického centra NATO Predkarpatskej národnej univerzity Vasyľa Stefanyka. 2009. č.3, s. 94 - 96.

Marchuk Vasyl: The concept of the hybrid war of the Russian Federation against Ukraine: information context. Newsletter of Precarpathian University. Political science. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. - Ivano-Frankivsk: Play, Іssue 11. – 2017.– ISSN 2312 - 1815. p. 66 – 71.

Marchuk Vasyl: Ukrajinci z Haliče v boji o Karpatskú Ukrajinu. Ústav politických a etnonárodnostných štúdií A.K. Kurasa (Українці Галичини в боротьбі за Карпатську Україну. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України)  – 2012, s. 234 – 246. Marchuk Vasyl: Európska a euroatlantická integračná politika Ukrajiny (Європейська і євроатлантична інтеграційна політика України. Концепти співробітництва). Koncepcie spolupráce. Bulletin Centra pre vedecké informácie a analýzu NATO, Prekarpatská národná univerzita Vasyľa Stefanyka. 2008, č.1., s. 112 – 11.