Skočiť na hlavný obsah
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
E-mail
vladimir.dockal@truni.sk
Konzultačné hodiny
piatok 10:00 - 1100 treba vopred dohodnúť e-mailom

 

Kvalifikácia

 • 2009 ‒ docent v odbore pedagogická psychológia (PdF UK Praha)
 • 1985 ‒ kandidát psychologických vied (VÚDPaP Bratislava)
 • 1978 ‒ PhDr. (FFUK Bratislava)
 • 1977 ‒ absolvent štúdia psychológie (FFUK Bratislava)

Profesionálna dráha

 • Od r. 2018 ‒ vysokoškolský učiteľ na Katedre psychológie FF Trnavskej univerzity
 • 2013-2018 ‒ vysokoškolský učiteľ v Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK
 • 1971-2018 ‒ zamestnanec Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (1971-1977 asistent; 1978-1983 odborný pracovník; od r. 1983 vedecký pracovník; v rokoch 1990-1995 riaditeľ ústavu)

Akademická prax

 • Od r. 2018 – docent na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (psychológia nadania a tvorivosti, interkultúrna psychológia)
 • 2013-2018 ‒ docent v Úústave aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave (metodológia psychológie, psychodiagnostika, nadanie a tvorivosť)
 • 2004-2013 – externý pedagóg na FF TU v Trnave (psychológia nadania a tvorivosti, interkultúrna psychológia)
 • 2001-2003 – externý pedagóg na FSS MU v Brne (psychologie nadání a tvořivosti)
 • 2001-2003 – externý pedagóg na FF UCM v Trnave (teória psychodiagnostiky a štatistické metódy)
 • 1994-2004 – externý pedagóg na FFUK v Bratislave (psychológia nadania)
 • od r. 1991 – školiteľ vedeckých ašpirantov (doktorandov) v odbore psychológia
 • od r. 1980 – vedúci diplomových prác z psychológie a pedagogiky

Iná pedagogická prax

 • Od r. 2005 ‒ Vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov v školstve (edukácia nadaných detí v ZŠ, psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti, špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti)
 • 1990-2001 ‒ externý pedagóg na Tanečnom konzervatóriu v Bratislave (psychológia)
 • 1985-1989 ‒ externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (psychológia)

Vedecko-výskumná prax

 • 2015-2017 – vedúci projektu VEGA Kariérové cesty absolventov vzdelávacích programov pre intelektovo nadané deti: voľba štúdia a povolania
 • 2007-2010 – spoluriešiteľ Centra excelentnosti výskumu kognícií SAV
 • Od r. 2004 – vývoj, adaptácia a štandardizácia psychodiagnostických testov
 • 2003-2006 – spoluriešiteľ Centra excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti SAV
 • 2003-2005 – zodpovedný riešiteľ projektu VEGA Kognitívny a sociálny vývin detí so špeciálnymi edukačnými potrebami
 • 2001-2005 – overenie a implementácia modelu integrovanej edukácie intelektovo nadaných detí v základnej škole
 • 2000-2002 – zodpovedný riešiteľ projektu VEGA Psychologické aspekty výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi edukačnými potrebami
 • 1997-1999 – zodpovedný riešiteľ projektu VEGA Nadanie a tvorivosť v osobnostnom a sociálnom kontexte
 • 1994-1996 – zodpovedný riešiteľ projektu VEGA Nadanie a tvorivosť: sociálne podmienky ich formovania
 • 1991-1993 – spoluriešiteľ projektu VEGA Psycholingvistické aspekty posunkovej reči nepočujúcich
 • 1991-1992 – spoluriešiteľ projektu VEGA Ekologické vedomie stredoeurópskej mládeže
 • 1977-1989 – riešiteľ a vedúci riešiteľ viacerých čiastkových úloh rezortného a štátneho plánu výskumu (11 záverečných správ VÚDPaP)

Editorská prax

 • Od roku 2012 ‒ člen redakčnej rady e-časopisu Svět nadání
 • Od roku 1996 ‒ člen redakčnej rady časopisu Československá psychologie
 • 1996-2017 ‒ šéfredaktor časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 • 1994 - Spolueditor zborníka Psychológia v školstve: 30 rokov inštitucionalizovaného výskumu (Bratislava : VÚDPaP)
 • 1990-1996 ‒ člen redakčnej rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 • 1974-1990 ‒ tajomník redakcie časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Publikačná činnosť ‒ súhrn k 31.12.2017

 • 5 monografií (okrem testov)
 • 10 publikovaných psychologických testov (6 samostatne, 4 v časopiseckých štúdiách)
 • 26 knižných kapitol
 • 162 vedeckých a odborných štúdií (z toho 86 časopiseckých, 76 zborníkových)
 • 11 slovníkových hesiel
 • 5 bibliografií (v spoluautorstve)
 • 17 recenzií
 • 11 študijných alebo metodických materiálov
 • 128 populárno-vedeckých článkov

Ohlasy (k 31.12.2017)

 • 435 citácií, z toho 146 v zahraničí
 • 7 personálií

Výber najvýznamnejších publikácií

Monografie

 • DOČKAL, V., DUCHOVIČOVÁ, J.: Talent v škole. Bratislava: Raabe, 2017.
 • DOČKAL, V.: Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý. Praha: NLN, 2005.
 • DOČKAL, V. a kol.: Rozvíjanie schopností detí predškolského a mladšieho školského veku. Bratislava: VÚDPaP, 2000.
 • DOČKAL, V. a kol.: Psychológia nadania. Bratislava: SPN, 1987.

Kapitoly v knihách

 • DOČKAL, V.: Odraz kultúry v kognitívnom obraze európskych detí. In: RUISEL, I., PROKOPČÁKOVÁ, A. (Eds.): Kognitívny portrét človeka. Bratislava: SaP, 2010, 71-101.
 • DOČKAL, V.: Meranie schopností v interkultúrnom kontexte. In: KOLMAN, L. (Ed.): Komunikace mezi kulturami. Praha: Alfa, 2007, 51-68.
 • DOČKAL, V.: Tvorivé nadanie – od intelektovej schopnosti po štruktúru osobnosti. In: KUSÁ, D. a kol.: Zjavná a skrytá tvorivosť. Bratislava: ÚEPsSAV, 2006, 83-106.
 • DOČKAL, V.: Praktická inteligencia a nadanie. In: SARMÁNY SCHULLER, I., RUISEL, I. (Eds.): Praktická inteligencia IV. Bratislava: ÚEPsSAV, 1997, 31-47.
 • DOČKAL, V., KOVÁČ, T.: Identifizierung und Förderung des Talents in der Schule. In: OSWALD, F., KLEMENT, K.: Begabungen Entdecken – Begabte Fördern. Wien: Jugend und Volk, 1994, 207-220.

Psychodiagnostické testy

 • DOČKAL, V., ŠPOTÁKOVÁ, M. a kol.: Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000-R. Praha: Hogrefe-Testcentrum, 2017.
 • FARKAŠOVÁ, E., DOČKAL, V. a kol.: TŠP-I. Test školskej pripravenosti na individuálnu administráciu. 1. a 2. vydanie. Bratislava: VÚDPaP, 2016.
 • TELLEGEN, P. J., LAROS, J., KOPČANOVÁ, D., FARKAŠOVÁ, E., DOČKAL, V.: SON-R 2½-7. Neverbálny test inteligencie. Praha: Hogrefe-Testcentrum, 2009.
 • WECHSLER, D.: WISC-IIISK. Wechslerova inteligenčná škála pre deti. Autori slovenskej verzie: V. Dočkal a kol. Praha: Testcentrum-Hogrefe, 2006.
 • DOČKAL, V. a kol.: RR screening. Bratislava: ECO, 2004; 2. vyd. Bratislava: VÚDPaP, 2016.

Časopisecké štúdie

 • SCHUSTEROVÁ, I., ĎEDOVÁ, M., DOČKAL, V.: Rola žiaka pri šikanovaní a jej súvislosti s percipovanou sociálnou oporou. Československá psychologie, 2017, 61, 2, 183-197.
 • KOHÚT, M., HALAMA, P., DOČKAL, V., ŽITNÝ, P.: Gender differential item functioning in Slovak version of Intelligence Structure Test 2000 – revised. Studia Psychologica, 58, 2016, 3, 238-250.
 • DOČKAL, V.: Lesk a bieda matematických riešení v psychodiagnostike [online]. Testfórum, 5, 2016, 7, 31-40. Dostupné na www.tesforum.cz
 • DOČKAL, V.: Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi [online]. Svět nadání, 5, 2016, 1, 12-22. Dostupné na www.talentovani.cz
 • DOČKAL, V.: The etics of education for/of gifted children: the Central Europe perspective. Knowledge Cultures, 3, 2015, 2,146-154.
 • DOČKAL, V.: Patopsychológia a jej odraz v prácach Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 47, 2013, 1, 3-20.
 • DOČKAL, V.: Meranie v psychológii [online]. E-psychologie, 6, 2012, 4, 27-38. Dostupné na: http://e-psycholog.eu
 • KMEŤ, M. – DOČKAL, V.: Čítanie rómskych žiakov 1.-6. ročníka základnej školy. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 46, 2012, 3, 230-251.
 • DOČKAL, V: Prístupy k nadaniu v kontexte dejín. Psychologie a její kontexty, 3, 2012, 2, 181-196.
 • DOČKAL, V., FILÍPKOVÁ, B.: Etnické a rodové súvislosti školskej pripravenosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 45, 2010, 2, 113-136.
 • DOČKAL, V.: Intercultural differences manifested in European standardizations of the SON-R 2½-7 nonverbal intelligence test. Studia Psychologica, 2009, 51, 1, 35-51.
 • DOČKAL, V.: Intercultural differences in intelligence in the mirror of European WISC-III standardizations. Studia Psychologica, 48, 2006, 3, 213-228.
 • DOČKAL, V., KOVÁČ, T.: The research and practical work with gifted handicapped children in Slovakia. Psychology Science, 46, 2004, suppl. I, 141-155.
 • DOČKAL, V.: Deti so špeciálnymi edukačnými potrebami: minority vo výchovno-vzdelávacom procese. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 39, 2004, 2-3, 140-149.
 • ŠPOTÁKOVÁ, M., FILIPPOVÁ, E., DOČKAL, V.: Niektoré aspekty teórie mysle u detí s detskou mozgovou obrnou. I. Porovnanie so štandardne sa vyvíjajúcimi deťmi. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 37, 2002, 4, 295-305.
 • DOČKAL, V.: Giftedness, disability and handicap. Studia Psychologica, 43, 2001, 2, 131-136.
 • DOČKAL, V.: Výnimočný talent ťažko viacnásobne postihnutého dievčaťa. Československá psychologie, 43, 1999, 4, 358-368.
 • DOČKAL, V.: Nadanie a tvorivosť: vzťah genetiky a prostredia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 30, 1995, 1, 22-24.
 • DOČKAL, V., KOVÁČ, T., GROMA, M.: Ekologické vedomie rakúskych, slovenských a moravských detí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 27, 1992, 4, 291-312.
 • DOČKAL, V.: Vedecké pojmy a termíny: ich tvorba a používanie vo vývinovej psychológii. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 21, 1986, 4, 337-346.
 • DOČKAL, V.: K problémom definovania pojmov nadanie a talent. Československá psychologie, 27, 1983, 2, 120-137.
 • DOČKAL, V.: Pokus o identifikáciu umeleckých schopností žiakov základnej školy. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 17, 1982, 1, 3-20.
 • DOČKAL, V.: Štruktúra intelektových schopností žiakov ekonomických a umeleckých stredných škôl. 1. Stredoškoláci a učni. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 13, 1978, 5, 409-423.
 • DOČKAL, V.: Štruktúra inteligencie a jej modely. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 13, 1978, 1, 13-22.

Zborníkové  štúdie

 • DOČKAL, V.: Meranie inteligencie [online]. In: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Príloha časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2014, 3, 6-28. Dostupné na: www.komposyt.sk
 • DOČKAL, V.: Nadané deti a deti (žiaci) s nadaním [online]. In: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Príloha časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2013, 2, 42-54. Dostupné na: www.komposyt.sk
 • DOČKAL, V.: Metodologické problémy štandardizácie testov schopností určených pre deti a mládež. In:. FARKAŠOVÁ, E. et al. (Eds.): Dieťa v ohrození. Bratislava: VÚDPaP, 2010, 54-64. ISBN: 978-80-89447-24-4.
 • DOČKAL, V.: Sociálne determinanty intelektových výkonov predškolských detí. In: HUMPOLÍČEK, P., SVOBODA, M., BLATNÝ, M. (Eds.): Sociální procesy a osobnost 2007. Sborník příspěvků [CD]. Brno: MSD, 2007, 90-94. ISBN: 978-80-7392-016-6.
 • DOČKAL, V.: Edukácia nadaných detí očami ich matiek. In: BLATNÝ, M., VOBOŘIL, D., KVĚTON, P., JELÍNEK, M., SOBOTKOVÁ, V. (Eds.): Sociální procesy a osobnost 2005 [CD].  Brno: PÚ AV ČR, 2006, 63-71.
 • DOČKAL, V.: Diagnostika nadania a inteligencie v kontexte ontogenézy. In: HELLER, D., PROCHÁZKOVÁ, J., SOBOTKOVÁ, I. (Eds).: Psychologické dny 2004. „Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování.“ [CD].  Olomouc: UP, 2005.
 • DOČKAL, V.: Všeobecné a špeciálne aspekty ľudského nadania. In: TESAŘ, M. (Ed.): 40 rokov skúmania psychického vývinu detí a mládeže, súčasné problémy a perspektívy v zjednotenej Európe [CD].  Bratislava: VÚDPaP, 2004.
 • DOČKAL, V.: Inteligencia a nadanie v štruktúre osobnosti. In: POTAŠOVÁ, A. (Ed.): Inteligencia a osobnosť. Bratislava: ÚEPsSAV, 2001, 12-24.
 • DOČKAL, V.: Pokus o zisťovanie sociability semiprojektívnou screeningovou metodikou. In: SARMÁNY SCHULLER, I., KOŠČ, M., JAŠŠOVÁ, E. (Eds.): Človek na počiatku nového tisícročia. Bratislava: SPS, 1998, 57-59.

Študijné texty

 • DOČKAL, V.: Optimalizace výuky nadaných žáků. Brno: CDVMU, 2001. 2. vyd. 2005.

Populárno-vedecká kniha

 • DOČKAL,V.: Talent nie je dar. Bratislava: Smena, 1983, 116 str., 2. vyd. 1986, 144 str.