Skočiť na hlavný obsah
Vladimír Varsik
E-mail
vladimir.varsik@truni.sk
Telefón
033/5939371
Konzultačné hodiny
piatok 12.00-14.00, iný termín podľa dohody (LS 2023/24)
Miestnosť
č. 412

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Je medzinárodne uznávaným odborníkom na problematiku rímsko-germánskych vzťahov. Zameriava sa na chronológiu germánskych sídlisk a dlhodobo skúma kvádsku rezidencii v Cíferi-Páci a rímsky kastel v Gerulate. Viedol početné terénne výskumy – najvýznamnejšie vo Veľkom Mederi, Bratislave – Rusovciach, Trnávke a Vajnoroch, Lozorne a v Beckove.
Svoje skúsenosti odovzdáva na prednáškach i pri vedení početných bakalárskych a diplomových prác.

Štúdium a akademická kariéra

1983-1987: štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1989: rigorózna skúška (PhDr.)
1998: CSc. – dizertačná práca: Štruktúra germánskych sídlisk z 2.-3. stor. na juhozápadnom Slovensku (Branč a Veľký Meder), Archeologický ústav SAV.
2011: docent, habilitácia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – habilitačná práca: Varsik, V: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a okolí. Nitra 2011, 404 strán.
2022: profesor, inaugurácia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Členstvá

Člen Vedeckej rady FF TU
Člen Vedeckej rady Archeologického múzea SNM
Člen Vedeckej rady Západoslovenského múzea v Trnave
Člen Komisie č. 10 pre vedy historické a vedy o spoločnosti grantovej agentúry VEGA
Člen Odborovej komisie PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Člen Odborovej rady PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Člen Programovej rady Bc. a Mgr. štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Člen redakčnej rady zborníka Anodos. Studies of the Ancient World, TU
Člen redakčnej rady Studia Archaeologica Brunensia, Brno, ČR
Člen redakčnej rady Archeologie barbarů, Brno, ČR
Člen redakčnej rady Rocznik Wieluński, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Poľsko

Najvýznamnejšie publikácie

Varsik, V.: Das römische Lager von Rusovce-Gerulata. Ein Beitrag zu Lokalisierung und Anfängen. Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz 43, 1996 (1998) 531-600.

Kolník, T. – Varsik, V. – Vladár, J.: Branč. Germánska osada z 2. až 4. storočia. Eine germanische Siedlung vom 2. bis zum 4. Jahrhundert. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007. 367 s. ISBN 978-80-88709-98-5.

Varsik, V: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí. Veda, Bratislava – Archeologický ústav SAV, Nitra 2011, 404 s. ISBN 978-80-89315-34-5.

Zábojník, J. - Varsik, V. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Veľkom Mederi = Burial ground from the Avar kaganat period in Veľký Meder. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. 236 s. Archaeologia Slovaca Monographiae : Fontes, Tomus XXXII. Dostupné na internete: http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/Velky%20Meder.pdf. ISBN 978-80-8196-01-5.

Varsik, V.– Kolník, T. (mit Beiträgen von T. Štolcová und J. Minaroviech-Ratimorská): Cífer-Pác. Eine spätantike Residenz im Quadenland. Teil 1-2. 1. vyd. - Bonn : Dr. Rudolf Habelt, 2021. - 420 s. + 236 s. [print]. - (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 369). - ISBN 978-3-7749-4335-3.

Aktuálne riešené granty

VEGA 1/0240/21- Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine
Doba riešenia: 2021-2024; Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Varsik, PhD.

 

APVV-21-0257 - Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov. Doba riešenia: 2022–2026; Vedúci projektu: prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty

•    1993: Mainz, Nemecko, Römisch-Germanisches Zentralmuseum
•    2001-2002: Frankfurt a. M., Nemecko, Römisch-Germanische Kommission des DAI, štipendium Nadácie Alexandra von Humboldta

Pedagogická činnosť

•    Slovensko a Rímska ríša
•    Archeológia rímskych provincií
•    Okrajové oblasti antického sveta
•    Seminár z rímskoprovinciálnej archeológie