Skočiť na hlavný obsah
haydanka
E-mail
yevheniy.haydanka@truni.sk
Telefón
+421 33 5939 374
Konzultačné hodiny
štvrtok 8:30 – 9:30
Miestnosť
410

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Yevheniy Haydanka (1983) vyštudoval rokoch 2000-2005 politológiu na Fakulte sociálnych vied Užhorodskej národnej univerzity. Počas doktorandského štúdia sa v rámci dizertačného projektu koncentroval na problematiku demokratických tranzícií v stredoeurópskych krajinách. Štúdium ukončil v roku 2012 obhajobou dizertačnej práce na Ľvovskej národnej univerzite Ivana Franka, čím získal titul doktor filozofie (PhD.). Od roku 2009 začal pracovať na Katedre politológie a verejnej správy Užhorodskej národnej univerzity. V roku 2015 získal titul docenta v odbore politológia. Na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pôsobí od roku 2019. V súčasnosti sa koncentruje na výskum procesov decentralizácie verejnej správy v štátoch V4, ktorý je publikačne cielený na splnenie kritérií na profesora politológie.

Vedeckovýskumná činnosť:

Yevheniy Haydanka sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zaoberá najmä problematikou procesov demokratických tranzícií v strednej Európe, špecifikami volebných procesov v štátoch strednej a východnej Európy, modelom stredoeurópskeho euroskepticizmu a decentralizačnými procesmi v Českej a Slovenskej republike, ktoré sú cielené na analýzu súčasných trendov vývoja verejnej správy.

Vedecké granty:

Political Elites in Crossborder Regions of the Eastern European and Central European Countries (07.2014 – 08.2016, riešiteľ), Ústav politickej regionalistiky Užhorodskej národnej univerzity (projekt financovaný Ministerstvom školstva a vedy Ukrajiny).

Decentralization in the Czech Republic: Political and Administrative Dimensions (09.2016 – 06.2017, samostatný riešiteľ), Katedra ruských a východoeurópskych štúdií, Fakulta sociálnych vied, Karlova univerzita v Prahe (grant financovaný International Visegrad Fund).

Optimisation of the Public Administration System in a Transborder Region of the EU: The Experience of Trnava Kraj (09.2017 – 01.2018, samostatný riešiteľ), Katedra politológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (projekt financovaný z Národného štipendijného programu Slovenskej republiky).

The Dynamics of Regional Political Elites’ Development in a Cross-Border Region of the European Union (Trnava Region, Slovakia) (09.2018 – 06.2019, samostatný riešiteľ), Katedra politológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (grant financovaný International Visegrad Fund).

Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe (2018 – 2021, riešiteľ) VEGA č. 1/0131/18.

The political dimension of civil society in Central and Eastern Europe (09.2019 – 06.2020, samostatný riešiteľ), Katedra ruských a východoeurópskych štúdií, Fakulta sociálnych vied, Karlova univerzita v Prahe (grant financovaný International Visegrad Fund).

Research into Economic Development of Georgia During the CoVID-19 Pandemic (01–06.2021, riešiteľ)  v spolupráci s Kutaisi University.

Safe and Inclusive Border Between Slovakia and Ukraine (2021 – 2022, riešiteľ), SIBSU

Členstvá:

2019 – doteraz: člen redakčnej rady časopisu Regional Studies (the Faculty of International Economic Relations of the Uzhhorod National University, Ukraine)

2020 – doteraz: člen redakčnej rady časopisu Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques (University of Craiova, Rumunsko)

2020 – doteraz: člen redakčnej rady časopisu Economic Profile (Univerzita v Kutaisi, Gruzínsko)

2020 – doteraz: posudzovateľ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (študijný odbor politické vedy)

Predmety:

     Bc. stupeň

  • International Cooperation
  • Resources and Structure of Political Regimes I.
  • Resources and Structure of Political Regimes II.
  • Transitology
  • Regionálny rozvoj

     Mgr. stupeň

  • Management of Public Administration
  • Electoral processes in Central and Eastern Europe I.
  • Electoral processes in Central and Eastern Europe II.
  • Political Culture

     voliteľné predmety

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

Notable Presidential Elections in the Slovak Republic. Institutional Design, Communication and Cleavages. Riga, Baltija Publishing, 72 s. ISBN 978-9934-26-163-3

Yevheniy Haydanka, Marcel Martinkovič: Decentralization and Electoral Processes : Political Fragmentation of the Regions in the Czech Republic. Trnava ; Praha : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, Academia, 2022. - 118 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0271-7, ISBN 978-80-200-3364-2

Еволюція партійної системи в країнах Вишеградської четвірки: досвід для України [The Evolution of the Party System in the Visegrad 4 Countries: Experience for Ukraine]; Juriy Ostapec, Yevheniy Haydanka, Natalia Maradyk, Anatoliy Kluchkovych. Uzhhorod: Uzhhorod National University. 2014, 255 p. – ISBN 978-966-332-038-4.

Vysokoškolské učebnice

Transytology. Trnava Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2022, 67 s. ISBN 978-80-568-0462-9 online

Політичні трансформації у Центральній Європі наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. [Political Transformations in Central Europe in the Late ХХ – Early ХХІ Centuries [Handbook. Y. Haydanka, M. Lendel, M. Tokar, etc. Uzhhorod: Lira Publishing, 2016. 464 p. – ISBN 978-617-596-221-3.

Kapitoly v zahraničných vedeckých publikáciách

Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти [Spatial Economy: Conceptions, Models and Regional Aspects]. Y. Haydanka, P. Zakharchenko, T. Nestorenko, etc. Berdyansk: Publishing Tkachuk, 2012, pp. 227–237. – ISBN 978-966-2261-39-4.

Vedecké práce v zahraničných databázovaných časopisoch

Notable Presidential Elections of 1999 and 2019 in the Slovak Republic: Communicative Markers and Electoral Cleavages / Yevheniy Haydanka, Diana Haydanka, 2022. In: Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences. Vol. 13, Issue. 2, p. 207-220. – ISSN  2069-1025

Фрагментация политико-партийного пространства на региональном уровне: контекст местных выборов в Чешской Республике [Political and Party Environment Fragmentation at a Regional Level in the Light of Local Elections in the Czech Republic]. Tomsk State University. Journal Of Philosophy Sociology And Political Science. No 45, pp. 184–193. – ISSN 1998-863X.

Общественное и политическое пространство децентрализационных процессов в Трнавском крае Словакии [Public and Political Scope of Decentralisation in the Trnava Region of Slovakia]. Tomsk State University Journal. No 444, 2019, pp. 101–109. – ISSN 1561-7793.

Urgent Decentralization Problems in the Czech Republic at a Regional Level: Political, Administrative and Sociological Dimensions. Public Policy and Administration. Vol. 19, No. 2, 2020, pp. 253–265. – ISSN 1648-2603.

Либерализация государственного режима в условиях кризиса социализма: словацкий контекст (середина 1980-х – 1992 гг.) [State Regime Liberalization in Conditions of Crisis of Socialism: Slovak Context (mid-1980s – 1992)]. Scientific Dialogue. No 8, 2020, pp 367–382. – ISSN 2225-756X.

Electoral and Citizen’s View on Euroscepticism in Transitional Society: The Case of the Czech Republic. Online Journal Modelling the New Europe. No 33, 2020, pp. 111–133. – ISSN 2247-0514.

Электоральные разграничения и фрагментация регионов Словакии (кейс парламентских выборов 1990–2020 гг.) [Electoral Cleavages and Fragmentation of Regions in the Slovak Republic: A Case Study of the Parliamentary Elections Held in 1990–2020]. Russian Journal of Regional Studies. Vol. 29, No 2, 2021, pp. 230–249. – ISSN 2413-1407.

Authoritarization or Democratization: Directions of Electoral Processes in Present-day Slovakia. Journal of Comparative Politics. Vol. 2, No 2, July, 2021, pp. 4–16. – ISSN 1338-1335.

Trajectories of Democratic Transits in the Visegrad Group: Between Theory and Practice. Europolity. Vol. 15, No 1, 2021, pp. 177–203. – ISSN 2344-2247.