Skočiť na hlavný obsah
E-mail
zuzana.lopatkova@truni.sk

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Vzdelanie a kvalifikačný postup:
2000 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, študijný odbor história
2006 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny
2006 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, rigorózne štúdium v odbore história.
2011 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, habilitácia v odbore slovenské dejiny

Odborné zameranie

Slovenské novoveké dejiny so zameraním na cirkevné, kultúrne, sociálne a hospodárske pomery, dejiny školstva, regionálne dejiny (malokarpatský región), osobnosti slovenských dejín, výskum slovacík vo Vatikánskom apoštolskom archíve

Pedagogická činnosť
Slovenské dejiny v novoveku I. (1526-1780)
Slovenské dejiny v novoveku II. (1780-1918)
Kanonické vizitácie v slovenských dejinách
Reformácia a rekatolizácia na Slovensku (výberová prednáška)
Slovenské národné obrodenie (výberová prednáška)
Cirkevné dejiny Slovenska
Pramene k slovenským novovekým dejinám
Seminár k novovekým slovenským dejinám

Grantová činnosť

Grant VEGA č. 1/0038/17 Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 19451989 - riešiteľka

Grant je zameraný na reflexiu pedagogického myslenia, školstva, vzdelávania a výchovy na Slovensku v období socializmu, počnúc obdobím po skončení druhej svetovej vojny, spojeným s profilovaním socializmu v ČSR a jeho prvej fázy, cez politické uvoľnenie v 60. rokoch, ktoré vyvrcholilo obdobím tzv. Pražskej jari, normalizáciu, a končiac pádom totalitného režimu v roku 1989.

Grant VEGA č. 1/0645/17 - Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia – zodpovedná riešiteľka

Grant je zameraný na panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia, ktoré predstavovalo významné miesto v hospodárskych dejinách. Panstvo môžeme charakterizovať ako ekonomický subjekt, ktorý vyrábal statky a služby, ponúkal ich na trhu tovarov, a na trhu vytváral dopyt po výrobných faktoroch potrebných pre ich výrobu.

Projekt APVV-16-0619 Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku (s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska) - riešiteľka

Grant VEGA č. 1/0451/20 Fenomén hradných panstiev a determinanty ich hospodárskeho vývoja v novoveku – zodpovedná riešiteľka

Predmetom výskumu riešeného grantu sú hradné panstvá a ich hospodársky a sociálny vývoj. Jeho nevyhnutnou súčasťou je skúmanie celej škály vzťahov a výsledkov ľudskej činnosti, kde môžeme panstvá definovať ako výrobné podniky v kontexte rastlinnej a živočíšnej výroby, lesníctva, domácej a cechovej remeselnej výroby, manufaktúr, obchodu, cenových a mzdových vzťahov, vývoja priemyselných odvetví, dopravy a v mnohých ďalších kategóriách a súvislostiach.

Grantový projekt VEGA č. 1/0148/23 Novoveké hradné panstvo a jeho štrukturálne premeny

Účasť na vedeckých grantoch (2008-2014)
Hlavná riešiteľka grantového projektu VEGA Kanonické vizitácie ako historický prameň (č. proj. 1/0208/10)
Riešiteľka grantového projektu VEGA Slovenské dejiny vo svetle dokumentov z vatikánskych archívov (č. proj. 1/0655/08).
Riešiteľka grantového projektu VEGA Premeny novovekej spoločnosti (č. proj. 1/0391/08)
Riešiteľka grantového projektu VEGA Pramene k slovenským novovekým dejinám (č. proj. 1/0658/11)
Riešiteľka grantového projektu VEGA Vrchnostenská správa panstiev (č. proj. 1/0170/14)
Riešiteľka grantového projektu VEGA Pedagogické myslenie na Slovensku od r. 1918 po súčasnosť (č. proj. 1/0263/14)

Staršia vedecko-výskumná činnosť
Vybrané problémy z oblasti novovekých slovenských dejín, cirkevné dejiny, regionálne dejiny (malokarpatský región), dejiny školstva, osobnosti slovenských novovekých dejín
Najvýznamnejšie publikované práce
Martin Kollár 1853-1919. Trnava: Filozofická fakulta TU, 2009, 196 s., ISBN: 978-80-8082-291-0
Vývoj cirkevnej správy na území neskoršieho Trnavského vikariátu v 16. – 18. storočí. In: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. V. Rábik a kol. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010.  ISBN 978-83-7490-347-9
Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2011, 389 s., ISBN 978-80-8082-450-1.
Cirkevné dejiny v novoveku z pohľadu kanonických vizitácií. In Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle PVH a příbuzných oborů. Hradec Králové : FFH, 2011 (vyšlo 2012), ISBN 978-80-260-1384-4.
The Education in the countryside around Trnava in the Early Modern Period. In  Kultura i Wychowanie, Nr. 1 (1), 2011.
Kanonické vizitácie severozápadnej časti Podhorského dekanátu v 2. polovici 16. storočia a v 17. storočí. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 179 s., [8,95 AH]. ISBN 978-83-7490-740-8.

Najdôležitejšie výstupy za posledné tri roky:

AAA Visitationes canonicae archidiaconatus Posoniensis 1694/1695. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnava : Filozofická fakulta TU v Trnave, 2019. 177 s. ISBN 978-83-8111-149-2.

ADN Pramene cirkevnej povahy k vzdelanosti vidieckeho obyvateľstva v 17. storočí = The sources of ecclesiastical character to the educational system of country population in the 17th century. In : Studia historica Nitriensia. ISSN 1338-7219. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 155-161.

AEC Dopad vojenských událostí na venkovské obyvatelstvo v Bratislavské župě na počátku 18. století. In : Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Praha : Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-87-6, s. 159-167.

ADE Dominions at the Slovakia-Moravian Border - Stability and Transition in the Early Modern Period. In : Res Gestae. ISSN 2450-4475, Vol 4 (2017), s. 55-67.

AFD Pedagogické časopisy na Slovensku v rokoch 1969-1989 / Zuzana Lopatková.
In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - ISBN 978-80-568-0123-9, s. 52-58.

AEC Mária Terézia a reforma Trnavskej univerzity (1769-1777).
In : Císařovna Marie Terezie a střední Evropa. Hodonín : Město Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2019, ISBN 978-80-87375-12-9, s. 29-53.

ADE Agrárna publicistika D.G. Licharda : príspevok k poľnohospodárskej osvete na Slovensku v 19. storočí. In : Prameny & studie : Agrární osvěta a vzdělávání v českých zemích a na Slovensku v 18.-20. století. ISSN 0862-8483, č. 65 (2019), s. 65-83.

Učebné texty
Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2011, 70 s. ISBN 978-80-8082-464-8
Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska. Učebné texty. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2013, 80 s., ISBN: 978-80-8082-639-0