Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0240/21

V posledných dvoch až troch desaťročiach sa keltské a germánske sídliská z doby laténskej a rímskej tešili zvýšenému bádateľskému záujmu. Vďaka niekoľkým monografiám a zásadným štúdiám poznáme tempo ich vnútorného vývoja, charakter zástavby aj materiálnu kultúru obyvateľov. Toto v súčasnosti umožňuje formulovať otázky na úrovni, ktorá presahuje individuálne lokality. Do centra záujmu predkladaného vedeckého zámeru preto kladieme vzťahy sídiel navzájom ako aj vzťahy ich obyvateľov k okolitej krajine, najmä s ohľadom na získavanie zdrojov obživy. Údaje, ktoré sú k dispozícii umožňujú vytvárať rôzne modelové situácie fungovania vtedajšej spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Archeologické nálezy poskytujú proxy údaje pre rekonštrukciu zmien podnebia, čím prispievajú pre rozvoj v našich podmienkach len rozvíjajúcej sa paleoklimatológie a paleohydrológie.

In the last two or three decades, the interest of researchers in the Celtic and Germanic settlements from the LaTéne and Roman periods has increased. Thanks to some monographs and important studies, we know the pace of their internal evolution, character of constructions and the material culture of their inhabitants. Now, it helps to form questions exceeding the level of individual sites. Thus, we put mutual relations of the settlements in the focus of our attention, together with the relations of people to the landscape, with regard to obtaining resources in particular. The available data allow us to create various model situations of the then society’s functioning in relation to its environment. Archaeological finds provide proxy data for reconstruction of climate changes and, thus, contribute to paleoclimatology and paleohydrology, which are only developing in our conditions.

Zloženie riešiteľského kolektívu v r. 2023:
prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc
doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.
Mgr. Tomáš Kolon, PhD.
Mgr. Andrej Sabov, externý doktorand