Skočiť na hlavný obsah

KEGA č. 016TTU-4/2017

Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej proveniencie v období baroka

Projekt sa zameria na objasnenie kultúrneho a politického pozadia vzniku vybraných latinských diel, ktoré vznikli na území Slovenska v barokovom období. Predovšetkým pôjde o významnú prácu uhorského vzdelanca a vedca Mateja Bela Notitia Hungariae novae historico-geographica (Viedeň 1735-1742), ktorá bude porovnávaná s dielami jezuitských historikov Martina Szentiványiho a Samuela Timona z prostredia jezuitskej Trnavskej univerzity. Výsledkom riešenia projektu bude analýza, spracovanie a príprava na vydanie vybraných latinských častí Belovho diela a ich paralelný preklad do slovenského jazyka. Riešitelia budú publikovať štyri časti, konkrétne pôjde o Belov opis Tekovskej, Zvolenskej, Hontianskej a Bratislavskej stolice. Publikácie budú obsahovať okrem edície latinského textu a slovenských prekladov opatrených kritickým poznámkovým aparátom úvodnú štúdiu s akcentom na porovnanie s dielami iných historikov a index osobných a geografických mien. Výsledky riešenia prinesú nové, doteraz do slovenčiny nepreložené Belove texty. Výsledky projektu budú využiteľné pre vedeckú komunitu, rovnako aj pre pedagogické účely na hodinách dejepisu a slovenskej literatúry, ako aj pre laickú verejnosť.

 

Project will focus on the clarification of the cultural and political background of the selected works of Latin incurred in Slovakia in the Baroque period. In particular, it will be a significant work of Hungarian scholar and scientist Matthias Bel Notitia Hungariae novae historico-geographic (Vienna 1735-1742), which will be compared with the works of Jesuit historians Martin Szentiváni and Samuel Timon from Jesuit Trnava University. The result of the project will be the analysis, processing and preparing to release selected parts of Latin Belovwith parallel translation into Slovak. Investigators will publish four parts, namely, it will be a copy Bel´s Tekov, Zvolen, Hont and Bratislava County. Publications shall include, inter edition of the Latin text and Slovak Translation powered by critical footnotes initial study, with emphasis on the comparison with the works of other historians and the index of personal and geographical names. The results bring new solutions, yet untranslated into English Bel´s texts. The project results will be useful to the scientific community, as well as for teaching purposes for history lessons and Slovak literature, as well as the general public.

 

Riešiteľský kolektív:

1. rok: Erika Juríková - vedúci projektu, Nicol Sipekiová, Katarína Karabová, Lenka Fišerová, Jozef Kordoš

2. rok: Erika Juríková - vedúci projektu, Nicol Sipekiová, Katarína Karabová, Lenka Fišerová, Jozef Kordoš

3. rok: Erika Juríková - vedúci projektu, Nicol Sipekiová, Katarína Karabová, Lenka Fišerová, Jozef Kordoš